JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 »

Minä teen hänelle kumppanin

Hartauskirjoitukset8.10.2014 0.00

Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­lä tu­tus­tum­me luo­mis­ker­to­muk­seen. Se vie mei­dät kat­so­maan Ju­ma­lan suu­ruut­ta ja sitä, kuin­ka koko luo­ma­kun­ta syn­tyi. Luo­mis­ker­to­muk­sen yh­tey­des­sä nou­see esil­le, kuin­ka Ju­ma­la loi myös ih­mi­sen, omak­si ku­vak­sen­sa.

Savi valajansa käsissä

Hartauskirjoitukset10.9.2014 0.00

Sa­ven­va­la­jat oli­vat Raa­ma­tun ajan ih­mi­sil­le tut­tu­ja kä­si­työ­läi­siä. Sa­ven­va­la­ja teki sa­ves­ta pyö­ri­vää pöy­tää työ­vä­li­nee­nään käyt­tä­en tai­ta­vas­ti eri­lai­sia esi­nei­tä. Tuo­hon ai­kaan esi­mer­kik­si jo­kai­ses­sa ko­dis­sa käy­tet­tä­vät as­ti­at val­mis­tet­tiin pää­a­si­as­sa sa­ves­ta.

Pyhän Hengen lahjat

Hartauskirjoitukset10.9.2014 0.00

Rip­pi­kou­luo­pe­tuk­seen liit­tyy py­hän, kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan tut­ki­mi­nen. Täs­sä yh­tey­des­sä usein muis­te­taan kris­ti­no­pin pai­no­tus sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la il­moit­taa it­sen­sä meil­le Isä­nä, Poi­ka­na ja Py­hä­nä Hen­ke­nä. Ju­ma­luu­den kol­mas per­soo­na on Pyhä Hen­ki, joka on Isän Ju­ma­lan Hen­ki ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen Hen­ki. Vii­mei­sen ker­ran ope­tus­las­ten­sa kans­sa kool­la ol­les­saan Jee­sus lu­pa­si lä­het­tää omil­leen Py­hän Hen­gen voi­mak­si ja loh­dut­ta­jak­si (Joh. 14:26).

Puhukaa sitä, mikä on hyvää ja hyödyllistä

Hartauskirjoitukset9.7.2014 0.01

Efe­so­lais­kir­jeen kes­ki­ös­sä on kris­tit­ty­jen yh­tey­den ja yk­sey­den vaa­li­mi­nen, jo­hon teks­ti­kat­kel­mam­me an­taa jou­kon käy­tän­nön neu­vo­ja. Suu­rin osa Paa­va­lin ke­ho­tuk­sis­ta on sel­kei­tä ja eh­kä it­ses­tään sel­viä: pu­hu­kaa tot­ta, äl­kää rii­del­kö, äl­kää pu­hu­ko so­pi­mat­to­mia, hy­lät­kää kat­ke­ruus, kiuk­ku, viha, rii­te­ly, her­jaa­mi­nen ja kaik­ki­nai­nen pa­huus. Jos nämä oli­si­vat to­del­la it­ses­tään sel­viä ja help­po elää to­dek­si, tus­kin näis­tä oli­si tar­vin­nut erik­seen mai­ni­ta.

Kaikki tulee Jumalan kädestä

Hartauskirjoitukset9.7.2014 0.00

Saar­naa­ja esit­te­lee it­sen­sä Daa­vi­din po­jak­si ja Is­ra­e­lin ku­nin­kaak­si (Saarn. 1:1,12). Saar­naa­ja, mah­dol­li­ses­ti ku­nin­gas Sa­lo­mo, et­sii elä­män tar­koi­tus­ta (Saarn. 1:12–2:23). Hän on löy­tä­nyt vas­tauk­sen: ”Vai­van­nä­kön­sä kes­kel­lä ih­mi­sel­lä ei ole muu­ta on­nea kuin syö­dä ja juo­da ja naut­tia elä­män ilois­ta. Minä huo­ma­sin, et­tä myös tämä tu­lee Ju­ma­lan kä­des­tä.” (Saarn. 2:24.)

Jumala kutsuu Abrahamin

Hartauskirjoitukset11.6.2014 12.16

Ab­ra­ham on van­hin Raa­ma­tun tun­ne­tuis­ta pat­ri­ar­kois­ta. Kak­si muu­ta oli­vat hä­nen poi­kan­sa Isak ja tä­män poi­ka Ja­kob. Tun­te­mat­to­mam­pi se si­jaan oli Ab­ra­ha­min isä Te­rah ja hä­nen kak­si vel­je­ään Naa­hor ja Ha­ran. He asui­vat Kal­de­an Uris­sa, ny­kyi­sen Ira­kin seu­dul­la. Sa­mal­la suun­nal­la si­jait­si mui­nai­nen Ba­by­lo­nia. Siel­lä ih­mi­set al­koi­vat ra­ken­taa tor­nia, joka ulot­tui­si tai­vaa­seen saak­ka. Täs­tä aja­tuk­ses­ta Ju­ma­la ei pi­tä­nyt ja niin­pä hän päät­ti vai­keut­taa ih­mis­ten vä­lis­tä yh­teis­toi­min­taa se­koit­ta­mal­la kan­so­jen kie­let (1. Moos. 11).

Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille

Hartauskirjoitukset11.6.2014 12.12

Tut­kit­ta­va teks­ti on Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min alus­sa. Kir­jan pu­nai­sek­si lan­gak­si on luon­neh­dit­tu Ju­ma­lan suun­ni­tel­man to­teu­tu­mis­ta Jee­suk­sen elä­mäs­sä ja kär­si­mi­ses­sä. Mar­kus lie­nee kir­joit­ta­nut evan­ke­liu­min­sa Roo­mas­sa 60-lu­vun lo­pul­la. Kir­ja on evan­ke­liu­meis­ta ly­hin, mut­ta sii­hen on tal­le­tet­tu olen­nai­sin, mitä Jee­suk­sen toi­min­nas­ta tie­det­tiin.

Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille

Hartauskirjoitukset11.6.2014 0.00

Tut­kit­ta­va teks­ti on Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min alus­sa. Kir­jan pu­nai­sek­si lan­gak­si on luon­neh­dit­tu Ju­ma­lan suun­ni­tel­man to­teu­tu­mis­ta Jee­suk­sen elä­mäs­sä ja kär­si­mi­ses­sä. Mar­kus lie­nee kir­joit­ta­nut evan­ke­liu­min­sa Roo­mas­sa 60-lu­vun lo­pul­la. Kir­ja on evan­ke­liu­meis­ta ly­hin, mut­ta sii­hen on tal­le­tet­tu olen­nai­sin, mitä Jee­suk­sen toi­min­nas­ta tie­det­tiin.

Jumala kutsuu Abrahamin

Hartauskirjoitukset11.6.2014 0.00

Ab­ra­ham on van­hin Raa­ma­tun tun­ne­tuis­ta pat­ri­ar­kois­ta. Kak­si muu­ta oli­vat hä­nen poi­kan­sa Isak ja tä­män poi­ka Ja­kob. Tun­te­mat­to­mam­pi se si­jaan oli Ab­ra­ha­min isä Te­rah ja hä­nen kak­si vel­je­ään Naa­hor ja Ha­ran. He asui­vat Kal­de­an Uris­sa, ny­kyi­sen Ira­kin seu­dul­la. Sa­mal­la suun­nal­la si­jait­si mui­nai­nen Ba­by­lo­nia. Siel­lä ih­mi­set al­koi­vat ra­ken­taa tor­nia, joka ulot­tui­si tai­vaa­seen saak­ka. Täs­tä aja­tuk­ses­ta Ju­ma­la ei pi­tä­nyt ja niin­pä hän päät­ti vai­keut­taa ih­mis­ten vä­lis­tä yh­teis­toi­min­taa se­koit­ta­mal­la kan­so­jen kie­let (1. Moos. 11).

Siionin hoidossa

Hartauskirjoitukset7.5.2014 0.00

Aa­va meri au­ke­aa edes­sä. Pie­ni poi­ka pai­nau­tuu äi­tin­sä sy­liin ve­neen pe­räs­sä pe­lä­ten edes­sä ole­vaa ran­na­ton­ta, aal­toi­le­vaa mer­ta. Sy­lis­sä on tur­val­lis­ta. Tämä on var­hai­sin lap­suu­te­ni muis­to.

« 1 ... 3 4 5 6 7 »
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys