JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Rukous

22.11.2015 7.18

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151122071800

Va­paa­päi­vien vii­me het­kil­lä is­tuin taas soh­val­la­ni, aja­tuk­set pyö­räh­te­li­vät lais­kas­ti tu­le­van vii­kon tun­neis­sa ja men­nees­sä syk­sys­sä. Ker­ta­sin on­nis­tu­mi­sia ja epä­on­nis­tu­mi­sia, poh­din mitä niis­tä olen op­pi­nut. Olen­ko muis­ta­nut iloi­ta tar­peek­si, kun kaik­ki on men­nyt hy­vin? Olen­ko ot­ta­nut opik­se­ni vas­toin­käy­mi­sis­tä, vaik­ka ne ovat ol­leet­kin pie­niä? Olen­ko ha­lun­nut muut­taa aja­tuk­si­a­ni ja toi­min­taa­ni, kun sii­hen on ol­lut tar­vet­ta ja ti­lai­suus?

Ul­ko­na pi­me­äs­sä lois­taa va­lo­ne­liö, ik­ku­na toi­seen ko­tiin. Siel­lä asuu vie­raan maan vä­keä, hei­tä jot­ka ovat jou­tu­neet jät­tä­mään taak­seen oman tu­tun elä­män­sä. Läh­te­mään tän­ne, jos­sa mo­net asi­at ovat vie­rai­ta ja ta­vat ou­to­ja. Mie­tin, mi­ten it­se osai­sin suh­tau­tua sel­lai­seen ti­lan­tee­seen, jos se tu­li­si koh­dal­le­ni. Osai­sin­ko luo­pua mu­ka­vuuk­sis­ta, jot­ka tun­tu­vat it­ses­tään sel­vil­tä? Osai­sin­ko aloit­taa uu­den elä­män ja so­peu­tua vie­raa­seen kult­tuu­riin? Mil­tä mi­nus­ta tun­tui­si, mitä ajat­te­li­sin?

Ju­ma­la

An­na tar­peek­si.

älä lii­kaa su­rua, joka mu­ser­taa al­leen.

Yk­si­näi­syyt­tä, joka saa ko­din tun­tu­maan van­ki­lal­ta.

Tus­kaa maa­il­man kär­si­myk­ses­tä

jo­hon mi­nul­la ei ole riit­tä­väs­ti kei­no­ja aut­taak­se­ni kaik­kia.

Luu­loa, et­tä voi­sin aut­taa kaik­kia.

älä niin pal­jon on­nea, et­tä se sul­ki­si sy­dä­me­ni osat­to­mil­ta.

An­na iloa

toi­voa

rak­kaut­ta

hy­vyyt­tä.

Et­tä te­ki­sin mie­lel­lä­ni sen, mikä on osa­ni.

Luot­tai­sin, et­tä vie­lä kan­nat­taa teh­dä työ­tä huo­mi­sen eteen.

Huo­mai­sin, et­tä nur­ja­mie­lis­ten ja ki­vis­ten­kin kas­vo­jen ta­ka­na on lä­him­mäi­nen.

An­tai­sin an­teek­si. Use­am­min, hel­pom­min, no­pe­am­min. Pyy­tä­mät­tä.

An­na lah­ja­na­si se, mikä mi­nul­le nyt riit­tää.

SatuKaikkonen
Edustan kasvavaa suomalaista lajityyppiä, yksin eläviä sinkkuja. Päivittäisenä tehtävänäni on opastaa suomalaista nuorisoa oppimaan, vapaalla ollessani yritän harjoitella oikeaa viuluotetta ja lisätä itsekuria kirjojen suhteen. Lapin luonnon avaruudessa etsin toisinaan itseäni ja omaa tahtoani.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys