JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kokemisen vapaus

Nykyiset blogit
5.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

6.5. 12:43
2024050612430320240605060000

Ma­ti­as Lah­ti

Vii­me vuo­si­na ko­ke­muk­sel­li­suus on ko­ros­tu­nut jul­ki­ses­sa pu­hees­sa. On huo­mat­tu, et­tä ai­na pel­kät ob­jek­tii­vi­set ha­vain­not ei­vät rii­tä se­lit­tä­mään to­del­li­suut­ta. Yk­si­lön ko­ke­mus on saa­nut mer­kit­tä­vän roo­lin esi­mer­kik­si mo­nien lää­ke­tie­teel­lis­ten di­ag­noo­sien kri­tee­ris­töis­sä.

Ko­ke­mi­nen on erot­ta­mat­to­mas­sa yh­tey­des­sä per­soo­naan. Ko­ke­muk­sen kiel­tä­mi­nen tun­tuu vä­ki­val­tai­sel­ta: kuin jo­kin per­soo­nan osa-alue yri­tet­täi­siin lei­ka­ta ir­ti. Jos ih­mi­nen ei voi ko­kea ole­van­sa ko­ko­nais­val­tai­ses­ti oma it­sen­sä, seu­rauk­se­na on pa­hoin­voin­tia.

Ko­ke­muk­sel­li­suut­ta voi­daan käyt­tää ar­gu­ment­ti­na myös jon­kin te­o­lo­gi­sen nä­kö­kul­man tai mo­raa­li­sen kan­na­no­ton puo­les­ta. Täl­löin as­tu­taan maa­pe­räl­le, jol­la liik­ku­mi­nen edel­lyt­tää eri­tyis­tä herk­kyyt­tä. Toi­saal­ta omaan­tun­toon liit­tyy vah­vas­ti ko­ke­muk­sel­li­suus, toi­saal­ta Raa­ma­tun sa­naan si­dot­tu op­pi on sub­jek­tii­vi­sen ko­ke­muk­sen ul­ko- ja ylä­puo­lel­la. Ih­mis­tä ei ole tar­koi­tet­tu rii­te­le­mään Luo­jaan­sa ja hä­nen aja­tuk­si­aan vas­taan: ”Ih­mis­par­ka, mikä sinä olet ar­vos­te­le­maan Ju­ma­laa? Sa­noo­ko sa­vi­as­tia muo­vaa­jal­leen: ´Mik­si teit mi­nus­ta täl­lai­sen?´” (Room. 9:20.)

Raa­mat­tu aset­taa maa­merk­ke­jä, jot­ka on tar­koi­tet­tu pi­det­tä­vik­si. Toi­saal­ta yk­si­löl­li­syy­den ja ti­lan­ne­koh­tai­suu­den ko­ros­ta­mi­nen on esi­mer­kik­si Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa kes­keis­tä. Hä­nen ta­vas­saan koh­da­ta ih­mi­nen ko­ros­tuu yk­si­lön nä­ke­mi­nen ko­ko­nai­suu­te­na. Ju­ma­lan sa­nan auk­to­ri­teet­ti­a­se­mas­ta hän ei kui­ten­kaan luo­vu. Nämä ulot­tu­vuu­det ei­vät sul­je toi­si­aan pois.

Eri­lai­sen ko­ke­mi­sen ta­van voi ko­kea myös uh­ka­na. Kun maa­il­mat ei­vät koh­taa, voi he­rä­tä ah­dis­tus­ta, jo­hon rat­kai­suk­si tar­jou­tuu her­käs­ti pyr­ki­mys kiel­tää toi­sen ko­ke­mus. So­si­aa­li­siin sys­tee­mei­hin liit­tyy ai­na myös val­ta­ra­ken­nel­mia. Ke­nen ko­ke­mus hal­lit­see il­ma­ti­laa? ”Äl­kää ru­vet­ko kiis­te­le­mään mie­li­pi­teis­tä”, ke­hot­taa Paa­va­li (Room. 14:1).

Sa­man suun­tai­ses­ti asi­oi­ta ko­ke­vat ih­mi­set ha­keu­tu­vat usein tois­ten­sa yh­tey­teen. Ko­ke­mi­sen ta­vas­ta voi muo­dos­tua so­si­aa­li­nen nor­mi, jo­hon moni myös mu­kau­tuu. Il­mi­öön kät­key­tyy yh­tä ai­kaa suu­ri voi­ma ja ris­ki. Sa­man­mie­lis­ten jouk­ko suo­je­lee ja luo tur­vaa, mut­ta pii­rin ul­ko­puo­lel­le jää­mi­nen haas­taa yk­si­löä.

Tun­nen usei­ta ih­mi­siä, jot­ka ko­ke­vat jää­neen­sä jol­lain ta­paa us­ko­vais­ten ul­ko­puo­lel­le. Tämä voi joh­taa mo­nen­lai­siin poh­din­toi­hin: on­ko mi­nun per­soo­nas­sa­ni tai us­kos­sa­ni jo­tain pie­les­sä? Vi­kaa ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole kum­mas­sa­kaan. On­gel­ma­na on vain, et­tä ko­ke­mi­sen ta­vat, tapa näh­dä ja sa­noit­taa maa­il­maa, ei­vät koh­taa.

Us­ko ei ole mie­len pak­ko­pai­ta, ul­ko­a­päin an­net­tu ajat­te­lun ja ko­ke­mi­sen sys­tee­mi, joka ih­mi­sen tu­li­si omak­sua voi­dak­seen ol­la us­ko­vai­nen. It­se asi­as­sa näen, et­tä Raa­ma­tun ope­tus­ten yk­si omi­nais­piir­re on kut­su tul­la omak­si it­sek­seen. Us­kon, et­tä Jee­suk­sen lä­hel­lä jo­kai­nen sai ko­kea ole­van­sa juu­ri sel­lai­nen kuin oli. Tätä koh­ti mei­dän­kin on hyvä pyr­kiä.

Ym­mär­rys­tään eri­lai­sia ko­ke­mi­sen ta­po­ja koh­taan voi laa­jen­taa. Hy­viä työ­ka­lu­ja tä­hän ovat avoi­met kes­kus­te­lut ih­mis­ten kans­sa sekä mo­ni­puo­li­nen lu­ke­mi­nen. Pyr­ki­mys yrit­tää pa­kot­taa it­seä tai mui­ta sa­maan ko­ke­mi­sen muot­tiin on luul­ta­vas­ti vain hai­tal­li­nen.

MatiasLahti
Olen vuonna 1985 syntynyt perheenisä, lääkäri ja muusikko. Asun perheineni Jyväskylässä, entisen Korpilahden kunnan alueella Saukkolan vanhalla kansakoululla. Harrastan lukemista, kuntoliikuntaa ja luonnossa liikkumista. Olen kiinnostunut jokseenkin kaikesta; varsinkin ihmisen mieli on loputtoman ihmettelyni aihe. Palautetta ja aihe-ehdotuksia voi lähettää minulle osoitteeseen iisakki.haapsaari@gmail.com.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys