JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jeesus valmisti seuraajiaan uuteen aikaan

Sana sunnuntaiksi
7.5.2023 6.00

Juttua muokattu:

2.5. 14:59
2023050214593320230507060000

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Juha Kaa­ri­vaa­ra

Sun­nun­tain ai­hee­na on Tai­vaan kan­sa­lai­se­na maa­il­mas­sa. Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta elää ja kil­voit­te­lee maa­il­mas­sa koh­ti täy­del­lis­tä iloa tai­vaas­sa.

Jee­sus oli jul­ki­sen toi­min­tan­sa ai­ka­na pu­hu­nut ope­tus­lap­sil­leen tu­le­vas­ta kär­si­mi­ses­tä, kuo­le­mas­ta ja ylös­nou­se­muk­ses­ta. Kun Ju­ma­lan aset­ta­ma ai­ka kär­si­mys­tien ta­pah­tu­mil­le lä­hes­tyi, naut­ti Jee­sus eh­tool­li­sa­te­ri­an ope­tus­las­ten­sa kans­sa.

Ate­ri­an jäl­keen hän pesi hei­dän jal­kan­sa. Täl­lä esi­mer­kil­lä hän opas­ti us­ko­vais­ta kul­ke­maan mat­ka­ys­tä­vän rin­nal­la saat­to­mie­he­nä syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mil­la roh­kais­ten.

Jee­suk­sen mu­ka­na op­pi­mas­sa

Ope­tus­lap­set oli­vat saa­neet kul­kea vuo­sien ajan Jee­suk­sen mu­ka­na hä­nen mat­koil­laan ky­lis­sä ja kau­pun­geis­sa. Jee­sus kut­sui kuu­li­joi­taan pa­ran­nuk­seen ja us­ko­maan syn­nit an­teek­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­sa. Sa­mal­la hän roh­kai­si seu­raa­ji­aan kil­voit­te­le­maan us­kon tiel­lä.

Jee­sus koh­ta­si ih­mi­siä hy­vin eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Näis­sä koh­taa­mi­sis­sa Jee­sus opet­ti jo­kai­sen ih­mi­sen ar­voa Ju­ma­lan luo­ma­na lä­him­mäi­se­nä. Ope­tus­las­ten oli ol­lut tur­val­lis­ta ol­la Jee­suk­sen lä­hel­lä ja kuul­la hä­nen ope­tus­taan us­kon sa­lai­suu­des­ta. He oli­vat myös saa­neet vas­tauk­sia esit­tä­miin­sä ky­sy­myk­siin miel­tä as­kar­rut­ta­vis­ta asi­ois­ta.

Val­mis­tau­tu­mi­nen kär­si­mys­tien ta­pah­tu­miin

Oli lä­hes­ty­mäs­sä ai­ka, jol­loin Jee­suk­sen tuli ai­no­a­na syn­nit­tö­mä­nä yk­sin koh­da­ta kan­san viha ja kär­siä ris­tin­kuo­le­ma ih­mis­kun­nan syn­tien so­vit­ta­ja­na ja lu­nas­ta­ja­na. Tä­män kär­si­mys­tien pääs­sä nä­kyi pro­feet­to­jen en­nus­tuk­sen mu­kai­ses­ti Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus kuo­le­man voit­ta­ja­na. Jee­sus oli val­mis us­kol­li­ses­ti suo­rit­ta­maan teh­tä­vän, jon­ka Isä oli hä­nel­le an­ta­nut jo ai­ko­jen alus­sa.

Jee­sus val­mis­ti ope­tus­lap­si­aan uu­teen jul­ki­sen toi­min­tan­sa jäl­kei­seen ai­kaan hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­saan, jon­ka hän aloit­ti Juu­dak­sen pois­tut­tua eh­tool­lis­ate­ri­al­ta. Pu­heen jäl­keen Jee­sus kään­tyi Isän­sä puo­leen ja ru­koi­li häm­men­nyk­sen kes­kel­lä elä­vien ope­tus­las­ten­sa puo­les­ta. Päi­vän evan­ke­liu­mi on osa täs­tä ylim­mäis­pa­pil­li­ses­ta ru­kouk­ses­ta.

Työ jat­kuu Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa

Ru­kouk­ses­saan Jee­sus tun­tee kii­tol­li­suut­ta ja iloa sii­tä, et­tä Ju­ma­la oli val­mis­ta­nut ope­tus­las­ten sy­dä­met vas­taa­not­ta­maan sen sa­nan, jon­ka Ju­ma­la oli an­ta­nut Jee­suk­sen il­moi­tet­ta­vak­si: ”En minä ole pu­hu­nut omis­sa ni­mis­sä­ni. Isä, joka on mi­nut lä­het­tä­nyt, on mää­rän­nyt, mitä mi­nun tu­lee pu­hua ja ju­lis­taa.” (Joh. 12:49.)

Jee­sus, Hyvä Pai­men, aloit­taa ru­kouk­sen­sa ai­van eri­tyi­ses­ti pyyn­nöil­lä ope­tus­las­ten puo­les­ta. Myö­hem­min hän liit­tää ylim­mäis­pa­pil­li­seen ru­kouk­seen­sa ne, jot­ka us­ko­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min. Hei­tä­kin kut­su­taan osal­li­suu­teen, joka us­ko­vai­sil­la on Py­hän Hen­gen kaut­ta kes­ke­nään ja Isän ja hä­nen Poi­kan­sa Jee­suk­sen Kris­tuk­sen kans­sa.

Hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­sa Jee­sus loh­dut­ti ope­tus­lap­si­aan lu­paa­mal­la hä­nen työn­sä jat­ku­van Py­hän Hen­gen kaut­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Hen­gen he­del­mis­tä suu­rin on rak­kaus, ja sen vaa­li­mi­seen ja hoi­ta­mi­seen Jee­sus roh­kai­si omi­aan: ”Minä an­nan teil­le uu­den käs­kyn: ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne! Niin kuin minä olen ra­kas­ta­nut tei­tä, ra­kas­ta­kaa te­kin toi­nen tois­tan­ne.” (Joh. 13:34.)

Evan­ke­liu­mi: Joh. 17:6–10

Raa­mat­tu 1992: ”Minä olen il­moit­ta­nut si­nun ni­me­si niil­le ih­mi­sil­le, jot­ka va­lit­sit maa­il­mas­ta ja an­noit mi­nul­le. He oli­vat si­nun, ja sinä us­koit hei­dät mi­nul­le. He ovat ot­ta­neet omak­seen si­nun sa­na­si ja tie­tä­vät nyt, et­tä kaik­ki, min­kä olet mi­nul­le an­ta­nut, on tul­lut si­nul­ta. Kai­ken sen, min­kä olet pu­hut­ta­vak­se­ni an­ta­nut, minä olen pu­hu­nut heil­le, ja he ovat ot­ta­neet pu­hee­ni vas­taan. Nyt he tie­tä­vät, et­tä minä olen tul­lut si­nun luo­ta­si, ja us­ko­vat, et­tä sinä olet mi­nut lä­het­tä­nyt.

Minä ru­koi­len hei­dän puo­les­taan. Maa­il­man puo­les­ta minä en ru­koi­le, vaan nii­den, jot­ka sinä olet mi­nul­le an­ta­nut, kos­ka he kuu­lu­vat si­nul­le. Kaik­ki, mikä on mi­nun, on si­nun, ja mikä on si­nun, on mi­nun, ja mi­nun kirk­kau­te­ni on tul­lut jul­ki heis­sä.”

Bib­lia: Minä il­moi­tin si­nun ni­mes ih­mi­sil­le, jot­kas mi­nul­le maa­il­mas­ta an­noit: he oli­vat si­nun, ja mi­nul­le sinä ne an­noit, ja si­nun sa­nas he kät­ki­vät. He tie­si­vät nyt kaik­ki ole­van si­nus­ta, mit­kä sinä mi­nul­le an­noit. Sil­lä ne sa­nat, jot­ka sinä mi­nul­le an­noit, an­noin minä heil­le; ja he ne ot­ti­vat vas­taan, ja to­ti­ses­ti tun­si­vat mi­nun si­nus­ta läh­te­neen, ja us­koi­vat, et­tä sinä mi­nun lä­he­tit.

Minä ru­koi­len hei­dän edes­tän­sä: en minä maa­il­man edes­tä ru­koi­le, vaan nii­den edes­tä, jot­ka sinä mi­nul­le an­noit, et­tä he ovat si­nun omas. Ja kaik­ki mi­nun oma­ni ovat si­nun, ja si­nun omas ovat mi­nun: ja minä olen kir­kas­tet­tu heis­sä.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys