JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opinnäytetyö: Resurssipankki-toiminta lisää hyvinvointia

Uutiset
22.4.2024 10.45

Juttua muokattu:

22.4. 11:05
2024042211055420240422104500
Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Haastateltavalta

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Pian sosionomi-diakoniksi valmistuvan Lyydia Kurtin tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä avoimet. – Seuraava askeleeni on alkaa katselemaan avoimia työpaikkoja.

Haastateltavalta

Päi­vi Mar­ti­kai­nen


Re­surs­si­pan­kis­ta on apua eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka ei­vät saa las­ten­hoi­to­a­pua tu­ki­ver­kos­ton kaut­ta.


Lyy­dia Kurt­ti teki Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­näy­te­työn­sä SRK:n Re­surs­si­pan­kin tar­jo­a­man ti­la­päi­sen las­ten­hoi­to­a­vun hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sis­ta.

– Tut­ki­muk­ses­ta il­me­ni, et­tä Re­surs­si­pank­ki-toi­min­ta on li­sän­nyt tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­nei­den per­hei­den hy­vin­voin­tia vir­kis­tä­mäl­lä pa­ri­suh­det­ta, li­sää­mäl­lä van­hem­pien ar­jes­sa jak­sa­mis­ta sekä tar­jo­a­mal­la lap­sil­le tur­val­lis­ta ja mu­ka­vaa hoi­toa van­hem­man pois­sa­o­lon ajak­si, Kurt­ti ker­too.

Ou­lus­sa opis­ke­le­va Kurt­ti jat­kaa, et­tä tut­kit­ta­vien vä­häi­sen mää­rän vuok­si tut­ki­mus ei ole yleis­tet­tä­vis­sä. Toi­saal­ta luo­tet­ta­vuut­ta li­sää se, et­tä tu­lok­set ovat lin­jas­sa ai­em­pien tut­ki­mus­ten kans­sa.

– Us­kon­kin, et­tä las­ten­hoi­to­a­pu ar­jes­sa voi jois­sain ti­lan­teis­sa ol­la osu­vin apu per­heel­le.


En­nal­ta­eh­käi­sy on avain­sa­na

Re­surs­si­pan­kin Kurt­ti va­lit­si ai­heek­si sik­si, et­tä se kiin­nos­ti hän­tä.

– Re­surs­si­pan­kin toi­min­ta osa­na rau­ha­nyh­dis­tys­ten di­a­ko­ni­a­työ­tä voi­daan aja­tel­la osak­si laa­jem­paa en­nal­ta­eh­käi­se­vien lap­si­per­he­pal­ve­lui­den ko­ko­nai­suut­ta. Pi­dän en­nal­ta­eh­käi­se­vien pal­ve­lui­den mer­ki­tys­tä oleel­li­se­na yh­teis­kun­nas­sa niin in­hi­mil­li­ses­tä kuin ta­lou­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta – oi­kea-ai­kai­sil­la en­nal­ta­eh­käi­se­vil­lä pal­ve­luil­la voi­daan es­tää mah­dol­lis­ten las­ten­suo­je­lu­toi­men­pi­tei­den tar­ve myö­hem­min, Kurt­ti to­te­aa.

Tut­ki­muk­sen to­teu­tu­sym­pä­ris­tö­nä toi­mi Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tys ja ai­neis­ton­ke­ruu­me­ne­tel­mä­nä avoi­mia ky­sy­myk­siä si­säl­tä­vä Web­ro­pol-ky­se­ly. Kurt­ti kar­toit­ti ky­se­lyl­lä per­heen hy­vin­voin­tia eri­tyi­ses­ti toi­min­ta­ky­vyn nä­kö­kul­mas­ta en­nen en­sim­mäis­tä Re­surs­si­pan­kin kaut­ta saa­tua las­ten­hoi­to­ker­taa ja kol­man­nen ker­ran jäl­keen.

Lyy­dia Kurt­ti suo­sit­te­lee Re­surs­si­pank­kia kai­kil­le lap­si­per­heil­le.

– Eri­tyi­ses­ti heil­le, joil­la ei ole tu­ki­ver­kos­toa paik­ka­kun­nal­la tai jot­ka ei­vät saa las­ten­hoi­to­a­pua tu­ki­ver­kos­ton kaut­ta. Sa­mal­la suo­sit­te­len tu­tus­tu­maan esi­mer­kik­si seu­ra­kun­tien ja jär­jes­tö­jen tar­jo­a­maan tu­keen ja toi­min­taan lap­si­per­heil­le.


Mikä on Re­surs­si­pank­ki?

- Ko­ko­aa SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten va­paa­eh­tois­työ­hön käy­tet­tä­vis­sä ole­via hen­ki­löi­tä.

- Tie­to­ja käy­te­tään pai­kal­li­sis­sa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä eri­lais­ten teh­tä­vien tar­jo­a­mi­seen.

- Teh­tä­viä voi­vat ol­la mm. ly­hy­tai­kai­nen las­ten­hoi­to, van­hus­ten luo­na vie­rai­lut sekä oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työ­vuo­rot.

- Työ­teh­tä­vät ovat luon­teel­taan va­paa­eh­tois­työ­tä.

- Las­ten­hoi­dos­ta mak­se­taan palk­kio.

(Läh­de: re­surs­si­pank­ki.fi)


Kur­tin tut­ki­muk­seen voi tu­tus­tua am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen opin­näy­te­töi­den tie­to­kan­nas­sa The­seuk­ses­sa.

Tämä teks­ti on tii­vis­tel­mä. Voit lu­kea koko ju­tun kes­ki­viik­ko­na 24.4.2024 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mies-leh­den pa­pe­ri- tai di­gi­ver­si­os­ta.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys