JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseuraliikenne ohjataan uusia reittejä pitkin

Uutiset
11.6.2024 7.05

Juttua muokattu:

11.6. 07:03
2024061107032820240611070500
Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Liikennetoimikunnan puheenjohtaja Martti Määttä suosittelee eteläisestä ja keskisestä Suomesta tuleville rengasreittiä: menomatka Kainuusta ja paluumatka rannikolta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Reit­ti­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­sel­la li­sä­tään tur­val­li­suut­ta ja väl­te­tään Kuu­sa­mon­tien ruuh­kau­tu­mi­nen.

Su­vi­seu­ra-alue avau­tuu kes­ki­viik­ko­na 26. ke­sä­kuu­ta 2024 kel­lo 9.00.

Opas­tei­ta ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la jo­kai­nen voi vai­kut­taa lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja ede­saut­taa alu­een te­ho­kas­ta täyt­tä­mis­tä. Su­vi­seu­ro­jen me­no­lii­ken­ne vaa­tii suun­nit­te­lun­sa niin ko­deis­sa kuin seu­ra­jär­jes­tä­jil­tä. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nas­sa on teh­ty las­kel­mia ja suun­ni­tel­mia su­ju­vis­ta ja tur­val­li­sis­ta rei­teis­tä. Eri­tyi­nen pul­lon­kau­la on Kuu­sa­mon­tie­nä tun­ne­tul­la val­ta­tiel­lä 20 Ou­lun Rus­kon koh­dal­la. Tie muut­tuu heti Rus­kon jäl­keen Hönt­tä­mä­en koh­dal­la ne­li­kais­tai­ses­ta kak­si­kais­tai­sek­si niin, et­tä sii­tä eteen­päin on vain yk­si ajo­kais­ta mo­lem­piin suun­tiin.

Kuu­sa­mon­tie ruuh­kau­tuu toi­si­naan esi­mer­kik­si ju­han­nus­lii­ken­tees­sä. Jos nor­maa­lin lii­ken­teen li­säk­si tiel­lä kul­ki­si su­vi­seu­ra­lii­ken­ne, tie ruuh­kau­tui­si useik­si tun­neik­si. Vuo­den 2013 Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na ko­et­tiin kan­ta­pään kaut­ta, kuin­ka au­to­let­ka ma­te­li Rus­kos­sa 20 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia.

Ol­ha­van ohi tai Kai­nuun kaut­ta

Jot­ta Kuu­sa­mon­tien ruuh­kat väl­te­tään, Pu­das­jär­ven seu­ra-alu­eel­le saa­pu­vil­le on suun­ni­tel­tu uu­det rei­tit. Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mart­ti Määt­tä ker­too, et­tä vaik­ka ki­lo­met­re­jä kat­so­es­sa suun­ni­tel­lut rei­tit ovat pi­dem­piä, ajal­li­ses­ti ne su­ju­vat kui­ten­kin no­pe­am­min kuin Kuu­sa­mon­tien kaut­ta:

– Ly­hyin reit­ti ei ole täs­sä ti­lan­tees­sa no­pein reit­ti.

Ou­lun ohi aja­vat seu­ra­vie­raat eli esi­mer­kik­si Ou­lun­sa­los­ta, Li­min­gas­ta, Kem­pe­lees­tä ja Raa­hes­ta läh­te­vät oh­ja­taan aja­maan val­ta­tie­tä 4 Ou­lun ohi Iin Ol­ha­vaan as­ti. Ol­ha­vas­ta reit­ti jat­kuu seu­tu­tie­tä 855 Ol­ha­vas­ta Tan­ni­lan kaut­ta Pu­das­jär­vel­le.

Yli­vies­kan, Ni­va­lan, Haa­pa­ve­den, Kär­sä­mä­en ja Sii­ka­lat­van seu­duil­ta läh­te­vien reit­ti on Les­ke­län reit­ti eli seu­tu­tie 800 Puo­lan­gal­le as­ti. Puo­lan­gal­ta mat­ka jat­kuu kan­ta­tie­tä 78 koh­ti val­ta­tie­tä 20 ja Pu­das­jär­veä.

Myös Ete­lä-Suo­mes­ta tu­le­vien reit­ti kul­kee Kai­nuun kaut­ta. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin ja Lah­den seu­dul­ta läh­te­viä oh­ja­taan va­lit­se­maan val­ta­tie 5 ja suun­taa­maan Pu­das­jär­vel­le Ka­jaa­nin ja Puo­lan­gan kaut­ta.

Reit­ti­oh­jeet ja kar­tat löy­ty­vät Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­ta.

Tur­val­li­suut­ta ja lä­him­mäi­sen kun­ni­oit­ta­mis­ta

Lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan osoit­ta­man rei­tin va­lit­se­mi­nen on lii­ken­teen su­ju­mi­sen vuok­si tur­val­li­suus­ky­sy­mys. Kun neu­vot­tu­ja reit­ti­oh­jei­ta nou­da­te­taan, lii­ken­ne ja ken­tän täyt­tö su­ju­vat suun­ni­tel­lus­ti. Ruuh­kis­sa taas lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien ris­ki kas­vaa ja hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­jen ajo vai­keu­tuu. Nämä ris­kit seu­ra­jär­jes­tä­jät ha­lu­a­vat mi­ni­moi­da.

Reit­tien oh­jeis­ta­mi­ses­sa on ha­lut­tu huo­mi­oi­da myös pai­kal­li­set asuk­kaat ja yrit­tä­jät ja hei­dän ar­ki­lii­ken­teen­sä. On yh­tei­nen etu, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa kol­men vuo­den vä­lein sa­maan paik­kaan ko­koon­tu­va su­vi­seu­ra­lii­ken­ne ei ju­miu­ta alu­een muu­ta lii­ken­net­tä.

Huo­mi­oi pai­kal­li­set asuk­kaat

Su­vi­seu­ra-alu­een yh­tey­des­sä on myös asuin­ta­lo­ja ja muu­ta toi­min­taa. Pai­kal­li­sil­le asuk­kail­le ja­e­taan vih­re­äl­lä poh­jal­la ole­via asu­kas­kylt­te­jä. Kylt­te­jä on va­rat­tu asuk­kai­den ajo­neu­voi­hin si­joi­tet­ta­vak­si tuu­li­la­sil­le ja ta­kaik­ku­nal­le.

Su­vi­seu­ra­vie­rai­ta ke­ho­te­taan huo­mi­oi­maan pai­kal­lis­ten asuk­kai­den liik­ku­mis­tar­peet. On hyvä pääs­tää täl­lai­nen ajo­neu­vo jo­non vä­liin. Täl­lä ta­val­la var­mis­te­taan hei­dän su­ju­va liik­ku­mi­sen­sa Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na.

Mah­dol­li­suus maa­kun­ta­mat­kai­luun

Uu­si reit­ti on sa­mal­la mah­dol­li­suus näh­dä enem­män. Ol­ha­vaan ajet­ta­es­sa rei­til­le osuu Iin kun­ta. Iin kes­kus­tan lii­ken­neym­py­räs­tä va­jaan ki­lo­met­rin val­ta­tiel­tä 4 poi­ke­tes­sa pää­see kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vään Iin Wan­haan Ha­mi­naan. Se on Iin kir­kon ku­pees­sa ole­va his­to­ri­aa huo­ku­va van­ha sa­ta­ma- ja kaup­pa­paik­ka, jos­sa on muun mu­as­sa ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Kai­nuun kaut­ta tu­le­vat pää­se­vät vaa­ra­mai­se­miin, ja yh­te­nä tau­ko­vink­ki­nä voi pai­naa mie­leen Puo­lan­gan pes­si­mis­mi­päi­vät. Ne ovat joka vuo­si 1.1.–31.12. eli juu­ri so­pi­vas­ti su­vi­seu­ra­mat­kan ai­kaan.

Pa­luu­mat­kal­le voi kaar­taa ha­lu­tes­saan ko­ti­maan län­si­ran­ni­kon ja val­ta­tie 4:n kaut­ta. Täl­lais­ta Su­vi­seu­ro­jen ren­gas­reit­tiä suo­sit­te­le­va lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Määt­tä toi­vot­taa kai­kil­le tur­val­lis­ta su­vi­seu­ra­mat­kaa ja ter­ve­tu­loa Su­vi­seu­roi­hin.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys