JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Kiitollisuuden kokeminen voi vaatia näkökulman kääntämistä

Puhutaan maasta ja taivaasta
13.3.2024 15.30

Juttua muokattu:

13.3. 15:25
2024031315255720240313153000
 – Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

– Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

Olavi Honkonen

 – Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

– Luonnossa kävellessä on helppoa kokea kiitollisuutta, kertoo eläkkeellä oleva SInikka Honkonen.

Olavi Honkonen

An­ni Käl­kä­jä

Kii­tol­li­suu­den opet­te­le­mi­nen voi li­sä­tä elä­män mie­lek­kyyt­tä. Vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa ole­val­le sitä ei pidä kui­ten­kaan tu­put­taa.

– Kii­tol­li­suus on hy­vän huo­maa­mis­ta elä­mäs­sä ja ar­von an­ta­mis­ta Tai­vaan Isäl­tä saa­duil­le lah­joil­le, ki­teyt­tää eläk­keel­lä ole­va psy­ki­at­ri­an eri­kois­lää­kä­ri Si­nik­ka Hon­ko­nen.

Toi­sil­le ih­mi­sil­le kii­tol­li­suu­den ko­ke­mi­nen on luon­tai­ses­ti hel­pom­paa. Jot­kut ovat tai­pu­vai­sem­pia nä­ke­mään asi­ois­sa en­si­si­jai­ses­ti han­ka­lat ja ne­ga­tii­vi­set puo­let, kun taas toi­set nä­ke­vät niis­sä mah­dol­li­suu­det ja po­si­tii­vi­set puo­let.

– Kyse on muun mu­as­sa pe­ri­mäs­tä ja per­soo­nal­li­suus­piir­teis­tä. Me ih­mi­set olem­me eri­lai­sia, mut­ta jo­kai­nen voi ha­lu­tes­saan löy­tää oman ta­pan­sa ope­tel­la kii­tol­li­suut­ta, va­kuut­taa Hon­ko­nen.

Hon­ko­nen ker­too kii­tol­li­suu­den har­joit­te­lun tu­le­van it­sel­lään luon­nos­taan esi­mer­kik­si joka il­ta ja aa­mu ru­koi­le­mi­sen yh­tey­des­sä.

– Mi­nul­la on ta­pa­na aloit­taa ru­kous kii­tok­sel­la ja jat­kaa sit­ten siu­nauk­sen pyy­tä­mi­sel­lä. Sau­va­kä­ve­lyl­lä luon­nos­sa saa­tan mie­les­sä­ni hy­räil­lä kii­tos­lau­lu­ja tai -vir­siä, esi­mer­kik­si ”Kii­tos Ju­ma­lam­me, kun an­noit kau­niin maan”.

Kii­tol­li­suut­ta voi ope­tel­la myös kiit­tä­mäl­lä mui­ta.

– Oli­si hyvä muis­taa ar­jes­sa kiit­tää lä­hei­siä avus­ta sil­lä ta­val­la, et­tä kii­tos tu­lee sy­dä­mes­tä. Kii­tol­li­suus li­sään­tyy kiit­tä­mäl­lä. Hy­vät asi­at ker­taan­tu­vat, kun nii­tä ja­kaa.

Kii­tol­li­suus on vas­ta­lää­ke

Mitä kii­tol­li­suu­den ko­ke­mi­nen sit­ten te­kee ih­mi­sel­le, mik­si sen har­joit­ta­mis­ta kan­nat­taa ope­tel­la?

– Kii­tol­li­suu­den tun­ne toi­mii vas­ta­lääk­kee­nä epä­miel­lyt­tä­vil­le tun­teil­le, ku­ten tyy­ty­mät­tö­myy­del­le, ka­teu­del­le, kat­ke­ruu­del­le ja ala­ku­lol­le. Kun ruok­kii po­si­tii­vi­sia tun­tei­ta, pöy­hii sa­mal­la ai­vois­ta liik­keel­le mie­li­hy­vää tuot­ta­vat vä­lit­tä­jä­ai­neet, Hon­ko­nen ker­too.

Vä­lit­tä­jä­ai­nei­ta ovat esi­mer­kik­si do­pa­mii­ni, ok­si­to­sii­ni, en­dor­fii­ni ja se­ro­to­nii­ni. Näil­lä kai­kil­la on sa­man­suun­tai­sia vai­ku­tuk­sia eri­lai­sin pai­no­tuk­sin, esi­mer­kik­si en­dor­fii­ni lie­ven­tää ki­pua ja fyy­si­siä vai­vo­ja. Yh­tei­se­nä te­ki­jä­nä näil­lä vä­lit­tä­jä­ai­neil­la on se, et­tä ne tuot­ta­vat mie­li­hy­vää. Vai­ku­tuk­set nä­ky­vät mo­nel­la ta­val­la: mie­li­a­la ko­ho­aa, eli­mis­tö rau­hoit­tuu fyy­si­ses­ti, nu­kah­ta­mi­nen on hel­pom­paa ja unen­laa­tu pa­ra­nee.

– Hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole, niin kuin vä­lit­tä­jä­ai­nei­siin vai­kut­ta­vil­la lääk­keil­lä yleen­sä, Hon­ko­nen nau­rah­taa.

Osa­na muu­ta hoi­toa

Vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa ole­van on kui­ten­kin usein han­ka­laa tai jopa mah­do­ton­ta tun­tea kii­tol­li­suut­ta. Ih­mi­nen tar­vit­see sil­loin muil­ta ih­mi­sil­tä rin­nal­la kul­ke­mis­ta ja myö­tä­tun­toa, ei kii­tol­li­suu­den tu­put­ta­mis­ta.

Jos ih­mi­nen on ma­sen­tu­nut tai hä­nel­lä on jo­kin muu psyyk­ki­nen sai­raus, voi kii­tol­li­suu­den har­joit­ta­mi­nen ol­la kui­ten­kin hyvä lisä muun hoi­don ohes­sa. Hon­ko­nen ker­too ko­ke­neen­sa it­se työ­vuo­si­naan työ­uu­pu­muk­sen ja saa­neen sii­hen apua muun mu­as­sa työ­noh­jauk­ses­ta ja te­ra­pi­a­jak­sos­ta.

– Suu­ri apu oli myös se, et­tä puo­li­so­ni jak­soi il­tai­sin kuun­nel­la ja ju­tel­la mi­nul­le sii­tä, mit­kä kaik­ki asi­at ovat hy­vin elä­mäs­säm­me, us­kon lah­ja pääl­lim­mäi­se­nä. Näin olo ke­ven­tyi ja sain nu­kah­taa hy­väl­lä ja kii­tol­li­sel­la mie­lel­lä, muis­te­lee Hon­ko­nen her­kis­ty­nee­nä.

Vai­ke­at elä­män­vai­heet ja ko­et­te­le­muk­set voi­daan jäl­keen­päin näh­dä kii­tol­li­suu­den­kin läpi. Eh­kä ne opet­ti­vat jo­ta­kin tär­ke­ää tai an­toi­vat elä­mäl­le uut­taa sy­vyyt­tä ja suun­taa?

Kai­kil­le tun­teil­le on paik­kan­sa

Tut­ki­jat pu­hu­vat kii­tol­li­suus­har­joi­tus­ten tu­lok­sis­ta va­ro­vas­ti. Muu­tok­sia ih­mi­ses­sä voi nii­den avul­la ta­pah­tua, mut­ta ve­den­pi­tä­vää tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta on han­ka­la teh­dä. Sen si­jaan kii­tol­li­suus­har­joi­tus­ta te­ke­viä ih­mi­siä haas­tat­te­le­mal­la on löy­ty­nyt yl­lät­tä­vi­ä­kin tu­lok­sia: aut­ta­mis­ha­lu on li­sään­ty­nyt, ih­mis­suh­teet ja it­se­tun­to ovat pa­ran­tu­neet ja on­nel­li­suus elä­mäs­sä li­sään­ty­nyt.

– Kii­tol­li­suus ai­heut­taa hy­vää miel­tä ja hyvä mie­li taas li­sää on­nel­li­suut­ta.

Kii­tol­li­suu­den opet­te­le­mi­sen ja kii­tol­li­suus­har­joi­tus­ten tar­koi­tuk­se­na ei ole kui­ten­kaan la­kais­ta han­ka­lia tun­tei­ta pois. Kai­ken­lai­sil­la tun­teil­la on tar­koi­tuk­sen­sa ja nii­tä on hyvä tun­tea ja kä­si­tel­lä. Pa­kon­omai­nen kii­tol­li­suu­teen kes­kit­ty­mi­nen voi­kin ol­la kei­no suo­ja­ta it­se­ään jol­ta­kin tun­teel­ta, jon­ka koh­taa­mi­nen tun­tuu vai­ke­al­ta.

– Koh­tuus kai­kes­sa, myös täs­sä asi­as­sa. Vä­ki­sil­lä ei pidä kai­vaa kii­tol­li­suu­den tun­net­ta ei­kä teh­dä har­joi­tuk­sia, jos se ei tun­nu luon­te­val­ta. Kai­kil­le tun­teil­le, myös epä­miel­lyt­tä­vil­le on paik­kan­sa.

Jo­kai­nen ih­mi­nen on pei­li lä­hei­sil­leen. Van­hem­mat toi­mi­vat kai­kes­sa esi­merk­kei­nä lap­sil­leen. Hon­ko­nen ha­lu­aa­kin nos­taa esil­le vas­tuun nä­kö­kul­man.

– Jo las­ten ta­kia voi­sim­me ope­tel­la kään­tä­mään nä­kö­kul­maa kii­tol­li­suu­den ai­hei­siin elä­mäs­säm­me. He vie­vät sit­ten sitä op­pia eteen­päin seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le.

Lue li­sää kii­tol­li­suu­teen liit­ty­viä teks­te­jä tä­nään il­mes­ty­vis­tä Päi­vä­mie­hes­tä ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys