JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 7 »

KUVA: JOHANNA LUMIJäRVI

KUVA: JOHANNA LUMIJäRVI

Ihanat asuinsijat

Hartauskirjoitukset29.2.2016 9.40

Psal­mi 84 tun­ne­taan Ko­ran las­ten psal­mi­na. Se ku­vaa osal­taan Is­ra­e­lin kan­san va­el­lus­ta erä­maas­sa. Osa kan­sas­ta oli nous­sut ka­pi­naan joh­ta­ji­aan Moo­ses­ta ja Aa­ro­nia vas­taan. Ko­rah jouk­koi­neen opet­ti, et­tä koko kan­sa on pyhä. Täl­lai­nen ope­tus ei ol­lut Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta. Nel­jän­nes­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa kir­joi­te­taan, kuin­ka Ju­ma­la ran­kai­si Ko­ra­hin jouk­ko­ja (4. Moos. 16:32).

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Jumalan hyvyys kutsuu parannukseen

Hartauskirjoitukset2.2.2016 6.29

Kut­su­ja on mo­nen­lai­sia. Osaa niis­tä nou­da­te­taan, osaan on es­tei­tä. Yleen­sä juh­laan val­mis­tau­du­taan kut­sun esit­tä­jää kun­ni­oit­ta­en.

KUVA: HELI VARTIAINEN

KUVA: HELI VARTIAINEN

Kääntykää, niin saatte elää

Hartauskirjoitukset30.1.2016 6.30

He­se­kiel kir­joit­taa: ”Jos van­hurs­kas luo­puu van­hurs­kau­des­taan ja te­kee sel­lais­ta mikä on vää­rin, hän kuo­lee vää­rien te­ko­jen­sa täh­den. Hän on teh­nyt sel­lais­ta mikä on vää­rin, ja sik­si hän kuo­lee.” (Hes. 18:26.)

KUVA: H.H.

KUVA: H.H.

Kaikki yhtyvät iloon

Hartauskirjoitukset29.12.2015 6.36

Je­sa­jan kir­jan koh­ta voi­daan ym­mär­tää lu­nas­tuk­se­na, jon­ka Ju­ma­la lah­joit­ti koko maa­il­mal­le Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn kaut­ta.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Hän on rakastanut meitä

Hartauskirjoitukset23.12.2015 6.46

Ju­ma­lan rak­kaus ih­mis­tä koh­taan nä­kyy sii­nä, et­tä hän lä­het­ti Poi­kan­sa so­vit­ta­maan lan­gen­neen ih­mi­sen syn­nit.

KUVA: H.H.

KUVA: H.H.

Jumala pelastaa ja vahvistaa

Hartauskirjoitukset1.12.2015 7.05

Pro­feet­ta Je­re­mia oli hy­vin nuo­ri, eh­kä pa­rin­kym­me­nen ikäi­nen pap­pis­su­vun vesa Je­ru­sa­le­min ku­pees­ta Ana­to­tis­ta, kun Ju­ma­la kut­sui hä­net kan­so­jen pro­fee­tak­si. Teh­tä­vä ei ol­lut Je­re­mi­an mie­leen: ”Voi, Her­ra, Ju­ma­la­ni, en minä osaa pu­hua, minä olen niin nuo­ri!” (Jer. 1:6.)

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Miehet, rakastakaa vaimoanne

Hartauskirjoitukset28.11.2015 6.24

Efe­so oli Paa­va­lil­le tut­tu kau­pun­ki. Hän oli viet­tä­nyt siel­lä joi­ta­kin vuo­sia (Ap. t. 19), ja hä­nen use­at ys­tä­vän­sä, esi­mer­kik­si Pris­cil­la ja Aqui­la, asui­vat kau­pun­gis­sa (Ap. t. 18:26 ja 1. Kor. 16:19).

KUVA: HETA VESAMäKI

KUVA: HETA VESAMäKI

Hiskian sairaus ja paraneminen

Hartauskirjoitukset27.10.2015 7.39

Toi­ses­sa Ku­nin­gas­ten kir­jas­sa ja pro­feet­ta Je­sa­jan kir­jas­sa ker­ro­taan Juu­dan ku­nin­gas His­ki­as­ta, hä­nen hal­li­tu­sa­jas­taan ja elä­mäs­tään. Tut­kit­ta­va­na ole­va teks­ti­kat­kel­ma liit­tyy ti­lan­tee­seen, joka ra­vi­sut­ti nuo­ren ku­nin­kaan koko elä­män pe­rus­tuk­sia.

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Terveen opin mukainen elämä

Hartauskirjoitukset16.10.2015 7.01

Kir­je Ti­tuk­sel­le ja Ti­mo­teus­kir­jeet tun­ne­taan pai­men­kir­jei­nä, jot­ka si­säl­tä­vät neu­vo­ja van­him­pien aset­ta­mi­ses­ta seu­ra­kun­tiin. Seu­ra­kun­nan van­him­man ”on pi­det­tä­vä kiin­ni op­pim­me mu­kai­ses­ta, luo­tet­ta­vas­ta sa­nas­ta, niin et­tä hän ky­ke­nee myös roh­kai­se­maan toi­sia ter­veel­lä ope­tuk­sel­la ja ku­mo­a­maan vas­tus­ta­jien väit­teet” (Tit. 1:9). Ti­mo­teuk­sen mu­kaan ”Jo­kai­nen pyhä, Ju­ma­lan hen­ges­tä syn­ty­nyt kir­joi­tus on hyö­dyl­li­nen ope­tuk­sek­si, nuh­teek­si, ojen­nuk­sek­si ja kas­va­tuk­sek­si Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään. Näin Ju­ma­lan ih­mi­ses­tä tu­lee täy­del­li­nen ja kaik­keen hy­vään ky­ke­ne­vä.” (2. Tim. 3:16–17.)

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

KUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Niin kuin Herralle

Hartauskirjoitukset19.9.2015 19.28

Ko­los­sa si­jait­see Aa­si­an si­sä­maas­sa 200 ki­lo­met­riä Vä­li­me­ren ran­nal­ta, ai­van La­o­di­ke­an ja Hie­ra­po­lin kau­pun­kien naa­pu­ris­sa. Ko­los­saan syn­ty­neel­lä seu­ra­kun­nal­la oli naa­pu­ri­kau­pun­kien kris­tit­ty­jen seu­ra­kun­tien kans­sa yh­tey­den­pi­toa. Muun mu­as­sa Paa­va­lin kir­jei­tä kier­rä­tet­tiin seu­ra­kun­nis­sa.

« 1 2 3 4 5 6 ... 7 »
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys