JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Retki vahvisti yhteishenkeä

Uutiset
7.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

4.6. 13:37
2024060413374820240607060000
Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Nuoret asettautuivat yhteiskuvaan Sammakkolammen rantaan.

Joni Humalajoki

An­na­ma­ri Lam­pe­la

Per­ho

Nuo­ret viih­tyi­vät luon­nos­sa ja ja­koi­vat elä­män­ilo­aan.

Per­hon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­työn jaos jär­jes­ti nuo­ril­le ret­ken luon­toon, Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­toon, tou­ko­kuun lo­pul­la. Ret­ke­läi­set yö­pyi­vät Sam­mak­ko­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa, ja roh­keim­mat omas­sa tel­tas­sa kämp­pä­kar­ta­non pi­has­sa. Ret­ki oli en­sim­mäi­nen laa­tu­aan.

– Mu­ka­vaa, kun on jär­jes­tet­ty täm­möi­nen ret­ki vain meil­le per­ho­lai­sil­le, sa­noi Ii­da-So­fia Si­vu­la.

– Täm­möi­set vah­vis­ta­vat yh­teis­hen­keä! Tääl­lä on ihan eri­lai­nen tun­nel­ma, ja pää­see tu­tuk­si sel­lais­ten­kin ih­mis­ten kans­sa, joi­ta ei vie­lä niin hy­vin tun­ne, jat­koi Ira Koi­vis­to

Nuo­ris­ta vä­lit­tyy elä­mä­ni­lo

Ret­kel­le osal­lis­tui noin 25 nuor­ta. Ikä­hai­ta­ri vaih­te­li 13 ja 22 ikä­vuo­den vä­lil­lä. Idea ret­kes­tä tuli nuo­ril­ta. Oh­jel­mas­sa tär­keim­mäs­sä roo­lis­sa oli yh­des­sä­o­lo mui­den us­ko­vais­ten kans­sa. Il­lal­la läm­pe­ni sau­na, ja vii­le­ään Sam­mak­ko­lam­men ve­teen pu­lah­ti mon­ta in­no­kas­ta ui­ma­ria. Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen vuok­si mak­ka­rat pais­tet­tiin kaa­sug­ril­lis­sä.

Il­ta­har­tau­den piti Jark­ko Si­vu­la. Hän pu­hui Daa­vi­dis­ta ja Gol­ja­tis­ta ja sii­tä, kuin­ka Daa­vid voit­ti yli­voi­mai­sel­ta tun­tu­van vas­tus­ta­jan Ju­ma­lan avul­la.

Yk­si il­lan ve­tä­jä oli Emi­lia Kal­li­o­kos­ki. Hän on ol­lut mu­ka­na nuo­ri­so­työn ja­ok­ses­sa vuo­den ver­ran. Kal­li­o­kos­ki ker­too ha­lu­a­van­sa vä­lit­tää nuo­ril­le tun­teen sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la on paik­ka us­ko­vais­ten yh­tei­sös­sä riip­pu­mat­ta sii­tä, on­ko hil­jai­nen vai pu­he­li­as.

– Nuo­ret on mu­ka­via, Emi­lia sa­noi.

– Heis­tä vä­lit­tyy ai­to elä­mä­ni­lo, joka tart­tuu. On to­del­la an­toi­saa teh­dä töi­tä nuor­ten pa­ris­sa.

Paik­ka oli uu­si tut­ta­vuus

Vaik­ka Sa­la­ma­jär­ven kan­sal­lis­puis­to on lä­hel­lä, paik­ka oli mo­nel­le ihan uu­si tut­ta­vuus. Sitä ku­vail­laan usein La­pin erä­maak­si kes­kel­lä Suo­mea.

– Mun mie­les­tä täl­lai­sia ret­kiä sai­si jär­jes­tää use­am­min, sa­noi Sil­va Koi­vis­to kä­vel­les­sään Hei­kin­jär­vel­tä ta­kai­sin koh­ti park­ki­a­lu­et­ta.

Lau­an­tain ly­hyt pa­tik­ka­ret­ki oli hie­no ko­ke­mus. Alu­eel­la ris­tei­lee Peu­ran pol­ku -ni­mi­nen rei­tis­tö, jol­la on pi­tuut­ta yh­teen­sä 77 ki­lo­met­riä, jo­ten pol­ku­ja oli­si riit­tä­nyt pi­dem­mäs­ti­kin.

– Oli tosi mu­ka­vaa, to­te­si Vil­ja­mi Ky­tö­lä.

– Ai­nut huo­no puo­li oli, et­tä ret­ki kes­ti niin vä­hän ai­kaa.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys