JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ajatuksia joulun lähestyessä

13.12.2015 7.06

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151213070600

Syk­sy on ku­lu­nut tosi no­pe­as­ti, ja jou­lun odo­tus on al­ka­nut. Opis­tol­la val­mis­tau­dum­me jou­luun mo­nien ta­pah­tu­mien mer­keis­sä. Juh­lim­me en­sim­mäis­tä ad­vent­tia hie­noil­la päi­väl­li­sil­lä ja vie­tim­me it­se­näi­syys­päi­vä­juh­laa. Syys­lu­ku­kau­si päät­tyy jou­lu­juh­laan.

Elä­mi­nen opis­tos­sa on ol­lut to­del­la eri­lais­ta kuin olim­me odot­ta­neet. Opis­tos­sa on op­pi­nut pal­jon asi­oi­ta: olem­me voi­neet it­se­näis­tyä ja har­joi­tel­la so­si­aa­li­sia tai­to­ja tur­val­li­ses­ti. Li­säk­si opis­tos­sa olem­me voi­neet käy­dä avar­ta­via kes­kus­te­lu­ja tois­ten opis­to­lais­ten kans­sa ja op­pia ym­mär­tä­mään eri­lai­sia nä­kö­kul­mia. Osan opis­ton opet­ta­mis­ta asi­ois­ta ym­mär­räm­me eh­kä vas­ta opis­ton jäl­keen.

Jou­lu­lo­mam­me kes­tää kuu­kau­den. Ko­ko­nai­nen kuu­kau­si pois­sa opis­tol­ta kuu­los­taa pit­käl­tä ajal­ta, kos­ka olem­me juu­ri tot­tu­neet aja­tuk­seen it­ses­täm­me opis­to­lai­si­na. Olem­me tot­tu­neet, et­tä en­sim­mäi­se­nä aa­mul­la nä­em­me kämp­pä­ka­ve­rit – ja toi­saal­ta olem­me tot­tu­neet sii­hen, et­tä päi­vän päät­teek­si hil­jen­nym­me il­ta­har­tau­teen mui­den opis­to­lais­ten kans­sa. Toi­saal­ta on iha­naa viet­tää kun­nol­la ai­kaa per­heen kans­sa ja pääs­tä le­väh­tä­mään jat­ku­vas­ta so­si­aa­li­suu­des­ta – ja pie­nen eron jäl­keen osaa var­mas­ti ar­vos­taa opis­toa taas ihan eri ta­val­la.

Olem­me vi­ri­tel­leet jou­lu­tun­nel­maa lei­po­mal­la pi­pa­rei­ta ja tort­tu­ja sekä ko­ris­te­le­mal­la asun­to­loi­ta jou­lui­sik­si. Suun­ni­tel­mis­sa on pik­ku­jou­lu­ja lin­ja­ka­ve­rei­den kans­sa. Opis­to­lai­set hy­räi­le­vät jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­le­vy soi ai­na jol­lain puo­lel­la kel­tais­ta ko­tia. Jou­lu­fii­lis on tart­tu­nut jo­kai­seen opis­to­lai­seen.

Oo­na ja Oli­via

Jämsän Kristillinen Kansanopisto
Jämsän kristillinen kansanopisto on täynnä toimintaa ympäri vuoden. Kun perusoppijakson opiskelijat, opistolaiset, ovat kotilomilla, talo täyttyy erittäin monipuolisesta lyhytkurssitoiminnasta. Opiston painopistealueet ovat kansainvälisyys ja musiikki. Viikoittaiset, uutismaiset opistokuulumiset löytyvät osoitteesta opistokuulumisia.blogspot.fi.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys