JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 »

Joosef kohtasi armollisesti veljensä

Hartauskirjoitukset11.3.2015 11.01

Raa­ma­tun ker­to­mus Joo­se­fin ja hä­nen vel­jien­sä koh­taa­mi­ses­ta Egyp­tis­sä on kau­nis ku­vaus ar­mol­li­suu­des­ta ja an­teek­si­an­ta­vai­suu­des­ta.

Niin kuin tekisitte sen Herralle

Hartauskirjoitukset11.2.2015 12.53

Paa­va­lin kir­je ko­los­sa­lai­sil­le vie mei­dät tar­kas­te­le­maan kris­tit­ty­jen yh­teis­tä elä­mää. Kol­man­nen lu­vun ja­keis­sa Paa­va­li neu­voo Ko­los­san Ju­ma­lan lap­sia Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään.

Kiitospsalmi Luojan hyvyydestä

Hartauskirjoitukset11.2.2015 12.47

Raa­ma­tun vir­si­kir­jak­si kut­sut­tu Psal­mien kir­ja il­men­tää kil­voit­te­li­joi­den tun­te­muk­sia. Mo­nen kirk­kom­me ny­kyi­sen vir­si­kir­jan vir­ren läh­tö­koh­ta on psal­meis­sa. Psal­mei­hin si­säl­tyy ka­tu­mus­ta, syn­nin­tun­nus­tus­ta, kii­tos­ta, ylis­tys­tä ja luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin. Nii­tä voi ryh­mi­tel­lä si­säl­tö­jen­sä ja tyy­lin­sä mu­kaan.

”Vallitkoon rauha muureillasi”

Hartauskirjoitukset21.1.2015 10.02

”Ilo val­ta­si mi­nut, kun kuu­lin sa­nan: Me läh­dem­me Her­ran huo­nee­seen! Nyt sei­som­me por­teil­la­si, Je­ru­sa­lem. Je­ru­sa­lem, olet kau­pun­kim­me, tän­ne kan­sam­me ko­koon­tuu, tän­ne va­el­ta­vat hei­mom­me, Her­ran hei­mot, tääl­lä, niin kuin on sää­det­ty, Is­ra­el kiit­tää Her­ran ni­meä.” (Ps. 122:1–4.) Teks­tim­me alus­sa ker­ro­taan psal­min ole­van Daa­vi­din psal­mi ja mat­ka­lau­lu. Mat­ka Je­ru­sa­le­miin on tul­lut pää­tök­seen; ilo täyt­tää sy­dä­men mat­ka­lais­ten ol­les­sa kau­pun­gin por­til­la, ja Her­ran temp­pe­lin siin­tä­es­sä sil­mien edes­sä.

Rauha teille!

Hartauskirjoitukset21.1.2015 5.04

Ope­tus­lap­set pel­kä­si­vät. Jee­sus oli juu­ri ris­tiin­nau­lit­tu. Eh­kä ope­tus­lap­set ajat­te­li­vat, et­tä seu­raa­vak­si oli­si hei­dän vuo­ron­sa. He oli­vat ko­koon­tu­neet lu­kit­tu­jen ovien taak­se (Joh. 20:19).

Jumalan sädehtivä kirkkaus

Hartauskirjoitukset3.12.2014 9.41

Kris­tus on Ju­ma­lan kirk­kau­den sä­tei­ly. Jee­sus Kris­tus on Ju­ma­lan Poi­ka. Hän on Ju­ma­lan täy­del­li­nen ja lo­pul­li­nen il­moi­tus (Ps. 2:6–8, Luuk. 1:67–71, Gal. 4:4): ”Mo­net ker­rat ja mo­nin ta­voin Ju­ma­la mui­noin pu­hui isil­lem­me pro­feet­tain suul­la, mut­ta näi­nä vii­mei­si­nä ai­koi­na hän on pu­hu­nut meil­le Po­jas­saan, jon­ka hän on pan­nut kai­ken pe­ril­li­sek­si ja jon­ka vä­li­tyk­sel­lä hän on myös luo­nut maa­il­mat” (Hepr. 1:1–2).

Miika – toivon ja tuomion profeetta

Hartauskirjoitukset3.12.2014 9.41

Mii­ka oli Juu­dan pro­feet­to­ja, joka eli Je­sa­jan ai­ka­lai­se­na 700-lu­vun lop­pu­puo­lel­la en­nen Jee­suk­sen syn­ty­mää. Mui­den var­hais­ten pro­feet­to­jen ta­voin hän nuh­te­li kan­saan­sa syn­nis­tä, va­roit­ti Ju­ma­lan an­ka­ras­ta tuo­mi­os­ta ja tu­le­vas­ta ran­gais­tuk­ses­ta. Pro­feet­ta toi­mi Ju­ma­lan suu­na.

Jumala ylläpitää sanallaan luomakuntaansa

Hartauskirjoitukset12.11.2014 0.01

En­sim­mäi­ses­tä Moo­sek­sen kir­jas­ta voi­daan erot­taa omak­si osak­seen niin sa­no­tut pe­rus­ker­to­muk­set (1. Moos. 1–11). Ky­sei­sis­sä lu­vuis­sa ker­ro­taan, kuin­ka Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen elä­mään suh­tees­sa hä­neen, lä­him­mäi­siin ja koko luo­ma­kun­taan.

Kestävälle perustukselle

Hartauskirjoitukset12.11.2014 0.00

Ke­vääl­lä 2013 oli Py­hä­jo­el­la poik­keuk­sel­li­set tul­vat. Va­hin­ko­jen suu­ruu­dek­si ar­vi­oi­tiin yli mil­joo­na eu­roa, tois­ta­kym­men­tä ta­loa vau­ri­oi­tui ja vii­si ta­loa piti pur­kaa. Rei­lua vuot­ta myö­hem­min Py­hä­jo­en Yp­pä­ris­sä vie­tet­tiin su­vi­seu­ro­ja. En muis­ta, saar­nat­tiin­ko siel­lä kah­den ra­ken­ta­jan ver­tauk­ses­ta, jos­sa va­roi­te­taan huo­nos­ti va­li­tus­ta ra­ken­nus­pai­kas­ta ja hu­te­ras­ta pe­rus­tuk­ses­ta.

Perheelliset ja yksinelävät samanarvoisia Siionissa

Hartauskirjoitukset8.10.2014 0.00

Ko­rint­ti oli mui­nai­sen Krei­kan huo­mat­ta­vin so­ti­las- ja kaup­pa­kes­kus, ”Hel­laan sil­mä­te­rä”, jos­sa oli kol­me sa­ta­maa. Ko­rint­ti oli myös Poh­jois- ja Ete­lä-Krei­kan tun­ne­tuin kaut­ta­kul­ku­paik­ka. Roo­ma­lai­nen Lu­cius Mum­mius hä­vit­ti kau­pun­gin 146 eKr., mut­ta Ju­lius Ca­e­sar ra­ken­nut­ti sen uu­del­leen 44 eKr.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys