JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

”Låt Kristi ord bo hos er”

Päivämies
Vieraskieliset / på-svenska
20.5.2016 6.45

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123315220160520064500

JULIA VäHäJYLKKä

JULIA VäHäJYLKKä

Tra­di­ti­on­sen­ligt höl­ls SFC:s som­mar­mö­te un­der Kris­ti Him­mel­färds­hel­gen på Mockf­järds­s­ko­lan. Gäs­ter an­län­de än­da från Fin­land, Sve­ri­ge, Nor­ge, USA och Rys­s­land. Ett so­ligt vä­der för­här­li­ga­de för­som­ma­rens mö­ten.

Un­der som­mar­mö­tet pre­di­ka­de brö­der från mån­ga oli­ka län­der och pre­dik­nin­gar­na tol­ka­des till mån­ga oli­ka språk. På som­mar­mö­tet glad­des man över sam­ma tro, gläd­je och frid trots att språ­ket och bos­tad­sor­ter­na in­te är de sam­ma. Mäng­den ung­do­mar värm­de.

Un­der lör­dags­mor­go­nen åk­te en grupp mö­tes­gäs­ter för att be­kan­ta sig med Bast­ber­gets fä­bo­dar där Mat­ti Heik­ki­nen age­ra­de gui­de. Rod Ni­ku­la från USA höll en an­dakt där.

På lör­dagsk­väl­len sam­la­des mö­tes­gäs­ter­na i Gag­nefs kyr­ka för att fira Her­rens He­li­ga nat­t­vard som höl­ls av Juk­ka Pa­lo­la. Kyr­kan fyl­l­des till bräd­den av män­nis­kor och sån­gens styr­ka ta­la­de till gäs­ter­na. I sin kyr­kop­re­di­kan ta­la­de Kul­ler­vo Rönk­kö om gläd­jen över den för­lo­ra­de so­nens åter­komst.

– Guds tid är en an­nan än män­nis­kans tid. Det är in­te vik­tigt för oss att veta när, utan det är vik­tigt att leva så att vi är klara att läm­na när tid är, be­to­na­de Mat­ti Tas­ki­la i sin pre­di­kan.

I sam­band med som­ma­mö­tet höl­ls års­mö­te. Un­der både års­mö­tet och un­der hela som­mar­mö­tet be­to­na­des flera gån­ger be­ty­del­sen, väl­sig­nel­sen och gläd­jen över sa­mar­be­tet mel­lan sys­te­ror­ga­ni­sa­ti­o­ner­na.

Den him­mels­ke Fa­derns väl­sig­nel­se märk­tes un­der mö­tet. Näs­ta år hål­ls SFC.s som­mar­mö­te i Stock­holm dit As­sar Tu­ru­nen re­dan nu öns­ka­de al­la hjärt­ligt väl­kom­na.

Text: Rit­va Löp­pö­nen

över­sät­t­ning: Tei­ja Kes­ti

Be­ty­del­se­ful­la mö­ten

TEIJA KESTI

Tuu­la-Mai­ja och Kari In­ke­roi­nen har kom­mit till som­mar­mö­tet från Bor­gå.

– När man kom­mer hit så är det som att kom­ma hem.

De kän­ner att stor­le­ken på mö­tet gör att at­mos­fä­ren blir varm och man kän­ner när­het till al­la män­nis­kor. De har ge­nom åren fått mån­ga nya vän­ner.

– De tro­en­des ge­mens­kap är den­sam­ma här som i Fin­land.

TEIJA KESTI

– Det är ro­ligt att vara här, be­rät­tar Wil­mer Vä­hä­jylk­kä.

Han nju­ter av att kun­na vara utom­hus och fort­fa­ran­de kun­na lys­s­na till pre­dik­nin­gar­na via hög­ta­la­re.

– Här får jag ock­så träf­fa kom­pi­sar från Stock­holm som jag in­te träf­far så of­ta.

JOONAS TIMLIN

– Det är en tra­di­ti­on från barn­do­men att al­l­tid kom­ma till som­mar­mö­tet, be­rät­tar syst­rar­na Hei­di Väy­ry­nen och Jon­na Tim­lin.

– Nu ger vi våra barn til­l­fäl­le att knyta kon­tak­ter med and­ra tro­en­de i Sve­ri­ge, be­rät­tar Hei­di.

Då det in­te fin­ns så mån­ga tro­en­de i Sve­ri­ge är det ext­ra vik­tigt att få träf­fas.

– Det är på som­mar­mö­tet som som­ma­ren bör­jar, avs­lu­tar Hei­di.

Text: Tei­ja Kes­ti och J.K.

Nya pub­li­ka­ti­o­ner på svens­ka

I sam­band med som­mar­mö­tet pre­sen­te­ra­des tre nya pub­li­ka­ti­o­ner. Be­ho­vet av svensksp­rå­kig lit­te­ra­tur och ljud­pub­li­ka­ti­o­ner fin­ns. Det är vik­tigt att kun­na förs­tå det san­na buds­ka­pet.

”Jag tror på Gud”, en över­sät­t­ning av en bok med Erk­ki Piri som re­dak­tör, be­rät­tar om trons grun­der. Bo­ken pas­sar bra i un­der­vis­ning och som un­der­lag för dis­kus­si­o­ner. över­sät­ta­re har va­rit Tero Leh­to­la, Kim­mo Juu­jär­vi, Kat­ri Tu­ru­nen och Eri­ka Aho.

För­ra som­ma­ren släp­p­tes Rei­jo Nii­ni­mä­es bok ”Vart jag mig i värl­den vän­der”. Den tan­ke­väc­kan­de be­rät­tel­sen om ett finskt krigs­barn i Sve­ri­ge kan man nu lys­s­na på som ljud­bok.

Som tred­je pro­dukt släp­p­tes en CD sjun­gen av ung­do­mar ”Un­ga ögon fra­måt spa­nar”, som spe­la­des in på Jäm­sä Opis­to. Att sjun­ga på sitt eget språk öp­p­nar upp in­ne­hål­let närm­re. Jyr­ki Pit­kä­lä, Vesa Lin­nan­mä­ki, Hen­rik Hur­tig, Riit­ta Kal­li­o­kos­ki och Tuo­mo Kan­gas har ar­be­tat med pro­duk­ti­o­nen. De har känt att ar­be­tet har va­rit gi­van­de.

Sa­mar­be­tet med SRK och folk­högs­ko­lor­na har möj­lig­g­jort frams­täl­lan­det av pro­duk­ter­na. Det var tid att fira med tack­sam­het.

Text: Rit­va Löp­pö­nen

över­sät­t­ning: Tei­ja Kes­ti

Glädje och tacksamhet i release.

Glädje och tacksamhet i release.

T.A.

Gläd­je och tack­sam­het i re­le­a­se.

Guds folk är ett sjun­gan­de folk

Jord och him­mel pri­sar, Her­rens här­lig­het. Tack­sä­gel­sep­sal­men som avs­lu­ta­de årets som­mar­mö­te ljöd högt och tyd­ligt.

Att Guds barn är ett sjun­gan­de folk märk­tes un­der hela som­mar­mö­tet. Un­der fre­dagsk­väl­len höl­ls den tra­di­ti­on­sen­li­ga in­ter­na­ti­o­nel­la sångk­väl­len där vi bland an­nat kun­de höra na­ti­o­nal­sån­ger­na från fler­ta­let oli­ka län­der som fan­ns rep­re­sen­te­ra­de bland mö­tes­gäs­ter­na.

Un­der lör­da­gen höl­ls en sångs­tund för barn där det sjöngs Si­ons sån­ger för barn på både fins­ka och svens­ka. Ge­nom att visa sång­tex­ter­na på väg­gen med en pro­jek­tor kun­de al­la föl­ja med och sjun­ga sån­ger­na som sjöngs på båda språ­ken un­der hela som­mar­mö­tet.

De se­nas­te åren har ar­be­tet med att över­sät­ta fler Si­ons sån­ger och psal­mer till svens­ka in­ten­si­fie­rats. Pla­ner­na är att un­der näs­ta år släp­pa des­sa sån­ger di­gi­talt. Sam­man­lagt har ca 200 sån­ger över­sat­ts. Des­sa sån­ger har sjun­gits fli­tigt un­der som­mar­mö­tet

Juk­ka Pa­lo­la nämn­de un­der lör­dagsk­väl­lens an­fö­ran­de hur apos­teln up­p­ma­nar oss att med tack­sam­het till Gud sjun­ga psal­mer och and­li­ga sån­ger. Att sjun­ga Si­ons sån­ger och psal­mer stär­ker vår tro.

Län­ge har den fins­ka psalm­bo­ken va­rit vä­lan­vänd un­der sam­man­koms­ter i Sve­ri­ge. Det svens­ka språ­ket för mån­ga bli­vit det star­ka­re och ib­land en­da språ­ket så har vil­jan att över­sät­ta fler sån­ger stärkts.

Pre­cis som Pa­lo­la sa så är det in­te sä­kert att sån­gen stär­ker vår tro om vi in­te kan förs­tå buds­ka­pet i de sån­ger vi sjun­ger. Vår bön är att både barn och ung­do­mar i Sve­ri­ge i och med de nya över­sät­t­nin­gar­na lät­ta­re ska förs­tå sång­tex­ter­na, ta till sig buds­ka­pet och dä­ri­ge­nom stär­kas i tron.

Text: Tei­ja Kes­ti

De små tjejerna sjöng glatt med under sångstuden för barn.

De små tjejerna sjöng glatt med under sångstuden för barn.

TEIJA KESTI

De små tje­jer­na sjöng glatt med un­der sångs­tu­den för barn.

TEI­JA KES­TI

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys