JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Maitoisten juhannusseuroihin tarvitaan tekijöitä

Uutiset
28.5.2024 9.00

Juttua muokattu:

27.5. 09:48
2024052709484820240528090000
Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Aleksi Klasila

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Päätoimikunnan jäsenet keskustelevat innokkaasti suunnitelmista kokouksen aikana Turun rauhanyhdistyksellä. Aktiivisen keskustelun aiheina olivat kaikki tärkeät aiheet, kuten ravintolatoiminta, turvallisuus ja liikenteenohjaus.

Aleksi Klasila

Jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta kriit­ti­siä työ­vuo­ro­ja on vie­lä noin kol­me­kym­men­tä, koko täyt­tö­as­te on vain noin 20 pro­sent­tia.

Mi­ten ju­han­nus­seu­ro­jen ve­si­huol­to tur­va­taan? Mi­hin kyl­mä­kont­ti si­joi­te­taan? Jär­jes­te­tään­kö tal­koo­lei­ril­le lin­ja-au­to­kul­je­tus? Näi­tä ja mo­nia mui­ta sa­man­kal­tai­sia asi­oi­ta päät­ti Mai­tois­ten ju­han­nus­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­ta kau­nii­na tou­ko­kui­se­na tiis­tai-il­ta­na Vas­ki­tiel­lä, Tu­run rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Apua tar­vi­taan heti

Ju­han­nus­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­sek­si tar­vi­taan noin 300 työ­vuo­roa. Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien ja lii­ken­tee­noh­jaa­jien vuo­ro­jen täyt­tä­mi­nen on kriit­ti­sin­tä. Nämä on saa­ta­va täy­teen, jot­ta ta­pah­tu­mal­le voi­daan ha­kea vi­ra­no­mais­ten lupa. Laki mää­rää, et­tä lu­paa on ha­et­ta­va 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen ta­pah­tu­man al­ka­mis­ta. Jot­ta lupa eh­dit­täi­siin ha­kea ajois­sa, edel­lä mai­ni­tut työ­vuo­rot oli­si saa­ta­va täy­tet­tyä tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä.

Täl­lä het­kel­lä kaik­kien työ­vuo­ro­jen täyt­tö­as­te on 21 % ja kriit­ti­siä vuo­ro­ja on au­ki vie­lä 30. Mai­tois­ten ju­han­nus­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­ta ve­to­aa­kin kaik­kiin, joil­la on mah­dol­li­suus tul­la Mai­tois­ten ju­han­nus­seu­roi­hin: apu­an­ne tar­vi­taan nyt! Teh­kää hyvä pää­tös ja va­rat­kaa it­sel­len­ne työ­vuo­ro Mai­tois­ten ju­han­nus­seu­roi­hin. Kaik­kien työ­vuo­ro­jen kir­jauk­set hoi­tu­vat in­ter­ne­tis­sä osoit­tees­sa www.va­raus­lis­ta.fi.

Lop­pu on to­teut­ta­mis­ta

Pää­toi­mi­kun­ta ko­kous­ti nyt nel­jät­tä ker­taa. Työ al­koi vii­me ke­sä­nä ju­han­nus­seu­ro­jen jär­jes­te­lyi­hin tu­tus­tu­mi­sel­la ja edel­lis­ten seu­ro­jen ra­ken­tei­den pur­ka­mi­sel­la. Syk­syl­lä kes­ki­tyt­tiin vas­tuu­hen­ki­löi­den rek­ry­toin­tiin ja pi­det­tiin yh­tei­nen aloi­tus­ti­lai­suus Ylö­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Ku­lu­neen ke­vään ai­ka­na toi­mi­kun­nat ovat ko­kous­ta­neet omien ai­ka­tau­lu­jen­sa mu­kai­ses­ti ja työs­tä­neet suun­ni­tel­mia kes­ke­nään ja si­dos­ryh­mien­sä kans­sa. On kut­sut­tu pu­hu­jat ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen pap­pi, va­lit­tu myy­tä­vät tuot­teet ja luo­tu hin­nas­to, laa­dit­tu ma­joi­tu­sa­lu­een täyt­tö­suun­ni­tel­ma, ti­lat­tu mak­su­päät­teet, pyy­det­ty tar­jouk­set jä­te­huol­los­ta, ha­et­tu me­lu­lu­paa, ja pal­jon muu­ta.

– Jär­jes­te­lyt ovat hy­väl­lä mal­lil­la, to­te­aa pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Juha Ri­ta­la tyy­ty­väi­se­nä.

– Suun­ni­tel­mat ovat pit­käl­ti val­miit ja lop­pu on oi­ke­as­taan to­teut­ta­mis­ta. Näyt­tää sil­tä, et­tä pää­tök­sen­te­on vuok­si enem­pää pää­toi­mi­kun­nan ko­kouk­sia ei tar­vi­ta. Ajat­te­lim­me kui­ten­kin pi­tää ke­sä­kuun alus­sa vie­lä yh­den etä­ko­kouk­sen ihan vain ti­lan­ne­ku­van kan­nal­ta, jat­kaa Ri­ta­la.

Mai­tois­ten ju­han­nus­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ovat tänä vuon­na Ylö­jär­ven, Fors­sa-Loi­maan ja Tu­run rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Seu­rat on noin vuo­ro­kau­den mit­tai­nen ta­pah­tu­ma, joka al­kaa per­jan­tai­na, ju­han­nu­saat­to­na il­lan­suus­sa ja lop­puu lau­an­tai­na, ju­han­nus­päi­vä­nä.

Ta­pah­tu­ma si­joit­tuu Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen piha-alu­el­le ja lä­hei­sil­le pel­loil­le, jon­ne voi myös ma­joit­tua pien­tä kent­tä­mak­sua vas­taan.

Suu­rin vä­ki­mää­rä, 5000–6000 hen­keä, on kool­la per­jan­tai-il­ta­na.

Ju­han­nus­seu­ro­jen val­mis­te­luun liit­tyy myös lau­an­tai­na 8.6. pi­det­tä­vä tal­koo­lei­ri, jon­ne voi il­moit­tau­tua osoit­tees­sa lei­ril­le.fi.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys