JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumala johtaa valtakuntansa työtä ajallaan ja tavallaan

Uutiset
25.3.2024 7.00

Juttua muokattu:

21.3. 13:15
2024032113155620240325070000

Rai­ja Ves­te­ri­nen

Jäm­sä

Alu­e­se­mi­naa­rit ko­ko­a­vat SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat yh­teen kes­kus­te­le­maan pait­si käy­tän­nön toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä alu­eil­la, myös muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta ja us­koon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Suo­men rau­ha­nyh­dis­tys­ten ete­läi­sen alu­een yh­teis­työ­toi­mi­kun­ta, rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­tien lä­het­tä­mät edus­ta­jat sekä alu­e­tii­mien jä­se­net ko­koon­tui­vat 15.–16. maa­lis­kuu­ta Jäm­sän opis­tol­le vuo­sit­tai­seen yh­teis­työ­se­mi­naa­riin. Mu­ka­na oli myös SRK:n joh­to­kun­nan edus­ta­jia.

Yh­teis­työ­se­mi­naa­rin oh­jel­mas­sa oli alus­tuk­sia, työ­pa­jo­ja, ajan­koh­tais­kat­sauk­sia sekä lo­puk­si yh­teis­työ­ko­kous, jos­sa pää­tet­tiin muun mu­as­sa alu­e­tii­mien jä­sen­ten ero­vuo­roi­suu­det sekä tu­le­vien vuo­sien suur­ten seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuut.

Mu­ka­va ja va­paa il­ma­pii­ri

Min­na ja Mat­ti Pan­nu­la Lau­kaas­ta osal­lis­tui­vat en­sim­mäis­tä ker­taa yh­teis­työ­se­mi­naa­riin. Per­jan­tai-il­ta­na Pan­nu­lat ko­koon­tui­vat yh­des­sä mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa kuun­te­le­maan Il­po Sauk­ko­sen pi­tä­mää alus­tus­ta ai­hees­ta ”Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si” (Matt. 6:21). Alun pe­rin Ma­ti­as Mu­ho­lan laa­ti­mas­sa alus­tuk­ses­sa sekä sitä seu­ran­nees­sa kes­kus­te­lus­sa kuul­tiin mo­ni­puo­li­ses­ti ajal­li­sis­ta ja ian­kaik­ki­sis­ta aar­teis­ta ja sii­tä, mi­ten us­ko oh­jaa vaa­li­maan ka­to­a­mat­to­mia aar­tei­ta.

Lau­an­tai­na Pan­nu­lat osal­lis­tui­vat kah­teen työ­pa­jaan. Ta­pa­ni Kin­nu­sen joh­ta­mas­sa työ­pa­jas­sa kä­si­tel­tiin rau­ha­nyh­dis­tys­ten jä­se­nyyt­tä sekä si­tou­tu­mis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön ja toi­min­taan. Kin­nu­nen muis­tut­ti, et­tä Ju­ma­la joh­taa val­ta­kun­tan­sa työ­tä omal­la ajal­laan ja ta­val­laan kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa.

Toi­ses­sa työ­pa­jas­sa Pan­nu­lat kuu­li­vat SRK:n tie­don­hal­lin­nan asi­an­tun­ti­ja Hen­na Pär­käl­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten tie­to­suo­ja-asi­ois­ta. Lou­naan jäl­keen kuul­tiin vie­lä ajan­koh­tais­kat­sauk­sia eri ai­he­pii­reis­tä.

Pan­nu­lan pa­ris­kun­nal­le jäi se­mi­naa­ris­ta eri­tyi­ses­ti mie­leen Val­de Pa­lo­lan tuo­mat SRK:n ter­vei­set ja se, et­tä voim­me suh­tau­tua mal­til­la ja hä­täi­le­mät­tä tuo­ree­seen piis­pain­ko­kouk­sen esi­tyk­seen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sis­tä.

– Us­ko­vai­sil­la ei ole tar­vet­ta muut­taa ai­em­paa, Raa­mat­tuun poh­jau­tu­vaa kä­si­tys­tään asi­as­ta, Pa­lo­la to­te­si.

Pan­nu­lat ko­ki­vat se­mi­naa­rin vir­kis­tä­vä­nä sekä il­ma­pii­ril­tään mu­ka­va­na ja va­paa­na.

Lä­he­tys­työs­sä

Hä­meen­lin­na­lai­nen Heli Mik­ko­la on toi­mi­nut ete­läi­sen alu­een lä­he­tys­tii­mis­sä use­an vuo­den ajan vas­tuu­a­lu­ee­naan län­ti­nen Suo­mi. Hän on osal­lis­tu­nut yh­teis­työ­se­mi­naa­riin muu­ta­man ker­ran ai­em­min­kin ja ko­ke­nut ne mu­ka­vik­si ja an­toi­sik­si.

– Täs­tä se­mi­naa­ris­ta pääl­lim­mäi­sek­si jäi mie­leen se, et­tä vaik­ka tämä ai­ka on epä­var­ma, Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa on sil­ti tur­val­lis­ta.

Mik­ko­la oli tänä vuon­na ero­vuo­ros­sa, ja hä­nel­le va­lit­tiin yh­teis­työ­ko­kouk­ses­sa seu­raa­ja.

Lä­he­tys­tii­min jä­se­ne­nä Mik­ko­lan teh­tä­viin on kuu­lu­nut mo­nen­lai­sia oman alu­een lä­he­tys­työn jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­viä asi­oi­ta. Lä­he­tys­seu­ro­jen ai­ka­tau­lun hän on suun­ni­tel­lut yh­des­sä alu­een rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa. Sen jäl­keen on pi­tä­nyt ky­syä pu­hu­jat ja lä­het­tää heil­le saa­te­kir­je, mat­ka­oh­jel­ma sekä mat­ka­las­ku­lo­mak­keet. Teh­tä­vä­nä on myös ol­lut päi­vit­tää tie­dot SRK:n ka­len­te­riin ja lä­het­tää seu­rail­moi­tus Päi­vä­mie­heen.

Lä­he­tys­tii­min jä­sen pi­tää yh­teyt­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten yh­teys­hen­ki­löi­hin, jot­ka va­raa­vat seu­ra­pai­kat ja pu­hu­jien ma­joi­tus­pai­kat. Lä­he­tys­tii­min pa­la­ve­rei­ta on muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa.

Heli Mik­ko­la on ko­ke­nut lä­he­tys­tii­min jä­se­nyy­den mie­len­kiin­toi­se­na; sii­nä on saa­nut tu­tus­tua eri alu­ei­siin ja pu­hu­jiin. Sa­mal­la on saa­nut myös kos­ke­tuk­sen SRK:n te­ke­mään työ­hön. Haas­tee­na Mik­ko­la on ko­ke­nut pu­hu­jien löy­tä­mi­sen – teh­tä­väs­sä pi­tää ol­la liik­keel­lä riit­tä­vän, mut­ta ei lii­an ai­kai­sin.

– Kaik­kien jär­jes­te­lyi­den sel­vit­tyä on ol­lut tyy­ty­väi­nen mie­li, hän to­te­aa.


Rau­ha­nyh­dis­tys­ten alu­e­työ

– Alu­eet: ete­läi­nen, kes­ki­nen ja poh­joi­nen

– Alu­e­se­mi­naa­rit ja nii­den yh­tey­des­sä yh­teis­työ­ko­kouk­set ke­väi­sin opis­toil­la

– Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan teh­tä­vät: yh­tei­nen toi­min­ta­ka­len­te­ri, esi­tyk­set yh­teis­työ­ko­kouk­seen

– Alu­e­tii­mien teh­tä­vät: oman työ­a­lan alu­eel­li­nen suun­nit­te­lu, ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten tu­ke­mi­nen

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys