JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jeesus oli täydellinen uhri

Sana sunnuntaiksi
24.3.2024 6.00

Juttua muokattu:

18.3. 10:38
2024031810384820240324060000

Rauli Ranta

Rauli Ranta

Juha Kaa­ri­vaa­ra

Jee­sus puh­dis­ti Je­ru­sa­le­min temp­pe­lin mark­ki­na­hu­mus­ta, mut­ta hän ei ku­mon­nut Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta, joka oli esi­ku­va Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­tä.

Pal­mu­sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tit joh­dat­ta­vat lu­ki­jan Jee­suk­sen elä­män vii­mei­siin vai­hei­siin. Jee­sus koh­ta­si pilk­kaa ja hä­väis­tys­tä syn­tiin lan­gen­neen ih­mis­kun­nan si­jais­kär­si­jä­nä.

Ju­ma­lan lu­paus sie­lun­vi­hol­li­sen ja kuo­le­man val­lan mur­ta­mi­ses­ta to­teu­tui pit­kä­per­jan­tain ja pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­sa. Ju­ma­lan po­jan tuli syn­nit­tö­mä­nä ja yk­sin kul­kea tämä tus­kien tai­val.

Vii­mei­nen mat­ka Je­ru­sa­le­miin

Mat­kal­la Je­ru­sa­le­miin Jee­sus vie­rai­li Be­ta­ni­as­sa. Mar­tan, Ma­ri­an ja La­sa­ruk­sen ko­dis­sa pal­vel­tiin Her­raa vii­meis­tä ker­taa en­nen kär­si­mys­tie­tä.

Rat­sas­ta­es­saan aa­sil­la Je­ru­sa­le­miin Jee­sus sai rie­mul­li­sen vas­taa­no­ton. Pää­si­äis­juh­lil­le saa­pu­neet ih­mi­set läh­ti­vät jou­kol­la hän­tä vas­taan kuul­tu­aan, mi­ten Jee­sus oli he­rät­tä­nyt La­sa­ruk­sen kuol­leis­ta. He ot­ti­vat pal­mu­nok­sat kä­siin­sä ja ter­veh­ti­vät Jee­sus­ta Hoo­si­an­na-huu­doil­la. Hän sai ku­nin­kaal­li­sen vas­taa­no­ton. Kui­ten­kin vain joi­ta­kin päi­viä myö­hem­min kan­sa huu­si maa­her­ra Pi­la­tuk­sen edes­sä: ”Ris­tiin­nau­lit­se, ris­tiin­nau­lit­se!” (Luuk. 23:21; Joh. 19:6.)

Jee­sus puh­dis­taa temp­pe­lin

Saa­vut­tu­aan kau­pun­kiin Jee­sus meni temp­pe­liin ja toi­mi ta­val­la, joka ei var­mas­ti jää­nyt ke­nel­tä­kään huo­maa­mat­ta. Hän tyh­jen­si temp­pe­lin esi­pi­han myy­jis­tä ja os­ta­jis­ta sekä kaa­toi kyyh­kys­ten­myy­jien ja ra­han­vaih­ta­jien myyn­ti­pis­teet.

Jee­sus ei kui­ten­kaan tah­to­nut ku­mo­ta Van­han tes­ta­men­tin esi­ku­val­lis­ta uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta. Se oli ase­tet­tu esi­ku­vak­si täy­del­li­ses­tä uh­ris­ta, jon­ka Ju­ma­la an­taa oman poi­kan­sa ris­tin­kuo­le­mas­sa.

Mitä Jee­sus tah­toi vies­tit­tää puh­dis­ta­es­saan temp­pe­lin mark­ki­na­hu­mus­ta? Hän­hän sa­noi, et­tä ru­kouk­sen huo­nees­ta oli tul­lut ros­vo­jen luo­la. Jee­sus näki kau­pan­te­ki­jöi­den si­sim­pään. Eh­kä ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen liit­ty­vä pal­ve­lu­teh­tä­vä uh­rie­läin­ten myy­jä­nä oli unoh­tu­nut ja ah­ne oman edun ta­voit­te­lu tul­lut ti­lal­le. Sitä ei evan­ke­liu­mi­teks­ti tar­kem­min ker­ro.

Yli­pa­pit pe­läs­ty­vät

Jee­suk­sel­la oli kui­ten­kin Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä esi­pi­han puh­dis­ta­mis­ta tär­ke­äm­pi teh­tä­vä. Hän opet­ti kan­saa ja pa­ran­si luok­seen tuo­tu­ja so­kei­ta ja ram­po­ja. Yli­pa­pit ja lai­no­pet­ta­jat pe­läs­tyi­vät, kun he nä­ki­vät, kuin­ka suu­ren vai­ku­tuk­sen Jee­suk­sen ope­tus teki ih­mi­siin. Lap­set­kin rie­muit­si­vat Jee­suk­sen tur­val­li­ses­ta läs­nä­o­los­ta ja ylis­ti­vät hän­tä huu­ta­en: ”Hoo­si­an­na, Daa­vi­din Poi­ka!”

Ylim­mäi­set tun­si­vat oman ase­man­sa ole­van uhat­tu­na ja poh­ti­vat, mi­ten sai­si­vat rai­va­tuk­si Jee­suk­sen pois tiel­tä. Nämä suun­ni­tel­mat joh­ti­vat Jee­suk­sen sur­maa­mi­seen Gol­ga­tan kes­kim­mäi­sel­lä ris­til­lä.

Jee­sus elää

Va­pah­ta­jam­me kär­si­mys­ten ja ris­tin­kuo­le­man ta­kaa sä­tei­lee kirk­kaa­na pää­si­äi­saa­mun valo ja ylös­nou­se­muk­sen vies­ti: ”Jee­sus elää” (Luuk. 24:23). Ju­ma­la ra­kas­ti luo­maan­sa ih­mis­tä ja van­hurs­kaut­ti hä­net Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa: ”Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me olem­me ra­kas­ta­neet Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän on ra­kas­ta­nut mei­tä ja lä­het­tä­nyt Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si” (1. Joh. 4: 10).

Evan­ke­liu­mi on ilo­sa­no­ma Kris­tuk­sen so­vi­tus- ja lu­nas­tus­työs­tä. Sen vas­taa­not­ta­ja saa omis­taa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ja ol­la osa Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Evan­ke­liu­mi loh­dut­taa oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa ja kut­suu rau­haa et­si­vää Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.


Evan­ke­liu­mi: Matt. 21:12–17

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus meni temp­pe­liin ja ajoi kaik­ki myy­jät ja os­ta­jat siel­tä ulos. Hän kaa­toi ra­han­vaih­ta­jien pöy­dät ja kyyh­ky­sen­myy­jien jak­ka­rat ja sa­noi heil­le: ”On kir­joi­tet­tu: ’Mi­nun huo­nee­ni on ole­va ru­kouk­sen huo­ne.’ Mut­ta te teet­te sii­tä ros­vo­jen luo­lan.”

Jee­suk­sen luo temp­pe­liin tuli so­kei­ta ja ram­po­ja, ja hän pa­ran­si hei­dät. Mut­ta kun yli­pa­pit ja lai­no­pet­ta­jat nä­ki­vät, mitä kaik­kea häm­mäs­tyt­tä­vää hän teki, ja kuu­li­vat las­ten huu­ta­van temp­pe­lis­sä: ”Hoo­si­an­na, Daa­vi­din Poi­ka!”, he suut­tui­vat ja sa­noi­vat hä­nel­le: ”Kuu­let­ko, mitä nuo huu­ta­vat?” ”Kuu­len”, vas­ta­si Jee­sus. ”Et­te­kö ole kos­kaan lu­ke­neet tätä sa­naa: ’Las­ten ja ime­väis­ten suus­ta sinä olet hank­ki­nut kii­tok­se­si’?” Hän jät­ti hei­dät sii­hen, meni kau­pun­gin ul­ko­puo­lel­le Be­ta­ni­aan ja oli siel­lä yö­tä.

Bib­lia: Je­sus meni si­säl­le Ju­ma­lan temp­liin, ja ajoi ulos kaik­ki, jot­ka myi­vät ja os­ti­vat temp­lis­sä, ja vai­het­ta­jain pöy­dät ja kyyh­kyis­ten kau­pit­si­ain is­tui­met hän ku­kis­ti, ja sa­noi heil­le: kir­joi­tet­tu on: mi­nun huo­nee­ni pi­tää ru­kous­huo­neek­si kut­sut­ta­man; mut­ta te olet­te sen teh­neet ryö­vä­rit­ten luo­lak­si.

Hä­nen ty­kön­sä tu­li­vat so­ki­at ja on­tu­vat temp­lis­sä, ja hän pa­ran­si hei­dät. Mut­ta kuin pap­pein pää­mie­het ja kir­ja­nop­pi­neet nä­ki­vät ne ih­meet, jot­ka hän teki, ja lap­set temp­lis­sä huu­ta­van ja sa­no­van: ho­si­an­na Da­vi­din Po­jal­le! När­käs­tyi­vät he, ja sa­noi­vat hä­nel­le: kuu­let­kos, mitä nä­mät sa­no­vat? Niin Je­sus sa­noi heil­le: kuu­len kyl­lä. Et­te­kö te kos­kaan ole lu­ke­neet: las­ten ja ime­väis­ten suus­ta olet sinä kii­tok­sen val­mis­ta­nut? Ja hän luo­pui heis­tä, ja meni ulos kau­pun­gis­ta Be­ta­ni­aan, ja oli siel­lä yö­tä.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys