JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakenttä hiljeni lauantaina

Uutiset
30.6.2024 20.55

Juttua muokattu:

30.6. 21:11
2024063021110220240630205500

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Pu­das­jär­vi

Seu­ra­kan­sa kun­ni­oit­ti me­neh­ty­neen muis­toa ja ot­ti osaa lä­heis­ten su­ruun. Yh­tei­nen lau­lu kan­toi ja loh­dut­ti.

Lau­an­tai­na puo­len päi­vän ai­kaan uk­kos­puus­ka ai­heut­ti su­vi­seu­ra-alu­eel­la yh­den va­ka­van louk­kaan­tu­mi­sen. Myö­hem­min vi­ra­no­mai­set vah­vis­ti­vat hen­ki­lön me­neh­ty­neen. Ta­pah­tui myös yk­sit­täi­siä lie­vem­piä louk­kaan­tu­mi­sia sekä lie­viä omai­suus­va­hin­ko­ja.

Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Kan­to­la esit­ti il­lal­la isos­ta­tel­tas­ta jär­jes­tä­jien puo­les­ta su­run­va­lit­te­lut me­neh­ty­neen lä­hei­sil­le.

Ken­täl­lä oli ai­van hil­jais­ta; seu­ra­vie­raat eli­vät mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa. Seu­ra­vä­ki lau­loi myrs­kys­sä me­neh­ty­neen per­hee­näi­din muis­tol­le tä­män lem­pi­vir­ren 525, Suu­rem­pi kuin sy­dä­me­ni.

Oh­jeis­tus­ta kuu­lu­tuk­sin

Su­vi­seu­ra­tie­do­tuk­sen mu­kaan seu­ra­or­ga­ni­saa­tio va­rau­tui myrs­ky­rin­ta­man saa­pu­mi­seen aa­mu­päi­vän ai­ka­na yh­des­sä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Seu­ra­vie­rail­le an­net­tiin kel­lo 11 en­sim­mäi­nen tur­val­li­suus­kuu­lu­tus, jos­sa ke­ho­tet­tiin va­rau­tu­maan uk­kos­rin­ta­man saa­pu­mi­seen. Sen lä­hes­ty­es­sä seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­tet­tiin siir­ty­mään ma­joi­tu­sa­lu­eil­leen.

Seu­ra­or­ga­ni­saa­tio sul­ki seu­ra-alu­een pal­ve­lut. Seu­ra­vie­rail­le an­net­tiin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä li­sä­oh­jei­ta. Li­sä­oh­jeis­sa seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­tet­tiin mah­dol­li­sen uu­den rin­ta­man saa­pu­es­sa suo­jau­tu­maan ajo­neu­voi­hin.

Su­vi­seu­ro­ja pääs­tiin jat­ka­maan uk­ko­sen ai­heut­ta­man häi­ri­ö­ti­lan­teen pää­tyt­tyä puo­li vii­den jäl­keen il­ta­päi­väl­lä. Täl­löin seu­ra­oh­jel­ma jat­kui, pal­ve­lut avat­tiin ja lii­ken­ne nor­ma­li­soi­tui.

Har­joit­te­le­mal­la val­miuk­sia

Tur­val­li­suus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tuo­mo Tur­pei­nen ker­toi, et­tä ko­e­tun kal­tai­nen ta­paus oli huo­mi­oi­tu, kun tur­val­li­suus­toi­mi­kun­ta oli etu­kä­teen teh­nyt ris­ki­a­na­lyy­siä.

– Olem­me jär­jes­tä­neet täl­lai­seen luon­no­nil­mi­öön liit­ty­viä har­joi­tuk­sia, joi­ta ovat ve­tä­neet teh­tä­viin­sä eri­kois­tu­neet tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Mar­kus Aho ja pe­las­tus­pääl­lik­kö Sami Hil­tu­nen.

Tur­pei­nen jat­koi, et­tä har­joi­tuk­set pa­ran­ta­vat val­miut­ta toi­mia ta­pah­tu­mis­sa. Sa­mal­la ru­koil­tiin, et­tei tar­vet­ta tu­li­si.

– Tai­vaan Isä näki kui­ten­kin hy­väk­si to­teut­taa sen sil­lä ta­val­la kuin lau­an­tai­na to­teu­tui. Em­me voi muu­ta kuin tyy­tyä hä­nen tah­toon­sa. Em­me voi­neet ta­pah­tu­neel­le mi­tään, Tur­pei­nen to­te­si mur­heel­li­se­na.

No­pei­ta pää­tök­siä

Tur­val­li­suus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja tar­ken­si, et­tä syök­sy­vir­taus tuli no­pe­am­min kuin Il­ma­tie­teen me­te­o­ro­lo­gi oli en­nus­ta­nut. Konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin ryh­dyt­tiin heti kun toi­nen tur­val­li­suus­kuu­lu­tus kuu­lu­tet­tiin.

– Sil­loin huo­ma­sim­me ti­lan­ne­kes­kuk­sen ka­me­ra­näy­töl­tä, et­tä seu­ra-alu­een län­ti­sen osan yli kul­kee syök­sy­vir­taus. Näy­töl­lä nä­kyi val­ta­va pö­ly­pil­vi.

Tur­val­li­suus- ja pe­las­tus­pääl­li­köt te­ki­vät vä­lit­tö­mäs­ti seu­ra­tel­tan eva­kuo­in­ti­pää­tök­sen.

– Kun ti­lan­ne oli ta­saan­tu­nut, tuli tie­to Ka­jaa­nin tie­noil­la tu­los­sa ole­vas­ta uk­kos­rin­ta­mas­ta, jon­ka ar­vi­oi­tiin osu­van myös su­vi­seu­ra-alu­eel­le. Sii­nä ei on­nek­si ol­lut syök­sy­vir­taus­ta ei­kä sa­la­moin­tia, mut­ta run­sas ve­si­sa­de kas­te­li var­mas­ti mo­net.

Tai­dol­lis­ta yh­teis­työ­tä

Häi­rin­tä- ja poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na seu­ra­toi­min­taa jat­ket­tiin eri­tyis­jär­jes­te­lyin: tel­tas­sa ei ol­lut ylei­söä ja pu­hu­ja pu­hui ra­di­o­kon­tis­sa.

– Joh­to­ryh­mä oli useis­sa koh­dis­sa mu­ka­na te­ke­mäs­sä pää­tök­siä, ja myös joh­to­ryh­män ko­koon­tu­mis­ta oli har­joi­tel­tu näi­den­kin seu­ro­jen kes­ki­viik­ko­na. Tur­val­li­suus- ja pe­las­tus­pääl­li­köt sekä ti­lan­ne­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­ta toi­mi­vat koko ajan erit­täin am­mat­ti­tai­toi­ses­ti ja tai­dol­li­ses­ti, Tur­pei­nen kiit­te­lee.

– Tur­val­li­suus­toi­mi­kun­ta on muo­toil­lut Su­vi­seu­ro­ja var­ten tur­val­li­suu­soh­jei­ta. Jo­kai­sen kan­nat­taa ky­syä it­sel­tään: ovat­ko ne tur­hia?

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys