JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Palvelutehtävässä maailman tärkeimpien asioiden äärellä

21.2.2024 8.00

Juttua muokattu:

19.2. 10:40
2024021910404420240221080000
Talkootyöstä saa nauttia lapsen lailla iloiten.

Talkootyöstä saa nauttia lapsen lailla iloiten.

Joni Vikki

Talkootyöstä saa nauttia lapsen lailla iloiten.

Talkootyöstä saa nauttia lapsen lailla iloiten.

Joni Vikki

Joni Vik­ki

On­ko mi­nul­la voi­ma­va­ro­ja läh­teä tä­hän teh­tä­vään? Poh­din teh­tä­vän tuo­maa kuor­maa, kun sain pyyn­nön läh­teä ra­ken­ta­maan Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vu­ja ja ar­ki tun­tui kii­rei­sel­tä.

Het­ken asi­aa poh­dit­tu­a­ni mie­lee­ni he­rä­si elä­väs­ti muis­to­ja ai­em­mis­ta Su­vi­seu­rois­ta. Pik­ku­poi­ka­na isän mu­ka­na jär­jes­tyk­sen­val­von­nas­sa, lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa, päi­vys­tä­mäs­sä tank­kau­sa­se­mal­la, trak­to­rin kyy­dis­sä. Po­ris­sa pur­ku­tal­kois­sa. Seu­raa­va­na vuon­na Ää­ne­kos­kel­la ra­ken­ta­mas­sa ra­vin­to­la­ka­tos­ta, kun tut­tu­ja, iloi­sia kas­vo­ja vi­li­si seu­ra­ken­tän ra­ken­nus­töis­sä. Pan­de­mia-ai­ka­na strii­maa­mas­sa Su­vi­seu­ro­ja Reis­jär­ven opis­ton au­di­to­ri­os­sa.

Aja­tus­ten kul­ku päät­tyi Lo­pen Su­vi­seu­roi­hin, jois­sa pää­sin mu­kaan päi­vit­tä­mään net­ti­si­vu­ja. Nyt oli­si taas mah­dol­li­suus osal­lis­tua sa­mai­seen teh­tä­vään. Ei­vät nämä teh­tä­vät ole kyl­lä kos­kaan uu­vut­ta­neet, päin­vas­toin – niis­tä on saa­nut voi­maa ja iloa mo­nin ver­roin ta­kai­sin, ajat­te­len sa­mal­la, kun vas­taan mi­nul­le esi­tet­tyyn pyyn­töön myön­tä­väs­ti.

Su­vi­seu­ra­työs­sä on val­ta­vas­ti mie­len­kiin­toi­sia teh­tä­viä. Osaan teh­tä­vis­tä tar­vi­taan eri­tyi­so­saa­mis­ta, ku­ten täs­sä mi­nun teh­tä­väs­sä­ni net­ti­si­vuo­saa­mis­ta tai seu­ra­ken­tän tur­val­li­suu­den val­vo­mi­ses­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kort­tia. Su­vi­seu­ra­työ­hön liit­ty­en jär­jes­te­tään myös kurs­se­ja, jois­sa saa tu­kea ja opas­tus­ta usei­siin teh­tä­viin. Net­ti­si­vu­jen te­ke­mis­tä siel­lä ei kui­ten­kaan opi, ja jot­kut teh­tä­vis­tä ovat­kin sel­lai­sia, joi­hin osaa­mi­nen saat­taa löy­tyä esi­mer­kik­si työn tai har­ras­tu­nei­suu­den kaut­ta. Kai­kis­sa teh­tä­vis­sä on kui­ten­kin käy­tet­tä­vis­sä laa­ja tu­ki­verk­ko, jos­ta löy­tää tar­vit­ta­es­sa apu­ja. It­se­kin olen pääs­syt ky­se­le­mään neu­vo­ja ja saa­nut sitä kaut­ta op­pia. Näin rei­lu pa­ri­kymp­pi­sen sil­min kat­sot­tu­na vie­lä eh­tii myös op­pia pal­jon uut­ta.

Jär­jes­te­ly­teh­tä­väs­sä pää­see kat­so­maan ikään kuin pie­nes­tä kur­kis­tu­sik­ku­nas­ta tuo­ta val­ta­vaa työ­jouk­koa, jota tar­vi­taan Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen. Muis­tan, kun edel­lis­ker­ran me­nin vas­tuu­teh­tä­vän jäl­keen is­tu­maan voi­mak­kaan lau­lun täyt­tä­mään seu­ra­telt­taan. Mie­len täyt­ti kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä jo­kai­sel­le oli an­net­tu voi­mia suo­rit­taa oma teh­tä­vän­sä tuos­sa suu­res­sa tal­koo­voi­min pys­ty­te­tys­sä su­vi­seu­ra­kau­pun­gin ih­mees­sä.

Li­sään Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vuil­le tun­nus­lau­seen ”Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?”. Kyl­lä­pä se on osu­va ky­sy­mys. On­nek­si saan ol­la ker­to­mas­sa tätä ilois­ta vies­tiä Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vu­jen kaut­ta, kun jos­tain syys­tä sitä muu­ten usein ar­kai­lee pu­hua us­kon asi­ois­ta jul­ki­ses­ti ää­neen. Nämä ovat kyl­lä maa­il­man tär­keim­piä työ­teh­tä­viä. Tun­tuu taas tur­val­li­sel­ta val­mis­tel­la en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­ja ja pal­vel­la tu­han­sia seu­ra­vie­rai­ta ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Joku näi­hin tal­koo­teh­tä­viin ajaa ai­na uu­des­taan. Ju­ma­lan rak­kaus on niin val­ta­van suur­ta, et­tä se saa unoh­ta­maan mur­heet ja an­taa voi­maa ar­jen het­kiin. Kun saa it­se ko­kea us­kon syn­nyt­tä­män rau­han sy­dä­mel­lä, ym­mär­tää, kuin­ka tär­keis­tä asi­ois­ta on kyse ja ha­lu­aa ol­la tu­ke­mas­sa tätä työ­tä. Sil­ti vä­lil­lä saat­taa unoh­taa, mitä var­ten näi­tä teh­tä­viä hoi­de­taan. Sil­loin olen muis­tu­tel­lut it­sel­le­ni, et­tä jo­kai­nen työ­teh­tä­vä ede­saut­taa maa­il­man tär­keim­män vies­tin ja­ka­mis­ta. Täl­lä työl­lä on mit­taa­mat­to­man suu­ri mer­ki­tys.

Pa­ras­ta on, et­tä näi­tä tal­koo­hom­mia saa ai­na teh­dä mui­den ilois­ten kas­vo­jen kans­sa. Kai­kil­la on vil­pi­tön halu aut­taa ja edis­tää yh­teis­tä pää­mää­rää. Kun pit­kin vuot­ta ko­koon­num­me kurs­sil­le, ko­kouk­seen tai soit­te­lem­me, sii­nä saa ai­na tuu­lah­duk­sen su­vi­seu­ra­tun­nel­maa. Tun­tuu näin tal­vi­sis­sa säis­sä etuo­i­keu­te­tul­ta naut­tia vas­tuu­teh­tä­väs­sä tuos­ta ke­säi­sen läm­pi­mäs­tä tun­te­muk­ses­ta.

Toi­von, et­tä tä­män teks­tin lu­ki­ja saa osan­sa täs­tä sy­dän­tä läm­mit­tä­väs­tä, tur­val­li­ses­ta tun­nel­mas­ta. Saat ko­kea it­se­si ter­ve­tul­leek­si Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­roi­hin ih­met­te­le­mään mit­ta­via jär­jes­te­ly­jä ja nii­den ta­ka­na vai­kut­ta­vaa ilois­ta vies­tiä Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, jo­hon jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suus liit­tyä asu­maan. Kesä lä­hes­tyy no­pe­am­min kuin osaa odot­taa­kaan.

Kohti Pudasjärven Suviseuroja
Kesän 2024 Suviseuroja valmistellaan Pudasjärvelle. Järjestelyt vilkastuvat kevään kuluessa ja kesän koittaessa. Viestintätoimikunnan toimittaman blogisarjan kautta pääset tutustumaan seuravalmisteluihin ja niihin liittyviin ajatuksiin.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys