JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

”Mitä laajempi sanavarasto, sitä rikkaampi kieli”

Puhutaan maasta ja taivaasta
1.10.2021 9.00

Juttua muokattu:

30.9. 10:34
2021093010342620211001090000
– Hyvästä  lukutaidosta  on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija  Viljamaa.

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

Kuva haastateltavalta

– Hyvästä  lukutaidosta  on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija  Viljamaa.

– Hyvästä lukutaidosta on paljon iloa, toteaa opettaja ja perheenäiti Maija Viljamaa.

Kuva haastateltavalta

Sirk­ka Leh­to

Ou­lu­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja ja kah­dek­san lap­sen äi­ti Mai­ja Vil­ja­maa käyt­tää työs­sään ja ko­to­naan kik­ka­kol­mos­ta.

– Kan­nus­ta­mi­nen, roh­kai­se­mi­nen ja ke­hu­mi­nen ovat ne, joil­la lap­sel­la säi­lyy in­to ja halu yrit­tää, vaik­ka oli­si vai­keuk­sia.

Vil­ja­maa iloit­see, et­tä on tänä syk­sy­nä saa­nut aloit­taa uu­den eka­luo­kan kans­sa kou­lu­tai­pa­leen. Hän sum­maa kir­jo­jen maa­il­man vai­ku­tus­ta lap­sen ke­hi­tyk­seen:

– Ajat­te­len, et­tä kaik­ki lu­ke­mi­nen ja kir­jo­jen kuun­te­le­mi­nen laa­jen­taa sa­na­va­ras­toa. Ku­vai­len lap­sil­le, kuin­ka meil­lä on ikään kuin iso, iso sa­na­pank­ki mie­les­sä, joka täy­den­tyy uu­sil­la sa­noil­la, sa­non­noil­la ja il­mauk­sil­la, ja näin ri­kas­tu­tam­me omaa mie­li­ku­vi­tus­tam­me.

Tämä nä­kyy sit­ten kir­joit­ta­mi­ses­sa ja pu­hees­sa.

– Omaa teks­tiä tuot­ta­es­sa lap­sel­la on laa­ja sa­na­pank­ki pääs­sä, jos­ta am­men­taa ai­nes­ta omaan teks­tiin­sä. Teks­tis­tä ja tuo­tok­ses­ta saa elä­vän ja rik­kaan, kun on mis­tä am­men­taa. Sa­moin sa­na­pan­kin rik­kaus nä­kyy pu­hees­sa. Mitä laa­jem­pi sa­na­va­ras­to, sitä rik­kaam­pi kie­li.

Vil­ja­maa to­te­aa, et­tä kir­jo­jen avul­la lap­si pää­see het­kek­si pois ar­jes­ta ja voi ko­kea ihas­tut­ta­via ja jän­nit­tä­viä seik­kai­lu­ja.

– Yh­des­sä lu­kies­sa voim­me ja­kaa kir­jas­ta he­rän­nei­tä aja­tuk­sia ja kes­kus­tel­la niis­tä, ikään kuin ko­em­me jon­kun asi­an yh­des­sä. Yh­tei­set ko­ke­muk­set luo­vat yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Myös lä­hei­syys esi­mer­kik­si lap­sel­le kir­jaa lu­kies­sa on tär­ke­ää.

Vuo­sien var­rel­la Vil­ja­maa on ko­keil­lut mo­nen­lai­sia kei­no­ja kan­nus­taa lap­sia lu­ke­maan.

– Tar­rat, lei­mat ja hy­my­naa­mat saa­vat ih­mei­tä ai­kaan, hän hy­myi­lee.

VIl­ja­maa muis­tut­taa, et­tä eka­luok­ka­lai­set läh­te­vät niin al­keis­ta, et­tä kaik­ki py­sy­vät mu­ka­na.

– Leik­ki­lu­ke­mi­nen on mo­nes­ta lap­ses­ta tosi ki­vaa, ja sii­nä tu­lee tun­ne, et­tä ”mää osaan”. Sitä tun­net­ta ha­lu­an ruok­kia. Leik­ki­lu­ke­mi­ses­sa on sel­keä kuva ja ku­van vie­res­sä on ta­vu­tet­tu­na sana, esi­mer­kik­si AA-SI. Sit­ten me lu­e­taan yh­des­sä – ja kaik­ki on­nis­tuu ja osaa.

Vil­ja­maan luo­kas­sa sei­näl­lä on vuo­sien var­rel­la lui­ker­rel­lut lu­ku­touk­ka, jo­hon lap­si saa lait­taa yh­den lu­ku­tou­kan ”pal­lu­ran” li­sää, kun on lu­ke­nut kir­jan. Kir­ja esi­tel­lään muil­le luok­ka­ka­ve­reil­le, tar­vit­ta­es­sa opet­ta­jan kans­sa yh­des­sä.

– Tä­män ide­a­na on se, et­tä joku muu­kin in­nos­tui­si toi­sen lu­ke­mas­ta kir­jas­ta. Ikään kuin ”kir­ja­vink­kaus­ta” tu­lee läpi lu­ku­vuo­den.

– Kan­nus­tan myös lap­sia suo­rit­ta­maan kir­jal­li­suus­dip­lo­mia. Kir­jal­li­suus­dip­lo­miin täy­tyy lu­kea kuu­si eri­lais­ta kir­jaa. Olen huo­man­nut, et­tä tämä mo­ti­voi jo lu­ke­via lap­sia.

Ko­din kan­nus­tus ja myön­tei­nen il­ma­pii­ri kai­ken­lais­ta lu­ke­mis­ta koh­taan on mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

– Moni on esi­mer­kik­si op­pi­nut lu­ke­maan se­lai­le­mal­la Aku Ank­kaa. Ly­hy­et huu­dah­duk­set AUTS, IIK, PUM, RÄKS ja niin edel­leen ovat ol­leet mo­nen lap­sen en­sim­mäi­siä ta­vu­ja, joi­ta on ta­pail­tu.

Kaik­ki tar­vit­se­vat päi­vit­täin lu­ku­tai­toa. Hy­väs­tä lu­ku­tai­dos­ta on myös pal­jon iloa. Toi­si­naan lap­sel­la on mo­ti­vaa­ti­on puu­tet­ta ja ha­lut­to­muut­ta lu­ke­mis­ta koh­taan.

– Tämä saat­taa jos­kus joh­tua lu­ki­häi­ri­ös­tä tai tun­tees­ta, et­tei osaa. Näis­sä­kin ti­lan­teis­sa näen tär­ke­ä­nä, et­tä ai­kui­nen pi­tää kan­nus­ta­vaa il­ma­pii­riä yl­lä. ”Me kyl­lä yh­des­sä opi­taan” -mei­nin­gil­lä lap­si mi­nun ko­ke­muk­se­ni mu­kaan ko­kee, et­tä hä­nen ei tar­vit­se sel­vi­tä yk­sin vaan ai­kui­set aut­ta­vat.

Lu­ki­häi­riö voi ol­la hi­das­te, mut­ta ei es­te. Jol­le­kin lu­ke­mi­nen on haas­teel­lis­ta, toi­sel­le jo­kin muu asia. Vil­ja­maa nos­taa kes­ki­öön yrit­tä­mi­sen.

– Yk­sin­ker­tai­ses­ti lu­ke­maan op­pii lu­ke­mal­la ja las­ke­maan las­ke­mal­la. Op­pi­mi­sen eteen täy­tyy teh­dä töi­tä. Hel­po­tus­kei­no­ja on usei­ta, ja nii­tä kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Esi­mer­kik­si ää­ni­kir­jat ovat mai­nio tapa op­pia – ei to­sin lu­ke­maan, mut­ta it­se asia.

Vil­ja­maa hok­saut­taa, et­tä hy­vän lu­ku­tai­don ke­hit­tä­mi­nen ei pois­sul­je val­miin si­säl­lön kuun­te­le­mis­ta tai kat­so­mis­ta. Mo­lem­mil­le löy­tyy paik­kan­sa.

– It­se kuun­te­len ää­ni­kir­jo­ja. En­nen ää­ni­kir­jo­jen maa­il­man avau­tu­mis­ta kii­rei­sen äi­din ai­ka ei mil­lään riit­tä­nyt kir­jo­jen lu­ke­mi­seen. Ää­ni­kir­jo­ja on niin help­po kuun­nel­la esi­mer­kik­si mö­kil­lä puu­hail­les­sa.

Vil­ja­maa vink­kaa, et­tä ko­tiin kan­nat­taa tuo­da tar­jol­le eri­lai­sia las­ten kir­jo­ja.

– Mei­dän ne­li­vuo­ti­as on ai­na in­no­kas kuun­te­le­maan, jos joku lu­kee hä­nel­le sa­tu­kir­jo­ja. Mii­na ja Manu -kir­jat ovat nyt in. Olen mat­ki­nut ää­nit­teel­lä kuu­lu­vaa ään­tä ”pling, on ai­ka kään­tää si­vua”, jos­ta nuo­rim­mai­sem­me on var­sin iloi­nen. Hän oi­kein odot­taa, mil­loin on ai­ka kään­tää.

– Kuu­le-so­vel­lus on mei­dän per­heen käy­tös­sä. Ku­kin kuun­te­lee siel­tä it­seä kiin­nos­ta­vaa kuun­nel­ta­vaa.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys