JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Köökkikunkut tekevät keittiövuoroja ja saunovat yhdessä

Puhutaan maasta ja taivaasta
15.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

15.2. 08:44
2024021508443220240215060000
Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Timo Kauton pohdiskelussa nousee vahvasti esille rauhanyhdistyksen työhön osallistumisen merkitys ystävyyksien synnyssä. – Työvuoroa hoitaessaan hiljaisempikin veli pääsee osaksi iloista joukkoa.

Jukka Alamäki

Juk­ka Ala­mä­ki

Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mies­ten keit­ti­ö­ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen on Timo Kau­ton mie­les­tä ai­van eri­no­mai­nen mah­dol­li­suus saa­da uu­sia ys­tä­viä. Vaik­ka ryh­mä syn­tyi­kin keit­ti­ön työ­voi­ma­tar­pee­seen, sii­tä on tul­lut mie­hil­le eri­tyi­ses­ti yh­des­sä­o­lon ja ys­tä­vyy­den ryh­mä.

– Ryh­määm­me on tul­lut niin pal­jon mie­hiä, et­tä se on voi­tu ja­kaa kol­meen osaan. Jos­kus keit­ti­ö­vuo­roon tu­lee vel­jiä jopa naa­pu­ri­sii­o­neis­ta, Kaut­to sa­noo pil­ke sil­mä­kul­mas­sa ryh­män ve­to­voi­mas­ta.

Mie­hil­le kes­ki­näi­nen ys­tä­vyys on ar­vo­kas lah­ja. Yh­des­sä te­ke­mi­sen het­kis­sä Tai­vaan Isä voi joh­dat­taa vie­rel­le to­del­li­sen saat­to­mie­hen, sel­lai­sen ver­tai­sen vel­jen, jon­ka kans­sa voi ja­kaa mie­hen elä­män sy­vim­piä tun­to­ja. Us­ko­vais­ten kes­ken val­lit­se­va kes­ki­näi­nen rak­kaus ja luot­ta­mus ovat huo­mat­ta­vas­ti hel­pot­ta­mas­sa ys­tä­vyy­den ra­ken­ta­mis­ta.

– Jos­kus, vaik­ka­pa elä­män­ti­lan­teen muu­tok­sis­sa, on mah­dol­lis­ta tun­nis­taa näi­den vel­jien jou­kos­ta toi­nen sa­mo­ja vai­hei­ta ko­ke­nut mies ja tut­ta­vuu­des­ta su­keu­tuu­kin tär­keä kans­sa­kul­ki­ja muu­tok­sen ai­koi­hin, Timo Kaut­to to­te­aa.

Tam­pe­reen mies­ten keit­ti­ö­ryh­mäl­lä on hu­vit­ta­va nimi, Köök­ki­kun­kut. Kun­kuil­la on keit­ti­ö­vuo­ro­jen ja ryh­män vir­kis­ty­sil­to­jen suh­teen haus­ka ta­voi­te: yh­tei­siä vir­kis­ty­sil­to­ja tu­li­si ol­la enem­män kuin keit­ti­öl­lä työ­vuo­ro­ja. Useim­mi­ten yh­des­sä­o­lo tar­koit­taa sau­no­mis­ta.

– Eh­kä se vaan on niin, et­tä sau­na so­pii eri­tyi­ses­ti meil­le suo­ma­lai­sil­le äi­jil­le. Lau­teil­la is­tu­taan rin­nak­kain ja ol­laan konk­reet­ti­ses­ti oma­na it­se­nään. Is­tu­taan hil­jaa, löy­ly­tel­lään ja ähis­tään ja sit­ten har­vak­sel­taan tun­nustele­vas­ti tuo­daan esil­le mie­les­sä liik­ku­via asi­oi­ta. Se­kin var­mas­ti aut­taa, et­tä pai­kal­la ei ole yli­mää­räi­siä kor­via kuun­te­le­mas­sa, roh­je­taan us­kou­tua läs­nä ole­vil­le ys­tä­vil­le. Us­ko­mi­sen asi­as­ta­kin pu­hu­taan, Kaut­to ker­too.

Mies­ten keit­ti­ö­ryh­mä sä­tei­lee hy­vää miel­tä myös ym­pä­ril­leen. Suo­sit­tu­ja ovat ol­leet yk­sin­ker­tai­set äi­jä­me­nut, jois­sa tar­jol­la on voi­nut ol­la esi­mer­kik­si näk­ki­lei­pää pääl­lys­tet­ty­nä HK:n si­ni­sel­lä mak­ka­ral­la.

– Mie­het löy­tä­vät pie­nis­tä­kin asi­ois­ta huu­mo­ria. Yk­sit­täi­set sat­tu­muk­set ovat syn­nyt­tä­neet hu­pai­sia teh­tä­vä­ni­mik­kei­tä­kin ryh­män jä­se­nil­le, ku­ten vege-vas­taa­va ja ve­den­keit­to­vas­taa­va, Kaut­to sa­noo my­häil­len.

Mies­ten omas­sa What­sapp-ryh­mäs­sä on il­lal­la heti keit­ti­ö­vuo­ron jäl­keen ky­se­lyi­tä seu­raa­vas­ta sau­nail­las­ta. Työ­vuo­roa seu­raa­van päi­vän ti­lan­ne on se, et­tä hel­mi­kuun sau­naan on tu­los­sa 20 mies­tä. Vel­jet ovat toi­sil­leen tär­kei­tä ys­tä­viä.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys