JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Muistoja ja haaveita – matkalla kohti Suviseuroja

17.6.2022 7.00

Juttua muokattu:

8.6. 15:07
2022060815072220220617070000

Rau­no Saar­nio

”Oot sie sai­ras?” ky­syi äi­ti­ni, kun eräs lä­hei­nen eh­dot­ti su­vi­seu­ro­jen kuun­te­lua etä­nä. Äi­tim­me oli hei­kos­sa kun­nos­sa rank­ko­jen syö­pä­hoi­to­jen seu­rauk­se­na. Äi­ti jat­koi: ”Mie ai­na­kin läh­den, Hel­ga on lu­van­nut ma­ja­pai­kan asun­to­vau­nus­saan.” Ja äi­ti läh­ti, mut­ta mat­kal­la ta­pah­tu­neen kaa­tu­mi­sen seu­rauk­se­na pää­nah­ka rul­lau­tui ta­ka­rai­vol­le. Sai­raa­las­ta löy­tyi apua, ja mat­ka koh­ti su­vi­seu­ro­ja ja Hel­gan asun­to­vau­nua jat­kui tur­baa­ni pääs­sä. Näi­den su­vi­seu­ro­jen ko­ho­koh­ta oli oman po­jan mah­dol­lis­ta­ma eh­tool­li­sen viet­to asun­to­vau­nus­sa.

Lap­suu­den ja nuo­ruu­den ko­ke­muk­sii­ni kuu­lui su­vi­seu­ra­mat­kat lin­ja-au­tol­la. Ison per­heen ta­va­rat, pat­jat, pei­tot, vaat­teet, tel­tat ja muut kus­kat­tiin rat­tail­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pi­hal­le odot­ta­maan mat­kan al­ka­mis­ta. Seu­ra-alu­eel­le saa­vut­tiin yöl­lä, ja siel­lä oli sa­mo­jen ta­va­roi­den kus­kaa­mi­nen telt­ta-alu­eel­le. Tai­val­lus­ta su­vi­seu­ra­ken­täl­lä ”hel­pot­ti”, kun mu­ka­na oli kym­men­kun­ta vä­sy­nyt­tä las­ta tai nuor­ta. Sil­loin oli juh­laa, kun ko­tiin­päin tul­les­sa kul­jet­ta­ja kouk­ka­si ko­tim­me lä­hel­tä – nuk­ku­vien lap­sien ja ta­va­ra­mää­rän saa­mi­nen tur­val­li­ses­ti ko­tiin oli hel­pom­paa.

Muis­tii­ni piir­tyi ta­pah­tu­ma, jol­loin eräs us­ko­nys­tä­vä lä­hes­tyi van­hem­pi­a­ni ja su­jaut­ti kir­je­kuo­ren kä­teen to­de­ten: ”jos tämä hel­pot­tai­si su­vi­seu­roi­hin läh­te­mis­tä”. Oli­si­ko sil­loin ol­lut ener­gi­ak­rii­sin ai­ka, ja ison per­heen läh­te­mi­nen su­vi­seu­roi­hin vaa­tii ra­haa. Van­hem­mil­le­ni oli it­ses­tään sel­vää, et­tä seu­roi­hin läh­de­tään. Reis­jär­ven su­vi­seu­rat vuon­na 1968 jäi­vät vä­liin, mut­ta meil­le kah­del­le ”isol­le” eli kou­lus­sa ole­vil­le jär­jes­tet­tiin su­vi­seu­ra­mat­ka. Mie­lui­sa­na muis­to­na­ni on mat­ka Ilo­lan Tau­nuk­sen ta­ka­kon­tis­sa.

Me­nim­me puo­li­so­ni kans­sa nai­mi­siin ju­han­nu­saat­to­na 1980, jo­ten oli luon­nol­lis­ta, et­tä hää­mat­kam­me suun­tau­tui Ke­min­maan su­vi­seu­roi­hin. Mat­kan­te­ko oli help­poa ja juh­lal­lis­ta, kos­ka meil­lä oli oma au­to. To­sin vä­lil­lä piti pyy­tää apua, kun akun vir­ta ei riit­tä­nyt au­ton start­taa­mi­seen. Tel­tan olim­me saa­neet lai­nak­si, mut­ta oven ve­to­ket­ju piti kor­ja­ta en­nen seu­ra-alu­eel­le saa­pu­mis­ta. Yh­tei­nen kil­voit­te­lum­me sai al­kaa hy­vis­sä mer­keis­sä, kun yh­tei­sel­le tai­pa­leel­lem­me toi­vo­tet­tiin on­nea ja Tai­vaan Isän siu­naus­ta.

Aa­to­lan Al­po to­te­si nuo­rel­le mie­hel­le: ”Joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä si­nun tu­lee osal­lis­tua pu­hu­jien- ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­seen. Men­nään­kö yh­des­sä?” En men­nyt yh­des­sä, en­kä yk­sin. Seu­raa­vien su­vi­seu­ro­jen al­la Al­po to­te­si: ”Lai­ta il­moi­tus­tau­lul­le vies­ti, mis­sä ker­rot ma­ja­paik­kan­ne. Tu­len ha­ke­maan si­nua ko­kouk­seen, men­nään yh­des­sä.” En lait­ta­nut vies­tiä, mut­ta löy­sim­me toi­sem­me lin­ja-au­to­jen las­taus- ja pur­ku­pai­kal­ta. Ko­kouk­ses­ta jäi läm­min ja tur­val­li­nen mie­li. Las­tem­me ol­les­sa pie­niä sain tun­tea, et­tä mi­nut lä­he­tet­tiin ko­kouk­seen ison per­heen kes­kel­tä. Puo­li­so­ni jäi ken­täl­le hoi­ta­maan lap­si­am­me. Myö­hem­min olem­me osal­lis­tu­neet ko­kouk­siin yh­des­sä vai­mo­ni kans­sa. Jos Ju­ma­la suo, osal­lis­tum­me tä­nä­kin ke­sä­nä yh­des­sä ko­kouk­seen.

Kai­kis­ta tii­viim­min seu­ra­tel­tas­sa tuli is­tut­tua sinä vuon­na, kun mi­nut oli siu­nat­tu sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään. Tuli tar­ve kuul­la lu­et­tua ja se­li­tet­tyä Ju­ma­lan sa­naa. Teh­tä­vä oli mu­ka­va aloit­taa, kun moni oli kuul­lut ta­pah­tu­mas­ta – sai kuul­la on­nen ja siu­nauk­sen toi­vo­tuk­sia.

Ru­kouk­set ovat kan­ta­neet. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään, jot­ta ih­mi­set kaik­ki­al­la saa­vat kuul­la elä­vää Ju­ma­lan sa­naa. Ny­ky­ään kuun­te­lu­mah­dol­li­suu­det ovat lois­ta­vat sekä seu­ra­ken­täl­lä et­tä etä­nä. Su­vi­seu­ra­tel­tan tun­nel­maa ei kui­ten­kaan ta­voi­ta kuin su­vi­seu­ra­tel­tas­sa.

Jos Ju­ma­la suo osal­lis­tum­me ke­säl­lä kuu­li­ja­na ja te­ki­jä­nä Lo­pen Su­vi­seu­roi­hin. Al­ku­ke­säs­tä oli tur­val­lis­ta ko­koon­tua suun­nit­te­le­maan vuo­den 2025 Su­vi­seu­ro­ja. Nyt on työn ai­ka.

Kohti Lopen Suviseuroja
Jos Jumala suo, Suviseuroja vietetään Lopella 1.–4.7.2022. Tässä suviseuraorganisaation blogisarjassa pääset mukaan suviseuratunnelmiin järjestelyihin osallistuvien ja suviseuravieraiden ajatusten myötä.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys