JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Ihmisen tarina

12.12.2014 6.19

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141212061900

Vuo­si Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­ti­na on lo­puil­laan. Sil­mäi­len kir­joi­tus­te­ni ot­si­koi­ta ja mie­tin, mitä täl­lä vii­mei­sel­lä vuo­rol­la­ni kir­joit­tai­sin Si­nul­le, lu­ki­ja­ni.

Blo­gis­ti­na ole­mi­nen on ol­lut mi­nul­le ri­kas­tut­ta­va ko­ke­mus. Ai­heen va­lin­ta on ol­lut jo­kai­sel­la ker­ral­la py­säh­ty­mi­sen paik­ka myös it­sel­le­ni. Olen an­ta­nut aja­tus­te­ni kul­kea vir­ta­na, poh­ti­nut, mil­lai­sis­sa asi­ois­sa olen ol­lut mu­ka­na ja nou­see­ko siel­tä kir­joi­tuk­sel­le­ni ai­het­ta. Jo­kai­sel­la ker­ral­la on aluk­si mie­les­sä­ni ol­lut ikään kuin tyh­jä het­ki. "Luo­ta pro­ses­siin", olen jou­tu­nut sa­no­maan it­sel­le­ni ai­van ku­ten olen niin mo­nia ker­to­ja roh­kais­sut te­ra­pia-asi­ak­kai­ta­ni. Ja kuin ih­meen kaut­ta sa­nat ovat siir­ty­neet näp­päi­mis­tön kaut­ta lau­seik­si ja lau­seet ta­ri­nak­si.

Ku­lu­neen vuo­te­ni voi­si kir­joit­taa ta­ri­nan muo­toon. Elä­mäs­sä­ni on ta­pah­tu­nut pal­jon iloi­sia, in­nos­ta­via, su­rul­li­sia ja jopa vaa­ti­vi­a­kin asi­oi­ta. Tämä on ol­lut mo­nien hy­vien het­kien, vah­vo­jen ko­ke­mus­ten, va­lin­to­jen ja pää­tös­ten te­ke­mi­sen vuo­si. Sii­o­nin lau­lun 280 sa­nat ovat tul­leet rak­kaik­si: "Ja an­nat vie­rel­lem­me myös mat­ka­ys­tä­vät. Me yk­sin jak­sa em­me, kun voi­mat vä­sy­vät."

Ih­mi­sen ta­ri­na. Työs­sä­ni ja lä­him­mäi­se­nä olen saa­nut kuun­nel­la lu­ke­mat­to­mia ih­mis­ten ko­ke­muk­sia ja elä­män­ta­ri­noi­ta. On ol­lut iloa lä­pi­men­nees­tä ten­tis­tä, ys­tä­vän löy­tä­mi­ses­tä, työ­pai­kan saa­mi­ses­ta, lap­sen syn­ty­mäs­tä ja lu­ke­mat­to­mis­ta muis­ta pie­nem­mis­tä ja isom­mis­ta asi­ois­ta. Olen saa­nut iloi­ta het­kis­tä, jois­sa valo on syt­ty­nyt toi­sen sil­miin ja hymy on va­lais­sut kas­vo­ja. Sil­loin, kun lin­nun­lau­lu lä­päi­see mie­len har­mau­den, ol­laan as­kel lä­hem­pä­nä elä­mä­ni­loa.

On ol­lut myös ki­pei­tä ker­to­muk­sia. "Mene toi­sen ih­mi­sen elä­mään va­ro­vai­ses­ti. Ja jos se on rik­ki, vie­lä­kin va­ro­vai­sem­min." Näil­lä Mart­ti Lindq­vis­tin sa­noil­la olen työ­noh­jauk­sis­sa muis­tut­ta­nut toi­sia am­mat­ti­lai­sia ja sa­mal­la it­se­ä­ni. Vain aset­tu­mal­la rin­nal­le, kuun­te­le­mal­la ja kuu­le­mal­la, voi aa­vis­taa ja ym­mär­tää jo­tain toi­sen ko­ke­muk­ses­ta. Voi aa­vis­taa jo­tain niis­tä ki­vuis­ta, pe­lois­ta, taa­kois­ta ja en­nen kaik­kea sel­viy­ty­mi­sen voi­mas­ta, joka lo­pul­ta jo­kai­sen ta­ri­naan kät­key­tyy. Ih­mi­nen tar­vit­see pei­lik­seen tois­ta ih­mis­tä, lä­him­mäis­tä.

Myös tois­ten blo­gis­tien jo­kai­nen kir­joi­tus on ol­lut pie­ni ta­ri­na, jon­ka kaut­ta on avau­tu­nut ik­ku­na ri­kas­tut­ta­van mo­nen­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin ja ko­ke­muk­siin. Nii­tä lu­kies­sa on tul­lut hyvä ja kii­tol­li­nen mie­li. Ne ovat ol­leet kuin tuo­rei­ta öl­jy­puun leh­tiä ja tuo­neet esil­le elä­män ta­ri­noi­den rik­kau­den.

Ja lo­puk­si toi­vo­tan Si­nun elä­mä­si ta­ri­naan kaik­kea hy­vää ja en­nen­kaik­kea jou­lun sa­no­man tuo­maa va­loa.

AinoKanniainen
Työskentelen psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Elämänrikkautta tuovat perheenjäsenet. Vapaa-ajalla minut voi löytää samoilemassa metsissä tai rannoilla kamera kaulalla, marjastamassa tai raivaamassa metsää. Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ovat myös osa elämääni. Psykoterapeuttina ja perheterapeuttina kohtaan elämän koko kirjoa. Näistä aineksista ammennan aiheita kirjoituksiini, vaikeitakaan teemoja kaihtamatta – valoisasti ja kristillisen uskon tuomia näköaloja peilaten.
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys