JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Bibelkunskap

intresserade lägerdeltagarna

Vieraskieliset / på-svenska
26.3.2024 8.00

Juttua muokattu:

22.3. 12:04
2024032212045020240326080000

Satu Paa­na­nen

Över­sät­t­ning: Hei­di Löp­pö­nen

Da­lar­na

Fö­re­läs­nin­gar­na om Bi­belns upp­byg­g­nad och his­to­ria gjor­de hel­hets­bil­den kla­ra­re.

16–17 mars anord­na­des ett bi­bel­kuns­kaps­lä­ger på Da­lar­nas frids­fö­re­ning. Juk­ka Pa­lo­la fö­re­läs­te för del­ta­ga­re från Da­lar­na, Stock­holm och Os­lo.

Den be­gyn­nan­de vå­ren fick ett baks­lag den­na lör­dag och snön vräk­te ner på den näs­tan bara mar­ken. Del­ta­gar­na tog sig än­då fram och fick på­bör­ja lä­ger­da­gar­na med en vär­man­de sop­pa.

Fö­re­läs­nin­gar om bi­beln

Vid pre­sen­ta­ti­o­ner fram­kom det att bland lä­ger­del­ta­ga­re fan­ns pre­di­kan­ter, tol­kar, bi­belk­las­s­lä­ra­re, sön­dags­s­kol­lä­ra­re samt al­l­mänt int­res­se­ra­de.

Te­o­lo­gie Dok­tor Juk­ka Pa­lo­la höll int­res­san­ta fö­re­läs­nin­gar om Bi­belns struk­tur och om både Gam­la- och Nya tes­ta­men­tens his­to­ria. De iv­ri­ga åhö­rar­na gick of­ta hän­del­ser­na i för­väg och Pa­lo­la fick ge lug­nan­de bes­ked om att det­ta skul­le vi ta se­na­re. ”Vi tar det se­na­re” blev läg­rets hu­mo­ris­tis­ka be­vin­ga­de ord.

Al­lt hör ihop

På slu­tet fick al­la del­ta­ga­re i tur och ord­ning be­rät­ta om vad de hade fått med sig från läg­ret. I prin­cip al­la på­ta­la­de att de hade fått en bät­t­re hel­hets­bild kring Bi­belns hän­del­ser.

– Des­sa hör man som brot­ts­tyc­ken på mö­te­na, men nu fick vi lära oss om hur al­l­ting hän­ger ihop, kons­ta­te­ra­de en del­ta­ga­re.

Tan­ken på en fli­ti­ga­re an­vänd­ning av Bi­beln kom upp ett fler­tal gån­ger. Mån­ga tyck­te att bi­bel­forsk­ning ver­ka­de vara en spän­nan­de ve­tens­kapsg­ren, när de hade hört Pa­lo­la pre­sen­te­ra oli­ka pa­ral­lel­la tolk­nin­gar, ok­lar­he­ter och nya forsk­nings­rön.

– Det är tryg­gt att ve­tens­kap­li­ga fynd skild­ras av en tro­en­de te­o­log. Vi får vara tack­sam­ma till den Him­mels­ke Fa­dern för att den gå­van fin­ns bland oss, kons­ta­te­ra­de lä­ger­del­ta­gar­na.

Det är vik­tigt att se hel­he­ten

Os­lo­bor­na An­na och Pasi Pärk­kä samt Pasi Pöys­kö del­tog på Bi­bel­kuns­kaps­läg­ret. Samt­li­ga är sön­dags­s­ko­le­lä­ra­re och Pasi Pärk­kä tjänst­gör även som pre­di­kant.

Pöys­kö be­rät­ta­de att han kom med öp­pet sin­ne, utan någ­ra stör­re för­vänt­nin­gar i för­väg.

– Det är int­res­sant att höra om ve­tens­kap­li­ga och del­vis även konk­re­ta forsk­nings­da­ta kring väl­be­kan­ta Bi­bels­täl­len.

Pasi Pärk­kä tänk­te att det är be­ty­del­se­ful­lt, med tan­ke på dess buds­kap, att se hel­he­ten i Bi­beln.

– Fram­för al­lt grup­par­be­tet kring pro­fe­ten Je­sa­jas liv var gi­van­de, kons­ta­te­ra­de pa­ret Pärk­kä.

An­na Pärk­kä be­rät­ta­de även hur hon un­der sön­da­gen fört­just sett på Da­lar­nas sold­ränk­ta, snö­täck­ta lands­kap. Til­l­sam­mans fram­höll vi att mö­ten mel­lan Sve­ri­ges och Nor­ges tro­en­de var vik­ti­ga och vär­man­de.

– Jag kan som ord­fö­ran­de pas­sa på att väl­kom­na al­la lä­sa­re av Päi­vä­mies till Os­lo frids­fö­re­nin­gens höst­mö­te, som hål­ls den kom­man­de hös­ten. Om den til­ls­täl­l­nin­gen kom­mer mer in­for­ma­ti­on se­na­re, häl­sa­de Pöys­kö.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys