JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Puhdasta ruokaa omasta maasta

Puhutaan maasta ja taivaasta
23.2.2024 8.00

Juttua muokattu:

22.2. 10:37
2024022210373620240223080000
Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Marja ja Matti Koistinaho asuvat peltoaukean laidassa Ylikiimingin Vesalankylässä. Pelkkalan asuinrakennus on rakennettu vuonna 1902.

Alli Kaski

Al­li Kas­ki

Mar­ja ja Mat­ti Kois­ti­na­ho asu­vat pir­tin, keit­ti­ön ja ka­ma­rin muo­dos­ta­mas­sa mö­kis­sä Yli­kii­min­gin Ve­sa­lan­ky­läs­sä. He vil­je­le­vät pel­to­pa­loil­laan ruis­ta, oh­raa ja veh­nää. Li­säk­si pe­ru­na­maa ja kas­vi­maa an­ta­vat uu­ras­tuk­sen pal­kak­si run­saas­ti mau­kas­ta ruo­kaa pöy­tään.

Kois­ti­na­hot ovat va­rau­tu­neet tu­le­vaan kas­vu­kau­teen jo niin, et­tä osa vil­jan­jy­vis­tä sääs­te­tään ke­vät­kyl­vö­jen sie­me­nik­si. Ruis­ta on kyl­vet­ty syk­syl­lä tal­vi­ru­kiik­si, siel­tä sen lai­ho pal­jas­tuu ke­vääl­lä ja näin kas­vu­kau­si saa­daan pi­tem­mäk­si kuin ke­vät­kyl­vös­sä. Vil­ja­pel­lol­le toi­vo­taan Luo­jan siu­naus­ta.

– En­sim­mäi­sen ke­vät­kyl­vön näin vuon­na 1941, kun isä kyl­vi ke­sä­kuun al­ku­päi­vi­nä. Sit­ten hä­nen täy­tyi läh­teä ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä puo­lus­ta­maan isän­maa­ta. Hän pa­la­si ke­vät­kyl­vö­jen ai­kaan 1945 so­ta­sai­raa­las­ta, mut­ta ei it­se pys­ty­nyt kyl­vö­töi­hin, Mat­ti muis­te­lee.

Pe­ru­na- ja kas­vi­maa­ta Kois­ti­na­hot vil­je­le­vät per­ma­kult­tuu­ri­vil­je­lyn pe­ri­aat­teil­la: maa­ta ei jä­te­tä pal­jaak­si kui­vu­maan, vaan pei­te­tään kat­teel­la.

– Pe­ru­naa var­ten maa­han ve­de­tään pik­ku­kuo­kal­la ma­ta­la ura, jo­hon pe­ru­nat ase­tel­laan. Sit­ten peit­teek­si lai­te­taan ol­kia, ku­lo­hei­nää, ha­ra­voi­tu­ja leh­tiä, rant­teel­ta puun­töh­kää. Syys­ke­säl­lä sit­ten kat­teen al­ta pal­jas­tuu kau­nii­ta, puh­tai­ta pe­ru­noi­ta, he ku­vai­le­vat.

Muus­sa­kin vil­je­lys­sä maa­ta kai­ve­taan mah­dol­li­sim­man vä­hän, vain pin­taa raa­pais­taan sen ver­ran, et­tä sie­me­net saa­daan peit­toon ja sii­hen ka­tet­ta pääl­le.

Mar­ja pal­jas­taa nau­ra­en yh­den haa­veen­sa: hän ha­lu­ai­si saa­da ri­su­kar­hin.

– Sil­lä sai­si peh­men­net­tyä ke­vy­es­ti pelk­kää maan­pin­taa. Mul­las­sa asu­vien mik­ro­bien elä­mä ei sii­tä häi­riin­tyi­si, ne sai­si­vat rau­has­sa lan­noit­taa ja kuoh­keut­taa maa­ta. Mui­ta lan­noit­tei­ta tai kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta em­me käy­tä kuin nok­kos­vet­tä, hän ker­too.

Han­gen al­la on kas­va­mas­sa mo­ni­vuo­ti­sia kas­ve­ja: au­rin­gon­hat­tu, la­ven­te­li, si­ku­ri. Mar­ja haa­vei­lee te­ke­vän­sä si­ku­rin juu­ris­ta juo­maa.

Ke­vääl­lä Kois­ti­na­hot vllje­le­vät oh­raa, veh­nää, pel­la­vaa, pe­ru­naa ja pal­jon si­pu­lia. Kas­vi­maal­le he lait­ta­vat pork­ka­naa, pu­na­juur­ta, nau­ris­ta, lant­tua, her­net­tä, til­liä ja per­sil­jaa – sil­mä­ni­lok­si ke­hä­kuk­kaa ja mal­vaa. Avo­maan­kurk­ku ja to­maat­ti kas­va­vat avo­maal­la ka­te­vil­je­lys­sä. Man­sik­ka­maa an­toi vii­me vuon­na hy­vän sa­don.

Mar­ja on ol­lut vi­her­peu­ka­lo pie­nes­tä as­ti ja saa­nut puu­tar­hu­rin kou­lu­tuk­sen.

– Vil­je­ly on yh­tei­nen har­ras­tuk­sem­me, joka täyt­tää ison osan elä­mäs­täm­me, hän to­te­aa.

Mat­ti muis­te­lee rii­hes­sä puin­tia: hän on an­ta­nut vars­tal­la pui­mi­ses­ta työ­näy­tök­siä.

Mar­ja ihas­te­lee ke­ven­net­tyä puu­tar­han­hoi­toa, jos­sa vil­je­ly ta­pah­tuu ke­vy­es­ti maan pin­taa kar­hais­ten. Näin jak­sa­vat ikäih­mi­set­kin saa­da kas­vun nau­tin­toa ja iloa.

En­nal­ta ei voi ar­va­ta, mikä tänä vuon­na saa hy­vän kas­vun. Luo­ja on il­mo­jen hal­ti­ja.

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys