JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Melske mainen hetkeks' hiljenee

16.12.2015 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151216062000

Jou­lu al­koi kuu­lua opis­tol­la jo syys­kuun vii­mei­si­nä päi­vi­nä. Kuo­ros­sa lau­loim­me en­sim­mäi­siä jou­lu­lau­lu­ja ja aloim­me val­mis­tau­tua kun­ni­an­hi­moi­seen ta­voit­tee­seen, jou­lu­lau­lu­le­vyyn.

Idea cd-le­vyn te­ke­mi­ses­tä läh­ti oi­ke­as­taan va­rain­ke­ruun poh­jal­ta. Täl­lä ta­val­la sai­sim­me tie­na­tuk­si ra­haa ke­vään opin­to­mat­kaa var­ten. Kun kuo­ro­lai­set­kaan ei­vät pan­neet vas­taan, aloim­me va­li­ta lau­lu­ja ja har­joi­tel­la nii­tä.

Har­joi­tuk­sia pi­det­tiin niin usein kuin se vain oli mah­dol­lis­ta. Vä­lil­lä ai­na­kin mi­nus­ta tun­tui, et­tä tu­lee­ko­han täs­tä mi­tään. Har­joit­te­lu oli toi­saal­ta mie­luis­ta, mut­ta toi­saal­ta rank­kaa ai­kaa.

Mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la oli ää­ni­tys­päi­vä. Yh­teis­hen­ki oli to­del­la hyvä: pys­tyim­me nau­ra­maan köm­mäh­dyk­sil­le, mut­ta em­me ta­ker­tu­neet nii­hin, vaan jat­koim­me eteen­päin. Muis­tan opis­to­ka­ve­rei­den hy­myn ja oman hy­vä­no­lon­tun­teen, kun vii­mei­nen lau­lu oli ää­ni­tet­ty. Oli hel­pot­tu­nut olo – enää ei tar­vit­si­si ko­koon­tua har­joi­tuk­siin, enää ei tar­vit­si­si hioa vai­kei­ta koh­tia yhä uu­des­taan.

Har­joi­tuk­sis­sa ai­ka har­voin to­del­la ajat­te­lin lau­lu­jen sa­no­ja. Ne me­ni­vät useim­mi­ten ohi. ää­ni­tyk­sis­sä mi­nua kos­ket­ti sy­väl­tä tyt­tö­kuo­ron lau­la­ma Ma­ria, Her­ran pii­ka­nen. Lau­lun sa­nois­ta eri­tyi­ses­ti lii­kut­ti yk­sin­ker­tai­nen koh­ta "Jee­sus ja Ma­ria". Tuo lau­lu toi mie­leen jou­lun pe­rim­mäi­sen tar­koi­tuk­sen. Jee­sus syn­tyi maa­il­maan lop­pu­jen lo­puk­si vain sen vuok­si, et­tä voi­si so­vit­taa syn­tim­me ja rik­ko­muk­sem­me.

https://www.yo­u­tu­be-no­coo­kie.com/em­bed/Tw-685juw7U?rel=0

ää­ni­tys­päi­väs­tä jon­kin ai­kaa eteen­päin opis­ton käy­tä­väl­le il­mes­tyi lava, jon­ka pääl­lä oli kasa laa­ti­koi­ta. Cd-le­vyt oli­vat tul­leet! Levy lai­tet­tiin heti lou­naan ajak­si soi­maan, ja moni kuun­te­li sitä in­nol­la. Oli hie­noa näh­dä ja kuul­la yh­tei­sen työn tu­los­ta. Sit­ten al­koi en­nak­koon myy­ty­jen le­vy­jen toi­mi­tus ja li­sä­myyn­ti.

Täl­lä het­kel­lä lä­hes 3000 le­vyä on myy­ty. Kun it­se lai­tan le­vyn kuu­lu­maan, saan muis­tu­tuk­sen sii­tä, et­tä jou­lu on to­del­la­kin iloi­nen juh­la ja asia. En­sim­mäi­sen lau­lun sa­nat ”Tosi rie­mun, tosi on­nen tun­ne täyt­tä­köön nyt kaik­kein sy­dä­met” tuo­vat heti mi­nul­le hy­vän mie­len. Li­säk­si lau­lus­sa to­de­taan, et­tä ”mels­ke mai­nen het­keks' hil­je­nee”. Ru­koi­len, et­tä tämä sai­si to­teu­tua mah­dol­li­sim­man mo­nen jou­lun­vie­tos­sa, myös mi­nun.

Jo­han­nes

https://www.yo­u­tu­be-no­coo­kie.com/em­bed/sxiPq­voxh­QI?rel=0

Ranuan Kristillinen Kansanopisto
Ranuan kristillinen kansanopisto sijaitsee Ranuanjärven rannalla noin kahden kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta. Opistossa opiskelee vuosittain noin 120 opiskelijaa viidellä eri linjalla. Pääosa opiskelijoista on 16–20-vuotiaita. Lyhytkurssilaisia on noin 3000. Tervetuloa joukkoomme opiskelemaan ja virkistymään! Lisätietoa opistosta www.rakro.fi. Päivämies-verkkolehden opistoblogia kirjoittavat sekä opiskelijat että henkilökunta.
29.5.2024

Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä! Room. 11:33

Viikon kysymys