JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumalan poika on elämän ja kuoleman Herra

Sana sunnuntaiksi
9.4.2023 6.00

Juttua muokattu:

3.4. 13:04
2023040313040920230409060000

Pau­li Ki­vi­o­ja

Ope­tus­lap­set va­kuut­tui­vat Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta tyh­jän hau­dan li­säk­si myös Jee­suk­sen useis­ta il­mes­ty­mi­sis­tä.

Kirk­ko­vuo­den pää­si­äis­päi­vän evan­ke­liu­mit ker­to­vat ta­pah­tu­mis­ta, jois­sa ope­tus­lap­sil­le al­kaa avau­tua se, et­tä Jee­sus on ylös­nous­sut. Hau­ta on tyh­jä ja kivi sen suul­ta on vie­ri­tet­ty syr­jään. Tä­män päi­vän evan­ke­liu­mi on näis­tä ker­to­muk­sis­ta vaa­ti­mat­to­min. Sii­nä ei esiin­ny en­ke­lei­tä, ei ker­ro­ta maan­jä­ris­tyk­ses­tä ei­kä var­ti­joi­den ta­jun­nan me­net­tä­mi­ses­tä. Pu­hu­taan nai­ses­ta, joka ha­vait­see hau­dan tyh­jäk­si ja mie­his­tä, jot­ka rien­tä­vät sin­ne ja kat­se­le­vat siel­lä ole­via kää­rin­lii­no­ja. Ei vä­li­ty myös­kään tun­nel­mia, pel­koa tai rie­mua. Maa­il­man suu­rim­mas­ta ta­pah­tu­mas­ta, kuol­leis­ta nou­se­mi­ses­ta, ker­ro­taan niin kuin se oli­si luon­nol­li­nen, it­ses­tään sel­vä asia. Näin se oli­kin Ju­ma­lan kan­nal­ta: Ju­ma­lan Po­jan on mah­do­ton­ta py­syä hau­das­sa. Hän on elä­män ja kuo­le­man Her­ra.

Us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta

Huo­li­mat­ta vie­lä ta­pah­tu­mat­to­mis­ta Jee­suk­sen il­mes­ty­mi­sis­tä evan­ke­liu­mis­sa to­de­taan, et­tä toi­nen ope­tus­lap­si näki ja us­koi. Hän us­koi, et­tä Jee­sus on ylös­nous­sut. Tänä päi­vä­nä­kin us­kon syn­ty­mi­nen ta­pah­tuu vaa­ti­mat­to­min puit­tein asi­an suu­ruu­teen näh­den. Us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta (Room. 10: 17). Us­ko syn­tyy us­ko­van ih­mi­sen lau­su­man syn­nin­pääs­tön sa­nan ja sa­nan kuu­li­jan kor­vien kaut­ta tu­le­vas­ta ää­nes­tä, jos­sa Pyhä Hen­ki, Ju­ma­la, vai­kut­taa.

Jee­sus on syn­tis­ten ys­tä­vä

Ylös­nou­se­muk­sen en­sim­mäi­nen to­dis­ta­ja oli Mag­da­lan Ma­ria, jota tuon ai­kai­nen juu­ta­lai­nen yh­teis­kun­ta ei oli­si kel­puut­ta­nut to­dis­ta­jak­si, ku­ten se ei oli­si kel­puut­ta­nut pai­me­ni­a­kaan, Jee­suk­sen syn­ty­män en­sim­mäi­siä to­dis­ta­jia. Ju­ma­lan va­lin­ta oli toi­nen. Ma­ri­as­ta Jee­sus oli aja­nut pois seit­se­män rii­vaa­jaa, jo­ten hän oli juu­ta­lais­ten mie­les­tä syn­ti­nen, vaik­ka ei hän ol­lut­kaan se syn­ti­nen nai­nen, port­to, jo­hon hä­net on myö­hem­min sa­mais­tet­tu. Hä­nes­tä oli tul­lut us­kol­li­nen Jee­suk­sen seu­raa­ja. Jee­suk­sen il­mes­ty­mi­nen en­sim­mäi­se­nä hä­nel­le to­dis­ti sen, et­tä Jee­sus vie­lä ylös­nous­tu­aan­kin on syn­tis­ten ys­tä­vä. Se on suu­ri loh­du­tus syn­ti­sil­le ja syn­tin­sä tun­te­vil­le ih­mi­sil­le vie­lä­kin. Ka­tu­vil­le syn­ti­sil­le kuu­luu Ju­ma­lan ar­mo.

Ope­tus­lap­set sil­min­nä­ki­jöi­nä

Yk­si­tyis­koh­tai­nen näky kää­rin­lii­nois­ta ja hi­ki­lii­nas­ta, joka oli siis­tis­ti ja kii­reh­ti­mät­tä kää­rit­ty eril­leen, oli jää­nyt ope­tus­las­ten mie­leen ja to­dis­ti osal­taan ta­pah­tu­mien ai­tou­des­ta. Jos Jee­suk­sen ruu­mis oli­si ryös­tet­ty hau­das­ta, niin kuin juu­ta­lais­ten le­vit­tä­mis­sä hu­huis­sa väi­tet­tiin, oli­si­ko ryös­tä­jil­lä ol­lut ai­kaa täl­lai­siin toi­men­pi­tei­siin? Ei­kö­hän ruu­mis oli­si vie­ty lii­noi­neen kaik­ki­neen kii­rees­ti ulos luo­las­ta?

Ope­tus­lap­set va­kuut­tui­vat Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta tyh­jän hau­dan li­säk­si myös Jee­suk­sen useis­ta il­mes­ty­mi­sis­tä ja Van­han tes­ta­men­tin kir­joi­tus­ten täyt­ty­mi­sis­tä, jot­ka Jee­sus it­se ava­si heil­le. He sai­vat ol­la sil­min­nä­ki­jöi­nä Jee­suk­sen il­mes­ty­mi­sis­sä hä­nen tai­vaa­seen nou­se­mi­seen­sa saak­ka. Apos­to­lien to­dis­tus oli al­kuk­ris­til­li­sen saar­nan pe­rus­ta ja si­säl­löl­tään evan­ke­liu­mi Jee­suk­ses­ta ja hä­nen voi­tos­taan syn­nis­tä, per­ke­lees­tä ja kuo­le­mas­ta. Sii­hen kät­key­tyy ylös­nou­se­muk­sen voit­to­voi­ma tä­nä­kin päi­vä­nä.

Evan­ke­liu­mi­teks­ti: Joh. 20:1–10

Raa­mat­tu 1992: Sa­pa­tin men­tyä, vii­kon en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä Mag­da­lan Ma­ria tuli jo aa­mu­hä­mä­ris­sä hau­dal­le ja näki, et­tä hau­dan suul­ta oli kivi siir­ret­ty pois. Hän läh­ti juok­su­jal­kaa ker­to­maan sii­tä Si­mon Pie­ta­ril­le ja sil­le ope­tus­lap­sel­le, joka oli Jee­suk­sel­le rak­kain, ja sa­noi hei­dät ta­vat­tu­aan: ”Ovat vie­neet Her­ran pois hau­das­ta, em­me­kä me tie­dä, min­ne hä­net on pan­tu.” Pie­ta­ri ja se toi­nen ope­tus­lap­si läh­ti­vät heti juok­se­maan hau­dal­le. Mie­het me­ni­vät yh­tä mat­kaa, mut­ta se toi­nen ope­tus­lap­si juok­si Pie­ta­ria no­pe­am­min ja eh­ti hau­dal­le en­sim­mäi­se­nä. Hän kur­kis­ti si­sään ja näki kää­rin­lii­no­jen ole­van siel­lä, mut­ta hän ei men­nyt si­säl­le. Si­mon Pie­ta­ri tuli hä­nen pe­räs­sään, meni hau­taan ja kat­se­li siel­lä ole­via kää­rin­lii­no­ja. Hän huo­ma­si, et­tä Jee­suk­sen kas­vo­ja peit­tä­nyt hi­ki­lii­na ei ol­lut kää­rin­lii­no­jen vie­res­sä vaan eril­lään, oma­na kää­rö­nään. Nyt tuli si­sään myös se toi­nen ope­tus­lap­si, joka oli en­sim­mäi­se­nä saa­pu­nut hau­dal­le, ja hän näki ja us­koi. Vie­lä he näet ei­vät ol­leet ym­mär­tä­neet, et­tä kir­joi­tus­ten mu­kaan Jee­sus oli nou­se­va kuol­leis­ta. Ope­tus­lap­set läh­ti­vät hau­dal­ta ma­ja­paik­kaan­sa.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys