JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Osallisena Jumalan seurakunnassa

Pääkirjoitukset
29.6.2022 6.00

Juttua muokattu:

28.6. 11:23
2022062811233020220629060000

Yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­mus­ten vah­vis­tu­mi­nen on yk­si Ai­vo­lii­ton koor­di­noi­man ai­vo­ter­vey­soh­jel­man tär­keis­tä ta­voit­teis­ta. Tut­ki­mus­ten mu­kaan yh­teen­kuu­lu­vuu­del­la on mo­nia hy­viä ai­vo­vai­ku­tuk­sia. Yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­mus luo psy­ko­lo­gis­ta tur­vaa, mikä vä­hen­tää hai­tal­lis­ta stres­siä ja sen ai­vo­vai­ku­tuk­sia.

Ai­vo­lii­tos­ta ker­ro­taan, et­tä so­si­aa­li­sel­la eris­täy­ty­nei­syy­del­lä on vas­taa­vas­ti hai­tal­li­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia. Tuo­rei­den tut­ki­mus­tu­los­ten mu­kaan se saat­taa li­sä­tä muis­ti­sai­rauk­sien ris­kiä. Jou­kon ul­ko­puo­lel­le jää­mi­nen tai sen uh­ka saa ai­vot re­a­goi­maan voi­mak­kaas­ti.

Us­ko­vien yh­tei­sö on yk­si mo­nis­ta yh­tei­söis­tä, joi­hin Ju­ma­lan lap­si kuu­luu. Sii­hen liit­ty­en pä­te­vät sa­mat lai­na­lai­suu­det kuin maal­li­siin yh­tei­söi­hin kuu­lu­mi­ses­sa. Sen jä­se­nil­le te­kee hy­vää, jos saa ko­kea yh­teen­kuu­lu­vuut­ta yh­tei­sen asi­an ää­rel­lä. Päin­vas­toin, reu­nal­la ole­mi­sen tai ul­ko­puo­li­suu­den ko­ke­muk­set voi­vat tun­tua vai­keil­ta.

Us­ko­vais­ten yh­tei­söl­lä on ai­kaan si­dot­tu, ul­ko­nai­nen ulot­tu­vuus, mut­ta sy­vim­mil­tään se on maan pääl­lä us­kos­sa kil­voit­te­le­va Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta. Raa­ma­tun mu­kaan ky­sy­mys on Kris­tuk­sen ruu­miis­ta, jon­ka Pyhä Hen­ki yh­dis­tää.

Ko­los­sa­lais­kir­je (2:19) ku­vaa seu­ra­kun­taa Kris­tuk­sen ruu­miik­si, jon­ka yh­dis­tä­jä­nä ja pää­nä on Kris­tus it­se. Vaik­ka osa tä­män seu­ra­kun­nan jä­se­nis­tä elää tääl­lä ajas­sa, seu­ra­kun­ta on jo nyt osal­li­nen ian­kaik­ki­suu­des­ta. Sen jä­se­niä ovat myös en­nen us­ko­neet py­hät, jot­ka ovat pääs­seet pe­ril­le.

Su­vi­seu­rois­sa ja ke­sän muis­sa seu­rois­sa kool­la on osa maan pääl­lä kil­voit­te­le­van Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan jä­se­nis­tä. Yh­tä lail­la osal­li­sia ovat ne seu­ra­kun­nan jä­se­net, jot­ka ei­vät syys­tä tai toi­ses­ta ole pai­kal­la. Osal­li­suus on en­nen muu­ta Py­hän Hen­gen vai­kut­ta­maa yh­teyt­tä.

Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan kuu­lu­mi­nen ei ole riip­pu­vai­nen ih­mi­sen tun­te­muk­sis­ta, ei edes hie­nois­ta het­kis­tä suu­ren seu­ra­kan­san kes­kel­lä. Yh­teen­kuu­lu­vuus pe­rus­tuu sii­hen, et­tä saa ko­kea osal­li­suut­ta Kris­tuk­sen val­mis­ta­mas­ta pe­las­tuk­ses­ta. Tämä osal­li­suus ki­tey­tyy hen­ki­lö­koh­tai­seen ko­ke­muk­seen syn­tien an­teek­si saa­mi­ses­ta.

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys