JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 10 »

Lahjojaan ei tarvitse vähätellä

Pääkirjoitukset22.12.2021 11.00

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on lah­jo­ja. Ne ovat Ju­ma­lan an­ta­mia tai­to­ja, luon­teen­piir­tei­tä tai vaik­ka­pa tapa suh­tau­tua elä­mään. Ju­ma­lan lah­jo­jen run­saut­ta ei ai­na edes tun­nis­ta. Näi­tä lah­jo­ja ei tar­vit­se vä­hä­tel­lä tai pii­lo­tel­la. Usein on niin, et­tä toi­set nä­ke­vät lah­jat pa­rem­min kuin lah­jo­jen omis­ta­ja it­se. Kaik­ki lah­jam­me ovat Ju­ma­lal­ta, Luo­jal­tam­me. Kii­tol­li­suus lah­jois­ta kuu­luu hä­nel­le.

Valeuutisia levisi jo Raamatun aikoina

Pääkirjoitukset8.11.2021 16.25

Eläm­me val­ta­van in­for­maa­ti­o­tul­van kes­kel­lä. Eri­lais­ta tie­toa ja in­for­maa­ti­o­ta tu­lee joka tuu­tis­ta, sekä pe­rin­teis­ten tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta et­tä so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa. Tul­van kes­kel­lä on tär­ke­ää hah­mot­taa, mikä tie­to pi­tää paik­kan­sa ja mi­hin in­for­maa­ti­oon voi luot­taa. Mis­sä on to­tuus?

Usko avaa oikean arvojärjestyksen

Pääkirjoitukset15.9.2021 7.00

Tois­ten ar­ki on rau­hal­lis­ta ja kii­ree­tön­tä, kun taas tois­ten elä­män täyt­tää mo­nen­lai­nen toi­min­ta ja te­ke­mi­nen. Elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta on hyvä esit­tää it­sel­leen ky­sy­mys ”Mikä on mi­nul­le tär­kein­tä?”. Vas­tauk­sen poh­ti­mi­nen saat­taa par­haim­mil­laan kir­kas­taa elä­män ja us­kon lah­jan ar­voa juu­ri omal­la koh­dal­la, va­paa­na ym­pä­ris­tön aset­ta­mis­ta vaa­ti­muk­sis­ta ja pai­neis­ta.

Työ on Jumalan lahja

Pääkirjoitukset20.8.2021 15.30

Al­ku­ke­sän kun­ta­vaa­lien yk­si kes­kei­nen pu­hee­nai­he oli työ. Hal­li­tuk­sel­ta on pe­rään­kuu­lu­tet­tu voi­mak­kaam­pia työl­li­syys­toi­men­pi­tei­tä ja nii­den on vies­ti­tet­ty ole­van maam­me me­nes­tyk­sen eli­neh­to. Myös kun­tien ja kau­pun­kien kes­tä­vän ta­lou­den pe­rus­ta ovat yri­tyk­set ja nii­den mu­ka­naan tuo­mat työ­pai­kat.

Elämänkokemus on arvokas pääoma

Pääkirjoitukset29.6.2021 14.55

Van­hem­man tai iso­van­hem­man elä­män­ko­ke­mus aut­taa nuo­rem­paa ih­mis­tä hä­nen koh­da­tes­saan uu­sia, odot­ta­mat­to­mia ti­lan­tei­ta. Uu­teen elä­män­vai­hee­seen as­tu­mi­nen saat­taa tuo­da uut­ta vas­tuu­ta ja en­nen­ko­ke­mat­to­mia haas­tei­ta. On mu­ka­vaa kuul­la van­hem­man oma ko­ke­mus sa­mas­ta ti­lan­tees­ta. On hel­pot­ta­vaa, et­tä lä­hei­nen van­hem­pi ih­mi­nen on eh­kä it­se­kin jän­nit­tä­nyt opis­ke­lu­ja, uut­ta työ­tä tai per­heen tuo­maa vas­tuu­ta.

Miehen ja naisen elinikäinen liitto

Pääkirjoitukset29.6.2021 13.50

Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen, mie­hek­si ja nai­sek­si. Hän siu­na­si hei­dät ja an­toi heil­le teh­tä­vän ol­la he­del­mäl­li­siä, li­sään­tyä ja täyt­tää maa sekä ot­taa se val­taan­sa (1. Moos. 1:27–28). Jee­sus vah­vis­ti tä­män luo­mis­ker­to­muk­sen sa­no­man: ”Maa­il­man alus­sa Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si. Sen täh­den mies jät­tää isän­sä ja äi­tin­sä ja liit­tyy vai­moon­sa, niin et­tä nämä kak­si tu­le­vat yh­dek­si li­hak­si. He ei­vät siis enää ole kak­si, he ovat yk­si. Ja min­kä Ju­ma­la on yh­dis­tä­nyt, sitä äl­köön ih­mi­nen erot­ta­ko.” (Mark 10:6–9.) Täl­le pe­rus­tal­le on yhä hyvä ra­ken­taa.

Miten voisimme tukea toisiamme entistä paremmin?

Pääkirjoitukset29.6.2021 13.45

Lä­him­mäi­sen aut­ta­mi­nen on sy­dä­mes­tä nou­se­vaa työ­tä. Se on ha­lua kul­kea mat­ka­ys­tä­vän rin­nal­la koh­taa­mal­la hä­net kuun­nel­len, siu­na­ten ja roh­kais­ten. Sitä voi­daan, ja sitä kan­nat­taa teh­dä myös or­ga­ni­soi­dus­ti. Eri­tyi­ses­ti krii­si­ti­lan­teen koh­da­tes­sa on tär­ke­ää tu­kea per­het­tä ha­ke­maan am­mat­ti­lais­ten tar­jo­a­maa apua. Krii­si­ti­lan­tees­ta riip­pu­en kun­nan ja seu­ra­kun­nan apu on kor­vaa­ma­ton­ta. Myös rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­ta voi ol­la jär­jes­tä­mäs­sä apua krii­sin kes­kel­lä elä­vään per­hee­seen. Jo­kai­nen voi toi­mia sil­mi­nä ja kor­vi­na lä­him­mäi­sen avun­tar­peel­le. Apua kan­nat­taa pyy­tää ja ha­kea ai­na kun sil­le on tar­vet­ta.

Seksuaalisuus – osa Jumalan luomistyötä

Pääkirjoitukset19.3.2021 16.25

Kas­te­juh­las­sa olem­me usein kuul­leet psal­mi­koh­dan, jos­sa ihas­tel­laan ja ih­me­tel­lään Ju­ma­lan suur­ta luo­mis­työ­tä jo­kai­sen ih­mi­sen koh­dal­la: ”Sinä olet luo­nut mi­nut si­sin­tä­ni myö­ten, äi­ti­ni koh­dus­sa olet mi­nut pu­no­nut. Minä olen ih­me, suu­ri ih­me, ja kii­tän si­nua sii­tä. Ih­meel­li­siä ovat si­nun te­ko­si, minä tie­dän sen.” (Ps. 139:13–14.) Jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lan luo­ma­na ai­nut­ker­tai­nen ja ar­vo­kas.

Kristillinen ihmiskäsitys perustuu Jumalan sanaan

Pääkirjoitukset18.2.2021 10.40

Kris­til­li­nen op­pi ih­mi­ses­tä poh­jau­tuu Raa­ma­tun aja­tuk­seen sii­tä, et­tä ih­mi­nen on osa Ju­ma­lan luo­mis­työn ko­ko­nai­suut­ta. Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen ja kal­tai­sek­seen. Hän an­toi ih­mi­sel­le teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la kaik­kea luo­tua sekä li­sään­tyä ja täyt­tää maa. (1. Moos. 1:26–28.)

SRK:n viestinnän teema pohjaa kestävään toivoon

Pääkirjoitukset25.1.2021 10.00

Pie­ni lap­si nä­kee tu­le­vai­suu­den va­loi­sa­na. Elä­mä on täyn­nä toi­vei­ta ja unel­mia, jot­ka odot­ta­vat täyt­ty­mys­tään. Osa näis­tä ei kos­kaan täy­ty, mut­ta tämä ei vä­hen­nä lap­sen iloa tai luot­ta­mus­ta. Hän tu­lee koh­taa­maan myös pet­ty­myk­siä, mut­ta niis­tä hän ei vie­lä tie­dä. Lap­sen us­ko si­säl­tää toi­von, et­tä Ju­ma­la tie­tää, aut­taa ja joh­dat­taa.

« 1 2 3 4 5 ... 10 »
19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys