JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kokkolan kirkko siunataan käyttöön uudistustöiden jälkeen

Uutiset
17.3.2024 8.30

Juttua muokattu:

15.3. 15:27
2024031515270120240317083000

Päi­vä­mies

Kir­kon re­mont­ti al­koi vii­me vuo­den elo­kuus­sa ja työt saa­tiin pää­tök­seen tä­män vuo­den tam­mi­kuus­sa.

Kok­ko­lan kirk­ko ote­taan uu­del­leen käyt­töön piis­pan­mes­sus­sa tä­nään 17. maa­lis­kuu­ta kel­lo 10. Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo siu­naa kir­kon uu­del­leen teh­ty­jen muu­tos­ten jäl­keen, tie­dot­ta­vat Ou­lun hiip­pa­kun­ta ja Kok­ko­lan seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

– Kok­ko­lan suo­ma­lai­nen ja ruot­sa­lai­nen seu­ra­kun­ta saa­vat pää­kirk­kon­sa jäl­leen käyt­töön ly­hy­en re­mont­ti­vai­heen jäl­keen, toi­min­nal­li­suu­del­taan päi­vi­tet­ty­nä. Kok­ko­lan kirk­ko on puh­das­lin­jai­nen 60-lu­vun kirk­ko, joka uu­dis­tus­ten jäl­keen pal­ve­lee en­tis­tä pa­rem­min seu­ra­kun­ta­lais­ten ko­ti­na. On hie­noa, et­tä Kok­ko­lan seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä pi­tää huol­ta tär­keis­tä ra­ken­nuk­sis­taan ku­ten kir­kois­ta, piis­pa Kes­ki­ta­lo to­te­aa.

Mo­nia uu­dis­tuk­sia

Re­mon­tis­sa uu­sit­tiin kir­kon tek­niik­ka vas­taa­maan ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­sia sekä pa­ran­net­tiin kir­kon toi­min­nal­li­suut­ta. Muun mu­as­sa säh­kö­jär­jes­tel­mät, va­lais­tus ja ää­nen­tois­to on ra­ken­net­tu uu­del­leen. Etei­sau­la on uu­sit­tu toi­mi­vam­mak­si li­sää­mäl­lä sen yh­tey­teen enem­män wc-ti­lo­ja.

En­ti­ses­tä las­ten huo­nees­ta on ra­ken­net­tu mo­ni­toi­mi­ti­la, joka voi­daan myös yh­dis­tää kirk­ko­ti­laan. Li­säk­si kir­kon sa­ka­ris­to re­mon­toi­tiin kaut­taal­taan. Sa­ka­ris­ton keit­ti­ö­ti­lat ko­ki­vat myös päi­vi­tyk­sen. Li­säk­si kir­kon kat­toon teh­tiin huol­to­toi­men­pi­tei­tä.

– Olem­me Kok­ko­lan seu­ra­kun­nis­sa odot­ta­neet jo ko­vas­ti re­mon­tin val­mis­tu­mis­ta. Yks­pih­la­jan kirk­ko on ol­lut seu­ra­kun­tam­me kor­vaa­va­na kirk­ko­na. Se­kin on mu­ka­va, lä­hei­nen ja in­tii­mi kirk­ko, mut­ta kyl­lä ih­mi­set sil­ti ovat hy­vil­lä mie­lin pa­laa­mas­sa uu­sit­tuun pää­kirk­koon. Tämä hei­jas­tuu sekä työn­te­ki­jöis­tä ja seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta. Val­mis­te­lem­me yh­des­sä ilol­la tu­le­vaa juh­laa, Kok­ko­lan suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jou­ni Sir­viö ker­too.

Kuu­si­kym­men­lu­vun kirk­ko

Ark­ki­teh­ti Aar­ne Nuor­ti­lan suun­nit­te­le­ma Kok­ko­lan kirk­ko tun­ne­taan myös ni­mel­lä De pro­fun­dis – Sy­vyy­des­tä, psal­min 130 alun mu­kaan.

Tii­li­ra­ken­tei­nen kirk­ko on vi­hit­ty käyt­töön jou­lu­kuus­sa 1960. Kir­kon kuo­rin ka­las­ta­ja-ai­hei­sen la­si­maa­lauk­sen Minä olen tei­dän kans­san­ne joka päi­vä on teh­nyt Ur­po Wai­nio.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys