JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 7 »

Korkeampi kuin kaikki vuoret

Hartauskirjoitukset14.2.2017 6.47

Je­sa­jan kir­jan al­kuo­sa si­säl­tää eri ai­koi­na kir­joi­tet­tu­ja teks­te­jä, jois­ta en­sim­mäi­set 39 lu­kua si­säl­tä­vät va­roi­tuk­sia ku­nin­kaal­le ja kan­sal­le se­län kään­tä­mi­ses­tä Ju­ma­lal­le. Je­sa­jan kir­jan ai­koi­hin ete­lä­val­tio, Juu­da, kään­tyy, ja as­sy­ri­a­lai­set ar­mah­ta­vat sen. Sen si­jaan poh­jois­val­tio, Is­ra­el, val­loi­te­taan, ja väki siir­re­tään pois.

Jumala armahtaa syntejään katuvan ihmisen

Hartauskirjoitukset24.1.2017 7.21

Ver­taus fa­ri­seuk­ses­ta ja pub­li­kaa­nis­ta osoit­taa, et­tä Ju­ma­la ra­kas­taa syn­tin­sä tun­te­vaa ja tun­nus­ta­vaa ih­mis­tä.

Jumalan rauha on ymmärryksemme yläpuolella

Hartauskirjoitukset23.12.2016 10.43

Raa­ma­tus­sa rau­ha mer­kit­see ti­laa, jos­ta ei puu­tu mi­tään – ei ter­vey­den, ai­neel­li­sen hy­vin­voin­nin, ul­koi­sen ei­kä si­säi­sen rau­han suh­teen. Rau­ha läh­tee Ju­ma­las­ta ja on ko­ko­naan Ju­ma­lan lah­jaa: jos Ju­ma­la ei tah­do rau­haa, sitä ei voi ol­la ke­nel­lä­kään.

Jumala pitää meistä huolen

Hartauskirjoitukset15.11.2016 6.24

Luo­des­saan ih­mi­sen Ju­ma­la an­toi hä­nel­le luo­man­sa maan elet­tä­väk­si (1. Moos. 1:28–29). Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na ih­mi­nen sai ki­vun ja vai­van elä­mään­sä maa­il­mas­sa, mut­ta Ju­ma­la lu­pa­si pi­tää hä­nes­tä huo­len (1. Moos. 3:14–19).

Jumala – Luoja

Hartauskirjoitukset16.9.2016 6.25

Apos­to­li­ses­sa us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa sa­no­taan: ”Minä us­kon Ju­ma­laan, Kaik­ki­val­ti­aa­seen, tai­vaan ja maan Luo­jaan.” Kuka tämä Ju­ma­la on? Eräs ys­tä­vä­ni toi Ira­kis­ta van­han ko­ti­ju­ma­lan, joka on ol­lut sen alu­een kan­so­jen käy­tös­sä. Se on kän­ny­kän ko­koi­nen, kä­teen so­pi­va ja so­pi­vas­ti mu­ka­na kul­ke­va ju­ma­lan kuva.

KUVA: HETA VESAMäKI

KUVA: HETA VESAMäKI

KUVA: HETA VESAMäKI

KUVA: HETA VESAMäKI

Elämä ja kuolema Jumalan kädessä

Hartauskirjoitukset25.7.2016 15.37

Ei ole vai­ke­aa huo­ma­ta, et­tä ny­kyih­mi­nen ha­lu­aa hal­li­ta elä­mään­sä ja jopa kuo­le­maan­sa. Jos­tain nä­kö­kul­mas­ta kat­so­en oman elä­män hal­lit­se­mi­nen on tie­ten­kin oi­kein. On tar­peel­lis­ta, et­tä huo­leh­dim­me it­sel­lem­me ja per­heel­lem­me vaat­teet, ko­din ja ruo­kaa, mak­sam­me las­kut, pi­däm­me lu­pauk­sem­me ja eläm­me kun­non kan­sa­lai­sen elä­mää. Elä­mäm­me on täl­löin hal­lin­nas­sa.

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

Jumalan sana on elävä ja voimallinen

Hartauskirjoitukset10.6.2016 7.00

Kat­se­len usein nuo­ria seu­rois­sa. Heis­tä huo­kuu va­paus, tur­val­li­suus ja on­nel­li­suus. Näin sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä jo­kai­sel­la heis­tä on elä­mäs­sään huo­lia ja mur­hei­ta, on va­ka­vi­a­kin asi­oi­ta. Elä­män pe­rus­ta­na heil­lä on kui­ten­kin us­kon luot­ta­mus Ju­ma­laan ja hä­nen lu­pauk­siin­sa. He kuun­te­le­vat seu­ra­pu­het­ta tark­kaa­vai­si­na.

KUVA: MAARIT MääTTä

KUVA: MAARIT MääTTä

Rakkauden kaksoiskäsky

Hartauskirjoitukset13.5.2016 10.00

Kun fa­ri­seuk­set kuu­li­vat, et­tä Jee­sus oli tuk­ki­nut sad­du­keuk­sil­ta suun, he ko­koon­tui­vat neu­von­pi­toon. Sit­ten yk­si heis­tä, joka oli lai­no­pet­ta­ja, ky­syi Jee­suk­sel­ta pan­nak­seen hä­net ko­e­tuk­sel­le: ”Opet­ta­ja, mikä on lain suu­rin käs­ky?” Jee­sus vas­ta­si: ”Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si, koko sie­lus­ta­si ja mie­les­tä­si. Tämä on käs­kyis­tä suu­rin ja tär­kein. Toi­nen yh­tä tär­keä on tämä: Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si. Näi­den kah­den käs­kyn va­ras­sa ovat laki ja pro­fee­tat.”

KUVA: MAARIT MääTTä

KUVA: MAARIT MääTTä

Jumalan puhetta ihmisille

Hartauskirjoitukset31.3.2016 11.00

Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vä­lil­lä on kui­lu, jon­ka vain Ju­ma­la voi ylit­tää. Em­me voi tie­tää Ju­ma­las­ta, el­lei hän it­se ker­ro it­ses­tään, il­moi­ta it­se­ään.

HELI VARTIAINEN

HELI VARTIAINEN

Vanhurskautta, rauhaa ja iloa

Hartauskirjoitukset5.3.2016 7.00

Roo­ma­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja, apos­to­li Paa­va­li – ent. Sau­lus – syn­tyi Ki­li­ki­an Tar­sok­ses­sa, ny­kyi­sen Tur­kin ete­lä­o­sas­sa sa­moi­hin ai­koi­hin kuin Jee­sus. Hän oli juu­ta­lai­nen, mut­ta myös Roo­man kan­sa­lai­nen. Paa­va­li opis­ke­li ja val­mis­tui rab­bik­si, juu­ta­lai­suu­den opet­ta­jak­si. Hän oli fa­ri­seus ja myös juu­ta­lais­ten suu­ren neu­vos­ton jä­sen.

« 1 2 3 4 5 ... 7 »
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys