JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Aurinkoinen kevätpäivä

23.5.2024 10.50

Juttua muokattu:

23.5. 10:45
2024052310454420240523105000

Koh­taa­mi­sia

He­rä­sin uu­teen viik­koon val­miik­si nuu­tu­nee­na. Te­ke­mät­tö­mät kou­lu­työt ja li­kais­ten vaat­tei­den vuo­ret ve­ti­vät suu­pie­liä alas­päin. Vä­hän äre­ä­nä join aa­mu­kah­vi­ni ja aloin puu­has­te­le­maan.

Yh­täk­kiä ta­ju­sin, et­tä voi­sin jos­kus va­li­ta toi­sin­kin. En ai­na, mut­ta jos­kus. Nyt oli­si hyvä het­ki teh­dä niin. Pun­ta­roin het­ken, et­tä jät­täi­sin­kö vel­vol­li­suu­te­ni yh­dek­si päi­väk­si ja läh­ti­sin 1-vuo­ti­aan kans­sa ky­lil­le. Pää­tin vas­ta­ta it­sel­le­ni kyl­lä. Jär­kei­lin, et­tä pyyk­ki­ka­sat ovat odot­ta­vais­ta sort­tia, eh­ti­sin as­kar­rel­la nii­den kans­sa huo­men­na­kin. Kou­lu­työt stres­saa­vat joka ta­pauk­ses­sa.

Kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa pak­ka­sin it­se­ni ja kuo­puk­se­ni läh­tö­kun­toon. Var­mis­tin vie­lä, et­tä puo­li­so pää­see töis­tä ko­tiin, jos jo­tain akuut­tia tu­lee ko­ti­pääs­sä. Hän ker­toi pää­se­vän­sä.

Hyp­pä­sin ju­naan ja mat­kus­tin lap­se­ni kans­sa Hel­sin­kiin. Ah­dis­ti. Tun­tui vas­tuut­to­mal­ta ja te­hot­to­mal­ta viet­tää ai­kaa yh­den lap­sen kans­sa il­man suun­ni­tel­mia. Moi­tin hie­man it­se­ä­ni sii­tä, mi­ten en edes kan­net­ta­vaa tie­to­ko­net­ta ot­ta­nut mu­kaan, jot­ta voi­sin teh­dä kou­lu­töi­tä lap­sen päi­vä­u­ni­ai­kaan.

Kier­te­lim­me kau­pun­kia. Py­säh­dyim­me kir­jas­toon ja mu­se­oon, Kaup­pa­to­ril­le ja puis­toon. Lap­sen päi­vä­u­nien ai­ka­na kä­vin opis­ke­li­ja­ra­vin­to­las­sa syö­mäs­sä ja iloit­sin al­le kol­men eu­ron lou­naas­ta. Mi­ten se mais­tui­kin!

Van­huk­sis­ta koos­tu­va tu­ris­ti­ryh­mä py­säh­tyi ihas­te­le­maan 1-vuo­ti­as­ta. Iä­käs aust­ra­li­a­lais­mies ky­se­li ra­ken­nus­ten his­to­ri­as­ta, ja ai­ka pian to­te­sin hä­nel­le, et­tä hän tai­taa tie­tää niis­tä pal­jon enem­män kuin minä. 1-vuo­ti­as ihas­te­li kaik­kea nä­ke­mään­sä, oi­kein hih­kui. Näin sat­tu­mal­ta myös iha­naa lap­suu­de­nys­tä­vää­ni, jota en ol­lut vuo­siin näh­nyt. Au­rin­ko pais­toi koko päi­vän.

"Vas­tuut­to­mal­ta" reis­sul­ta pa­la­tes­sa­ni mie­le­ni oli ke­vyt. Muis­tin, mi­ten aja­tus toi­met­to­muu­des­ta ah­dis­ti me­no­mat­kal­la. Tu­lin sii­hen tu­lok­seen, et­tä mi­nun pi­täi­si teh­dä näin use­am­min. Koko päi­vän mit­tai­nen hy­myi­le­mi­nen teki älyt­tö­män hy­vää.

Kyl­lä jo­kai­nen meis­tä on huo­let­to­muus-het­ken­sä an­sain­nut. On ai­van to­si­a­sia, et­tä kun it­ses­tään pi­tää huol­ta, jää an­net­ta­vaa myös lä­him­mäi­sil­le. Vä­lil­lä se mei­naa unoh­tua. Eh­kä lai­tan­kin ka­len­te­riin seu­raa­van huo­let­to­muus­päi­vän jo val­miik­si, et­tei vain jää pi­tä­mät­tä.

Kohtaamisia
Olen 36-vuotias neljän lapsen äiti. Työskentelen ja opiskelen sosiaalialalla, ja siksi sovimme Päivämiehen toimituksen kanssa, että kirjoitan blogia nimimerkillä. Vapaa-ajallani pyöräilen ja juoksen, mieluiten pitkin metsiä. Elämä on opettanut olennaiseen keskittymistä, mutta toisinaan suorittaminen meinaa viedä mennessään. Blogissani tarkastelen maailmaan kohtaamisten näkökulmasta. Niiden pohjalta haluan jakaa kanssanne ajatuksiani ja oivalluksiani omasta arjestani, työstäni ja opiskelumaailmasta.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys