JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ihmiset lukevat taas äänilehden – kiittävää palautetta on jo tullut

Uutiset
16.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

15.3. 10:24
2024031510245520240316090000
Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Sari ja Arto Pelkonen lukivat ja äänittivät Päivämiehen äänilehden numero 10 kotinsa saunakamarissa Jyväskylän Muuratsalossa. – Jos kiireisen arjen keskellä ei ole aikaa lukea Päivämiestä, niin on ihanaa, kun on mahdollisuus kuuntelemiseen.

Pelkosilta

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Kuun­te­li­joi­den toi­veet sai­vat ai­kaan Päi­vä­mie­hen ja Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ää­ni­leh­den va­paa­eh­toi­sen te­ki­jä­ver­kos­ton or­ga­ni­soin­nin.

Ää­ni­leh­det on lu­et­tu taas vii­kos­ta 10 läh­tien ih­mis­voi­min. Pää­toi­mit­ta­ja Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­too, et­tä ko­ne­lu­en­taa ko­keil­tiin vuo­den 2023 ai­ka­na.

– Täl­lai­nen pal­ve­lu on tut­tu mo­nien leh­tien lu­ki­joil­le sekä nä­kö­vam­mai­sil­le. Vaik­ka lu­en­ta on tek­ni­ses­ti laa­du­kas­ta, laa­jan pa­laut­teen pe­rus­teel­la kuun­te­li­jat kai­pa­si­vat ih­mi­sää­nel­lä lu­et­tua Päi­vä­mie­hen ää­ni­leh­teä. Asi­aa pe­rus­tel­tiin esi­mer­kik­si leh­den hen­gel­li­sel­lä luon­teel­la.

Vä­hä­jyl­kän mu­kaan ää­ni­leh­den te­ki­jöik­si on kou­lu­tet­tu va­paa­eh­toi­sia, jot­ka lu­ke­vat, ää­nit­tä­vät ja edi­toi­vat ää­ni­leh­tiä eri puo­lel­la Suo­mea. Pro­jek­ti al­koi Jy­väs­ky­läs­sä, seu­raa­vak­si toi­min­ta siir­tyy Hel­sin­kiin ja Ou­luun.

Pro­jek­ti ete­nee as­ke­lit­tain

Vä­hä­jyl­kän mu­kaan yh­del­lä alu­eel­la teh­dään ää­ni­leh­teä ai­na kol­men kuu­kau­den ajan. Tä­män jäl­keen vas­tuu­vuo­ro siir­tyy seu­raa­val­le alu­eel­le. Kul­la­kin alu­eel­la on noin kym­me­nen lu­ki­jaa, jot­ka so­pi­vat kes­ke­nään lu­ku­vuo­rot. Edi­toi­jat ovat erik­seen. Näin on tar­koi­tus toi­mia vuo­den 2025 lop­puun ja toi­vot­ta­vas­ti myös sii­tä eteen­päin.

SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä­kin toi­mi­va Vä­hä­jylk­kä to­te­aa, et­tä työ­teh­tä­vät ovat li­sään­ty­neet eri­tyi­ses­ti Kuu­le-so­vel­luk­sen ja säh­köi­sen vies­tin­nän kas­vun myö­tä.

– On val­ta­van ar­vo­kas­ta, et­tä saam­me apua va­paa­eh­toi­sil­ta. Teh­tä­vis­sä saa usein ko­kea yh­des­sä te­ke­mi­sen iloa ja tu­tus­tuu uu­siin ih­mi­siin. Tä­mä­kin on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja evan­ke­liu­min työ­tä.

Tä­män al­le­kir­joit­ta­vat jy­väs­ky­lä­läi­set Sari ja Ar­to Pel­ko­nen.

– Näin­kin voim­me pal­vel­la Sii­o­nin työs­sä. Vas­ta paik­ka­kun­nal­le muut­ta­nee­na on mu­ka­va tä­män­kin toi­min­nan kaut­ta tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin.

Ää­ni­tyk­set ko­ti­o­lois­sa

Lu­ku­po­ru­kan käy­tös­sä on kak­si ää­ni­tys­lai­te­pa­ket­tia. Pel­ko­sen pa­ris­kun­ta luki en­sim­mäi­sen leh­den uu­del­la mal­lil­la. He ker­to­vat al­ku­vai­hee­seen liit­ty­neen pie­niä haas­tei­ta yli­mää­räis­ten taus­ta­ää­nien muo­dos­sa.

– Sei­nä­kel­lon pois­ton, il­mas­toin­nin ja il­ma­läm­pö­pum­pun sam­mut­ta­mi­sen ja kän­ny­köi­den sul­ke­mi­sen jäl­keen kuu­lui yli­mää­räis­tä ajoit­tais­ta säh­köis­tä si­ri­nää ja su­ri­naa. Use­am­man soit­to­y­ri­tyk­sen jäl­keen ta­voi­tim­me säh­kö­a­si­an­tun­ti­jan, mut­ta on­gel­ma ei rat­ken­nut.

Lu­ku­paik­ka löy­tyi lo­pul­ta kyl­mäs­tä sau­na­ka­ma­ris­ta.

– Tak­ki pääl­lä ja filt­ti ym­pä­ril­lä teim­me en­sim­mäis­tä ää­ni­tys­tä. Ää­ni­kin sii­nä kä­hey­tyi ja ys­kit­ti.Toi­vom­me kuun­te­li­joi­den ym­mär­rys­tä ja an­teek­si­an­ta­vaa miel­tä, Sari to­te­aa.

Pel­ko­set us­ko­vat, et­tä tek­nis­ten on­gel­mien pois­tut­tua ja ru­tii­nin li­sään­ty­es­sä kuun­te­lu­ko­ke­mus tu­lee ole­maan miel­lyt­tä­väm­pi. To­sin kuu­li­jat ovat jo nyt ol­leet tyy­ty­väi­siä: Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­seen on tul­lut usei­ta kiit­tä­viä pa­laut­tei­ta sii­tä, mi­ten mu­ka­va ih­mi­sää­nel­lä lu­et­tua leh­teä on kuun­nel­la.

Ää­ni­leh­ti löy­tyy SRK:n Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys