JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Vuorten ja vuonojen maassa voidaan hyvin

Puhutaan maasta ja taivaasta
28.9.2021 11.15

Juttua muokattu:

29.9. 07:43
2021092907434120210928111500

An­na Pärk­kä

Pit­kän sul­ku­ti­lan jäl­keen nais­po­rukka läh­ti viet­tä­mään vii­kon­lop­pua Try­si­liin, joka on suo­sit­tu loma- ja ret­kei­ly­koh­de Nor­jas­sa. Mu­kaan pää­si­vät Fan­ni Pelo, Aa­da Pärk­kä, Ol­ga Ait­to-oja, Tai­na Je­ba­li, Lin­nea Pelo ja Hen­riik­ka Pärk­kä. Nai­set nuk­kui­vat iha­nas­sa mö­kis­sä ja söivät, ret­kei­livät ja sau­noivat hy­vin.

Fan­ni Pelo on asu­nut Nor­jas­sa jo vii­si vuot­ta. Elä­mä on aset­tu­nut uo­miin­sa Eids­vol­lin Rå­hol­tiin, jos­sa hän asuu yh­des­sä puo­li­son­sa Tuo­mak­sen sekä Bel­lan, 2, ja poi­ka­vau­van­sa kans­sa. Hän kiit­te­lee Nor­jan upe­aa suh­tau­tu­mis­ta lap­si­per­hei­siin.

– Nor­jas­sa on val­lal­la myön­tei­nen per­he­po­li­tiik­ka. Ras­kau­sai­ka­na äi­dis­tä pi­de­tään hy­vää huol­ta, ja kai­ken ta­voit­tee­na on koko per­heen hy­vin­voin­ti.

Lin­nea Pelo on puo­les­taan asu­nut Nor­jas­sa kol­me vuot­ta. Lin­ne­an ja Ma­ti­ak­sen vau­va syn­ty­nee tam­mi­kuus­sa. Hä­nen työ­pai­kal­laan ras­kaa­na ole­vaa ai­van kuin kan­na­tel­laan.

– Jos sai­ras­lo­maa jou­tuu ot­ta­maan, ym­mär­rys­tä kyl­lä löy­tyy.

Yh­teis­kun­nas­sa on muu­ten­kin hy­väk­sy­vä il­ma­pii­ri. Os­lon seu­tu on kuin kult­tuu­rien su­la­tu­suu­ni, ja oman us­kon tun­nus­ta­mi­nen on help­poa. Nai­set ovat­kin jou­tu­neet muut­ta­maan omaa suh­tau­tu­mis­taan eri­lai­siin ih­mi­siin. Eri ta­val­la us­ko­vien ih­mis­ten kans­sa kes­kus­te­lu ri­kas­tut­taa omaa kat­san­to­kan­taa.

Us­kos­ta ky­sy­tään pal­jon, ja nai­set ker­to­vat sii­tä mie­lel­lään. Mo­nes­ti on tul­lut pu­het­ta ison sai­raa­lan lää­kä­ri- ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan kans­sa, et­tä Poh­jois-Nor­jas­sa, Troms­san seu­dul­la on ol­lut ai­koi­naan pal­jon­kin us­ko­vai­sia. Yl­lä­tys on­kin ol­lut suu­ri, kun he ovat koh­dan­neet ison per­heen äi­te­jä Os­lon seu­dul­la. Län­si­maa­lai­nen ison per­heen äi­ti on ih­me­tyk­sen ai­he lää­kä­ri­hen­ki­lö­kun­nal­le.

Os­lon yli­o­pis­tos­sa en­sim­mäis­tä vuot­ta psy­ko­lo­gi­aa opis­ke­le­va Ait­to-oja ker­too opis­ke­lun ole­van an­toi­saa ja so­pi­vas­ti haas­ta­vaa. Hän tuu­maa, et­tä ul­ko­nä­köön ja ul­koi­seen ole­muk­seen ei sat­sa­ta Nor­jas­sa nuo­ri­son kes­kuu­des­sa niin pal­jon kuin Suo­mes­sa.

– Luon­nol­li­suus on ny­ky­päi­vän jut­tu!

Mök­ki­po­ru­kan nai­sil­le luon­to on nous­sut ar­vos­tuk­ses­sa kor­ke­al­le. Nor­jas­ta löy­tyy upei­ta vuo­ris­to­ja, jois­sa on vaa­ti­via nou­su­ja ja las­ku­ja, sekä maas­to­pyö­räi­ly­koh­tei­ta. Ret­kei­ly on sink­ku­jen ja per­hei­den vii­kon­lop­puoh­jel­mas­sa vah­vas­ti mu­ka­na. Nor­jas­sa sun­nun­tai on­kin py­hi­tet­ty le­po­päi­väk­si. Kau­pat ja kaup­pa­kes­kuk­set ovat sil­loin kiin­ni.

– Meil­lä on vie­lä pal­jon näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa tääl­lä, Pärk­kä tuu­maa.

Jut­tu on jul­kais­tu Päi­vä­mies-leh­des­sä, joka il­mes­tyi 29.9.2021.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys