JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseurojen järjestäminen on matka

2.6.2016 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160602064500

Ko­ti­o­vel­lam­me käy­tiin seu­raa­van­lai­nen kes­kus­te­lu rei­lut kak­si vuot­ta sit­ten. Kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­na­ni oli sil­loin 9-vuo­ti­as oma ra­kas esi­kois­poi­ka­ni Lee­vi.

– Mi­hin sää isi meet?

– Su­vi­seu­ra­ko­kouk­seen.

– Taas! Mitä jär­keä, Su­vi­seu­rat­han ovat Tor­ni­os­sa vas­ta yli kah­den vuo­den ku­lut­tua.

– No mi­ten se pi­täi­si si­nun mie­les­tä­si men­nä?

– No odot­taa nyt ja sit­ten pari kuu­kaut­ta en­nen Su­vi­seu­ro­ja al­kaa ra­ken­ta­maan.

* * *

Tai­taa sii­tä ol­la vii­ti­sen vuot­ta ai­kaa, kun tal­lus­te­lim­me vel­jien kans­sa pel­loil­la Ter­vo­las­sa. Mei­tä oli Ro­va­nie­mel­tä, Ter­vo­las­ta, Ke­min­maas­ta ja Tor­ni­os­ta. Tu­tus­tuim­me use­aan alu­ee­seen, mut­ta lo­pul­ta to­te­sim­me, et­tä se näyt­tää ole­van Luo­jan tah­to, et­tä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään vii­mei­sek­si tut­ki­mal­lam­me alu­eel­la, Tor­ni­on Li­a­kas­sa. En muis­ta nois­ta het­kis­tä pal­jon, mut­ta sen muis­tan, et­tä vuo­den 2016 Su­vi­seu­rat tun­tui­vat sil­loin kau­kai­sil­ta.

Kun kir­joit­te­len tätä blo­gi­teks­tiä, Su­vi­seu­ro­jen al­ka­mi­seen on rei­lut kuu­si viik­koa. Vii­mei­set kak­si–kol­me vuot­ta on ol­lut suun­nit­te­lun ai­kaa. En­sim­mäi­nen vuo­si kes­kit­tyi or­ga­ni­soi­tu­mi­seen, jäl­kim­mäi­sen puo­li­tois­ta vuot­ta toi­mi­kun­nat ovat suun­ni­tel­leet ja val­mis­tel­leet Su­vi­seu­ro­ja kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Viik­ko sit­ten lau­an­tai­na oli­vat en­sim­mäi­set suu­ret tal­koot, joi­hin vä­keä saa­pui noin 250 hen­ki­löä. Ei­len tal­kois­sa oli vä­keä 290, ruo­ka­las­sa syö­mäs­sä käy­nei­den mu­kaan las­ket­tu­na.

Nel­jän­tu­han­nen hen­gen iso­telt­ta pys­ty­te­tään taus­tal­la nä­ky­vän si­ni­sen kon­tin etu­puo­lel­le.

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten aje­lin seu­ra-alu­een hal­ki. Vaik­ka ke­vään en­sim­mäi­siä suu­ria tal­koi­ta ei ol­lut vie­lä jär­jes­tet­ty, alu­eel­la oli jo ryh­miä te­ke­mäs­sä eri­tyi­so­saa­mis­ta vaa­ti­via töi­tä, ku­ten säh­kö-, LVI- tai vies­ti­lii­ken­ne­töi­tä. Py­säyt­tä­es­sä­ni au­ton vies­ti­lii­ken­ne­po­ru­kan koh­dal­la, joka oli kii­pei­le­mäs­sä lait­ta­maan kai­ut­ti­mia tolp­piin, joku huik­ka­si, et­tä ”Tuu­han Timp­pa kah­vil­le”. ”Ei keh­taa, en­hän minä ole mi­tään teh­nyt­kään”, yri­tin es­tel­lä. ”Ei se hait­taa, tule sil­ti!” Ryh­mäl­lä oli omat eväät mat­kas­sa, kah­vit ter­mos­pul­los­sa. Sii­nä is­tut­tiin ja po­ris­tiin mu­ka­via. Keli oli mitä par­hain.

Vä­hän ai­kaa sit­ten kat­sel­les­sa­ni seu­ra­ken­täl­le nou­se­via ra­ken­tei­ta aja­tuk­se­ni juok­si­vat koh­ta al­ka­viin seu­roi­hin. Jos Ju­ma­la suo, seu­rat to­si­aan ovat tot­ta tääl­lä Li­a­kan pel­loil­la ihan pian. Tääl­lä saa kai­kua vir­voit­ta­va sana roh­kai­suk­si mat­kal­le, ja kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan vie­lä kuu­lu­te­taan.

Taaimpana oleva myymäläteltta odottaa asiakkaita ja toimistoteltat organisaation työväkeä palvelutehtäväänsä.

Taaimpana oleva myymäläteltta odottaa asiakkaita ja toimistoteltat organisaation työväkeä palvelutehtäväänsä.

Taa­im­pa­na ole­va myy­mä­lä­telt­ta odot­taa asi­ak­kai­ta ja toi­mis­to­tel­tat or­ga­ni­saa­ti­on työ­vä­keä pal­ve­lu­teh­tä­vään­sä.

Sit­ten mie­lee­ni vä­läh­ti su­vi­seu­ra­maa­nan­tai. Niin, jos seu­rat pian al­ka­vat, se tar­koit­taa, et­tä seu­rat myös lop­pu­vat. Olen lop­pu­jen lo­puk­si ai­ka herk­kä ih­mi­nen, jo­ten mie­tin, et­tä saat­taa sit­ten ol­la tun­teet pin­nas­sa. Kyl­lä on pal­jon ai­het­ta kii­tok­seen seu­ro­jen päät­ty­mi­sen het­kel­lä, mut­ta muis­tan myös ru­kouk­se­ni vii­me vuo­sien ajal­ta. Jos­pa sitä sai­si lait­taa kä­det ris­tiin seu­ro­jen pää­tyt­tyä ja kiit­tää Tai­vaan Isää sii­tä, et­tä tä­hän as­ti on us­ko­mas­sa var­jel­lut, ja pyy­tää, et­tä lop­puun as­ti var­je­li­si.

Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä usein pu­hu­taan, et­tä se on mat­ka. Pu­hu­taan myös, et­tä työ an­taa enem­män kuin ot­taa. Olen kyl­lä ko­ke­nut sa­mal­la ta­val­la. Usein ko­kouk­sis­sa tai mat­koil­la pu­hee­nai­he vaih­tuu maal­li­sis­ta jär­jes­te­lyis­tä us­ko­na­si­oi­hin. Olen ko­ke­nut, et­tä olen saa­nut pal­jon roh­kai­sua ja vir­voi­tus­ta us­ko­ne­lä­mää­ni. Edel­li­set seu­ra­jär­jes­tä­jät ovat ke­hot­ta­neet, et­tä on hyvä val­mis­tau­tua sii­hen, kun seu­rat lop­pu­vat ja ko­kouk­sia ja yh­tei­siä tal­koo­het­kiä ei enää ole. Tä­mä­kin on var­mas­ti tot­ta. An­ta­koon Tai­vaan Isä meil­le voi­mia vie­lä lop­pu­suo­ral­le, ja nä­ke­viä sil­miä ja toi­si­am­me tu­ke­via kä­si­var­sia myös seu­ro­jen jäl­kei­seen ai­kaan.

Ihanteelliset säät ovat suosineet suviseura-alueen rakentamista. Kentällä olevat koivut kasvattavat jo isoa lehteä.

Ihanteelliset säät ovat suosineet suviseura-alueen rakentamista. Kentällä olevat koivut kasvattavat jo isoa lehteä.

Timo Huh­ta­la

Tor­ni­on Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Ku­vat: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

KohtiSuviseuroja
Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista. Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys