JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Varttikainuulaiset järjestivät seurat – Sotkamon juhannusseurat ovat jo perinne

Uutiset
25.6.2024 9.00

Juttua muokattu:

25.6. 13:12
2024062513123220240625090000

Au­lik­ki Pii­rai­nen, Sot­ka­mo

Lau­lu ka­jah­ti voi­mak­kaa­na ja ih­mi­set iloit­si­vat tois­ten­sa ta­paa­mi­ses­ta – seu­rat yh­dis­tä­vät mök­ki­läi­siä ja kai­nuu­lai­sia. Pe­rin­tei­set ju­han­nu­seu­rat jär­jes­tet­tiin nyt kol­man­nen ker­ran. Seu­ro­jen vas­tuu­vuo­rot vaih­tu­vat vuo­ro­vuo­sin sot­ka­mo­lai­sil­le ja lo­ma­lai­sil­le – nyt oli lo­ma­lais­ten, vart­ti­kai­nuu­lais­ten, vuo­ro.

Sot­ka­mon seu­ra­kun­ta­ta­lol­la oli ju­han­nus­päi­vän il­ta­na elä­mää, kun noin 250 seu­ra­vie­ras­ta saa­pui pai­kal­le. Tu­tut ter­veh­ti­vät toi­si­aan, mie­het kan­toi­vat li­sää tuo­le­ja sa­liin ja seu­rai­sän­tä oli kii­rei­nen.

Sot­ka­mo on suo­sit­tu lo­ma­paik­ka. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten lo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa syn­tyi toi­ve pi­tää seu­rat Sot­ka­mos­sa juu­ri ju­han­nuk­sen ai­kaan, kun Ka­jaa­nin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä ei jär­jes­te­tä sil­loin seu­ro­ja.

Kun al­ku­lau­lut ka­jah­ti­vat, ei voi­nut kuin yh­tyä lau­luun sy­dä­men­sä poh­jas­ta. Mie­tin, sat­tui­ko ym­pä­ril­le­ni ta­val­lis­ta pa­rem­pia lau­la­jia, oli­ko akus­tiik­ka sa­lis­sa eri­tyi­sen hyvä vai mis­tä mah­ta­va vei­suun­pau­hu joh­tui­kaan. Tun­nel­ma oli kuin Su­vi­seu­rois­sa, kun lau­lu ka­jah­ti voi­mak­kaa­na ja ih­mi­set ta­pa­si­vat toi­si­aan sil­min­näh­den iloi­si­na ja yl­lät­ty­nei­nä­kin. Oli­pa vä­lil­lä kil­pa­lau­lan­taa­kin, kun lau­lua yri­tet­tiin lau­laa kah­del­la sä­vel­mäl­lä.

Jo­han­nek­sel­la­kin oli kiu­sauk­sia

Ka­jaa­ni­lai­nen Ta­pa­ni Kar­hu­maa luki pu­heen­sa joh­dan­nok­si Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta (11: 1–6). Kar­hu­maa ker­ta­si pu­hees­saan Jee­suk­sen ja Jo­han­nek­sen yh­teyt­tä.

– Jo­han­nes oli tien­rai­vaa­ja Jee­suk­sen tu­le­mi­sel­le, sum­maa Kar­hu­maa.

Jo­han­nes sai kas­taa Jee­suk­sen Jor­dan-vir­ral­la. Sil­loin tai­vaat au­ke­ni­vat ja Ju­ma­lan hen­ki tuli Jee­suk­sen pääl­le.

– Tämä oli us­kon vah­vis­tus Jo­han­nek­sel­le. Kui­ten­kin Jo­han­nes teks­tin mu­kaan jou­tui epäi­lyk­siin, on­ko Jee­sus se tu­le­va vai pi­tää­kö jo­ta­kin tois­ta odot­taa.

Kar­hu­maa ver­ta­si Jo­han­nek­sen kiu­sauk­sia mei­dän kiu­sauk­siim­me ja ky­syi, mil­loin epäi­lyk­siä tu­lee.

– Jos jääm­me kuun­te­le­maan sie­lun­vi­hol­li­sen pu­het­ta, jär­ki voit­taa. Sik­si on tär­ke­ää läh­teä seu­roi­hin ei­kä jää­dä yk­sin.

Seu­rat yh­dis­tä­vät

Kem­pe­le­läi­sen Ar­to Tah­ko­lan per­heel­lä on ol­lut kuu­si vuot­ta mök­ki Nu­as­jär­ven ran­nal­la. Tah­ko­la oli tä­män ke­sän seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na.

– Jär­jes­te­lyis­tä vas­taa kol­me per­het­tä. Tar­vi­taan esi­mer­kik­si seu­rai­sän­tä, sä­es­tä­jä ja keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­ta. Vas­tuu kier­tää eri vuo­si­na eri per­heil­lä.

Ta­voi­tin kah­vi­pöy­dän ää­res­tä myös Ee­va ja Jark­ko Mäl­li­sen Kem­pe­lees­tä.

– Meil­lä on mök­ki Sot­ka­mos­sa. Aluk­si olim­me ys­tä­vien mö­kil­lä ju­han­nus­ta viet­tä­mäs­sä, mut­ta vii­ti­sen vuot­ta sit­ten saim­me han­kit­tua oman pai­kan, ker­toi­vat Ee­va ja Jark­ko.

Sot­ka­mos­sa lo­mai­le­vat ovat pe­rus­ta­neet vart­ti­kai­nuu­lais­ten What­sApp-ryh­män. Ryh­män kaut­ta tie­do­te­taan seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä ja pi­de­tään yh­teyt­tä.

– Seu­roi­hin on pi­ris­tä­vää tul­la. Se yh­dis­tää lo­ma­lai­sia kai­nuu­lai­siin, tuu­ma­si Jark­ko.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys