JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Naisyrittäjät hyvinvoinnin äärellä

Uutiset
1.5.2024 9.00

Juttua muokattu:

30.4. 13:02
2024043013023120240501090000

Mari Kar­hu­maa

Reis­jär­vi

Ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen luot­ta­muk­sen il­ma­pii­ris­sä an­toi eväi­tä yrit­tä­jyy­teen.

Huh­ti­kuun au­rin­koi­se­na vii­kon­lop­pu­na Reis­jär­ven opis­tol­la ko­koon­tui eh­kä his­to­ri­an en­sim­mäis­tä ker­taa nai­sy­rit­tä­jien hy­vin­voin­ti­kurs­si. Vaik­ka ai­heen tär­keys oli tun­nis­tet­tu jo ai­kai­sem­min, saa­tiin kurs­si to­teu­tu­maan nyt.

Kurs­sin ve­tä­jät Jen­ni Hint­sa­la ja Anu Han­nu­la oli­vat koon­neet sel­lai­sen kurs­si­si­säl­lön, et­tä sii­tä löy­tyi am­men­net­ta­vaa eri-ikäis­ten, eri vai­hees­sa ole­vien ja eri aloil­la toi­mi­vien yri­tys­ten yrit­tä­jil­le. Yk­si kurs­sin vah­vuuk­sis­ta oli­kin eri­lais­ten yri­tys­ten ja yrit­tä­jien ta­ri­nat ja elä­män­ko­ke­muk­set ja se, mi­ten vah­vas­ti sil­ti kaik­ki sai­vat ko­kea ver­tais­tu­en voi­maa.

Luot­ta­muk­sen il­ma­pii­ri

Vaik­ka use­am­pia kurs­si­lai­sia oli hiu­kan jän­nit­tä­nyt läh­teä kurs­sil­le, il­ma­pii­rin läm­pö su­lat­ti jän­ni­tyk­set no­pe­as­ti avoi­muu­dek­si ja ja­ka­mi­sen ilok­si. Esit­te­ly­kier­rok­sel­la jo ai­ka mei­na­si lop­pua kes­ken, kun kes­kus­tel­ta­vaa oli niin pal­jon. No­pe­as­ti kai­kil­le sel­vi­si, et­tä kool­le oli saa­pu­nut jouk­ko roh­kei­ta, mo­ni­puo­li­sia, osaa­via ja kui­ten­kin herk­kiä nai­sia, jot­ka oli­vat val­mii­ta omal­ta osal­taan ra­ken­ta­maan kurs­sin on­nis­tu­mis­ta.

– Saim­me ol­la avoi­mia juu­ri sen ver­ran mikä it­sel­le tun­tui so­pi­val­ta. Oli so­pi­vas­sa suh­tees­sa kes­kus­te­lui­ta yh­des­sä koko ryh­mäl­lä ja pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä, Vir­ve Puo­li­tai­val ku­vai­li kurs­sin si­säl­töä.

Poh­ja­na yh­tei­nen us­ko

Kurs­sia voi­si­kin hel­pos­ti ku­vail­la kes­kus­te­le­mi­sen tai vas­ta­vuo­roi­suu­den kurs­sik­si, sil­lä kurs­sin ve­tä­jil­lä oli hie­no tai­to tuo­da hy­vin­voin­nin ja yrit­tä­mi­sen tee­mo­ja esil­le si­ten, et­tä ne he­rät­ti­vät pal­jon aja­tuk­sia. Omien ko­ke­mus­ten ja­ka­mi­nen oli help­poa, sil­lä il­ma­pii­ri oli roh­kai­se­va ja hy­väk­sy­vä. Kurs­sin aluk­si teim­me Jen­ni Hint­sa­lan joh­dol­la so­pi­muk­sen, et­tä ku­kaan ei läh­de ver­tai­le­maan omaa yrit­tä­jän pol­ku­aan tois­ten pol­kui­hin, sil­lä jo­kai­nen pol­ku on yh­tä ar­vo­kas ja hie­no riip­pu­mat­ta sen pi­tuu­des­ta tai muis­ta­kaan omi­nai­suuk­sis­ta.

Vaik­ka kes­kus­te­luis­sa nou­si­vat usein esil­le ar­jen ti­lan­teet ja eri­lai­set elä­män­vai­heet sekä nii­den in­hi­mil­li­set puo­let, sy­dän­tä läm­mit­ti saa­da ko­kea, et­tä kai­ken poh­jal­la meil­lä oli yh­tei­nen us­kon nä­kö­kul­ma. Niin haas­tei­den kuin me­nes­tyk­sen­kin kes­kel­lä yrit­tä­jän elä­mää joh­taa ja siu­naa Ju­ma­la.

– Mi­nua pu­hut­te­li vii­kon­lo­pun ai­ka­na, et­tä kai­ken poh­ja­na oli niin vah­vas­ti us­ko ja sen tuo­ma tur­va, Ma­ria Si­vu­la to­te­si.

Tär­ke­ää oli myös to­de­ta, et­tä ei ole ole­mas­sa mi­tään us­ko­vai­sen nai­sy­rit­tä­jän sab­luu­naa, jo­hon jo­kai­sen pi­täi­si mah­tua, vaan voim­me va­paas­ti us­koa eri­lai­si­na ja toi­mia eri ta­val­la yrit­tä­ji­nä.

Kurs­sil­le toi­vo­taan jat­koa

Kurs­sil­le osal­lis­tui noin kol­me­kym­men­tä nai­sy­rit­tä­jää. Suo­mes­sa on kui­ten­kin kym­me­niä tu­han­sia nai­sy­rit­tä­jiä, jo­ten nai­sy­rit­tä­jyy­des­tä on tär­ke­ää pu­hua. To­te­sim­me kurs­sil­la, et­tä me nai­set jos­kus saa­tam­me vä­hä­tel­lä omaa yrit­tä­jyyt­täm­me tai ko­kea, et­tä em­me ole oi­kei­ta yrit­tä­jiä. Kui­ten­kin oli­si tär­ke­ää näh­dä oman yrit­tä­jyy­den ar­vo sekä osaa­mi­sen ja te­ke­mi­sen tär­keys.

On hy­vin mo­nen­lai­sia ta­po­ja ol­la yrit­tä­jä. On pal­jon sekä yk­sin­yrit­tä­jiä et­tä työl­lis­tä­viä yrit­tä­jiä. Ai­ka on myös muut­tu­nut ja ny­kyi­sin nai­set­kin voi­vat teh­dä niin sa­no­tus­ti bis­nes­tä, eli pe­rus­taa ja joh­taa kas­vu­ha­kui­sia yri­tyk­siä. On mah­ta­vaa, et­tä löy­tyy niin mo­nen­lai­sia ta­po­ja to­teut­taa it­se­ään ja omia lah­jo­jaan.

Yrit­tä­jän elä­mä voi ol­la vä­lil­lä mel­kois­ta ai­ka­tau­lu­jen kans­sa so­vit­te­lua. Ar­jen kes­kel­lä voi­ma­va­rat saat­ta­vat vä­lil­lä ol­la ko­vin­kin ko­e­tuk­sel­la. Sik­si­pä esi­tim­me kurs­sil­la har­taan toi­veen sii­tä, et­tä täl­lai­sel­le kurs­sil­le saa­tai­siin jat­koa. Jos­pa en­si ke­vää­nä oli­si uu­del­leen ai­ka ko­koon­tua yh­teen. Jäm­sän opis­to on alus­ta­vas­ti ot­ta­mas­sa kop­pia jär­jes­te­lyis­tä.

An­toi­sa ko­ke­mus

Kurs­sin pa­laut­teis­sa ko­ros­tui­vat sel­ke­äs­ti avoi­muus, ver­tais­tu­ki, ve­tä­jien vai­ku­tus, yri­tys­ta­ri­nat, ilo ja ys­tä­vyys, sekä us­ko­mi­sen ilo. Mitä sen pa­rem­paa voi­si mil­tään kurs­sil­ta toi­voa?

– Tu­lin ar­ka­na, vä­sy­nee­nä ja epäi­le­vä­nä, mut­ta sain roh­kai­sua jat­ka­maan mat­kaa, iloit­si Päi­vi Rah­ko­la.

Yrit­tä­jän ar­jen kes­kel­tä tul­lei­na saim­me to­del­la het­ken hen­gäh­tää, le­vä­tä ja vir­kis­tyä hy­väs­sä seu­ras­sa ja tär­kei­den asi­oi­den ää­rel­lä.

– Vii­kon­lop­pu oli iha­na ko­ke­mus, joka jää kul­tai­se­na muis­to­na mie­leen! Mu­ka­va, kun saa ol­la nii­den tee­mo­jen ym­pä­ril­lä, jot­ka it­seä kos­ket­taa ja on iso osa omaa ar­kea, Anu Han­nu­la ku­vai­li kurs­sin an­tia.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys