JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kenttäaikuisten kirje Suviseuroihin tuleville nuorille ja huoltajille

29.4.2024 9.20

Juttua muokattu:

29.4. 10:55
2024042910551120240429092000

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Ke­sän suu­ret seu­rat lä­hes­ty­vät, ja nii­tä var­ten on teh­ty ja teh­dään pal­jon val­mis­te­lui­ta. Me en­si ke­sän Pu­das­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen kent­tä­ai­kuis­ten vas­tuu­hen­ki­löt olem­me omal­ta osal­tam­me val­mis­te­le­mas­sa tur­val­li­sia seu­ro­ja kai­ken ikäi­sil­le. Osa työs­tä on konk­reet­tis­ta, mut­ta pal­jon tar­vi­taan myös psyyk­kis­tä työ­tä: asi­oi­den ajat­te­le­mis­ta etu­kä­teen. Ha­lu­at­han ol­la tal­kois­sa mu­ka­na ja lu­kea tä­män kir­jeem­me!

Kent­tä­ai­kui­set ovat erik­seen teh­tä­vään va­lit­tu­ja tur­val­li­sia ai­kui­sia kes­kus­te­lu­kump­pa­nei­ta, jot­ka päi­vys­tä­vät Su­vi­seu­ro­jen kent­tä­a­lu­eel­la il­ta- ja yö­ai­kaan. Kent­tä­ai­kui­set kier­tä­vät pa­reit­tain tai pie­ni­nä ryh­mi­nä ja ju­tut­ta­vat lap­sia ja nuo­ria ja ha­vain­noi­vat tun­nel­mia ken­täl­lä. Jot­ta meil­lä kai­kil­la oli­si tur­val­li­set ja hy­vän mie­len jät­tä­vät seu­rat, toi­voi­sim­me, et­tä omien seu­ra­val­mis­te­lu­je­si ohes­sa miet­ti­sit het­ken seu­raa­via asi­oi­ta:

Tun­nel­mal­taan mu­ka­va ja kai­kil­le tur­val­li­nen ta­pah­tu­ma teh­dään yh­des­sä. Las­ten ja nuor­ten on hyvä muis­taa, et­tä jo­kai­nen meis­tä vai­kut­taa käy­tök­sel­lään sii­hen, kuin­ka tur­val­li­set ja viih­tyi­sät Su­vi­seu­rat vie­täm­me. Em­paat­ti­suus ja halu koh­del­la toi­sia kau­niis­ti ovat tär­keim­mät tur­val­li­suu­sa­sen­teet, jot­ka seu­roi­hin kan­nat­taa ot­taa mu­kaan. Tä­hän mei­tä oh­jaa­vat myös use­at Raa­ma­tun koh­dat, jois­sa pu­hu­taan toi­sen ih­mi­sen kun­ni­oit­ta­vas­ta koh­te­lus­ta.

Lii­al­li­nen val­vo­mi­nen öi­sin joh­taa hel­pos­ti sii­hen, et­tä tu­lee toi­mi­neek­si sel­lai­sel­la ta­val­la, jota oi­ke­as­taan ei edes ha­lua tai ole tar­koit­ta­nut. Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia las­ten ja nuor­ten riit­tä­väs­tä le­vos­ta, mut­ta myös sinä, nuo­ri, osaat kyl­lä it­se­kin har­joi­tel­la ra­jo­jen aset­ta­mis­ta it­sel­le­si ja oh­ja­ta omaa toi­min­taa­si niin, et­tä nu­kut riit­tä­väs­ti. Tut­ki­mus­ten mu­kaan al­ku­yö­nä nu­ku­tut tun­nit ovat vir­kis­tä­väm­piä kuin vas­ta aa­mu­yöl­lä nu­ku­tut. Muis­tat­te­han, van­hem­mat, so­pia las­ten­ne kans­sa ma­ja­paik­kaan tu­lo­a­jas­ta il­tai­sin!

Riit­tä­vän unen li­säk­si ajat­te­le­mat­to­man toi­min­nan hy­vää en­nal­ta­eh­käi­syä on se, et­tä miet­tii etu­kä­teen, mi­ten juu­ri minä toi­min niin, et­tä seu­rois­ta jää hyvä mie­li it­sel­le ja toi­sil­le? On hyvä pi­tää mie­les­sä myös, et­tä Su­vi­seu­rois­sa on voi­mas­sa sa­mat lait ja ra­joi­tuk­set kuin yh­teis­kun­nas­sa muu­ten­kin. Vaa­raa ai­heut­ta­va ja lain­vas­tai­nen toi­min­ta on ri­kos, jos­ta voi ran­gais­tuk­sen li­säk­si seu­ra­ta mer­kin­tä ri­kos­re­kis­te­riin. Mer­kin­tä re­kis­te­ris­sä voi es­tää myö­hem­min pää­syn usei­siin kou­lu­tuk­siin tai am­mat­tei­hin, ku­ten po­lii­sik­si, am­mat­ti­kul­jet­ta­jak­si tai hoi­to­a­lal­le. Yli vii­si­tois­ta­vuo­ti­as on te­ois­taan ri­ko­soi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa, mut­ta myös tätä nuo­rem­pi voi ol­la va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­nen. Ajat­te­le­mat­to­muus voi sul­kea myö­hem­min elä­mäs­sä mo­nia ovia.

Kent­tä­ai­kui­set ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat oh­jaa­vat tar­vit­ta­es­sa lap­sia ja nuo­ria asi­al­li­seen ja tur­val­li­seen seu­ra­käyt­täy­ty­mi­seen. Mi­ten käyt­täy­dyn, jos mi­nua oh­jeis­te­taan? Myös van­hem­pien oli­si hyvä kes­kus­tel­la nuo­ren kans­sa ra­ken­ta­vas­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta sii­hen, jos en­nal­ta tun­te­ma­ton, työ­teh­tä­väs­sä ole­va ai­kui­nen oh­jeis­taa tai puut­tuu toi­min­taan. Raa­ma­tun ope­tus oh­jaa toi­mi­maan ajal­li­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa esi­val­taa kun­ni­oit­ta­en. Myös Su­vi­seu­rois­sa on hyvä kan­taa sa­man­lais­ta asen­net­ta työ­teh­tä­vis­sä ole­via tur­val­li­suut­ta val­vo­via ai­kui­sia koh­taan. Kent­tä­ai­kuis­vuo­rois­sa olem­me mo­nes­ti pääs­seet ihas­te­le­maan, kuin­ka fik­sus­ti ja asi­al­li­ses­ti nuo­ret ovat ha­lun­neet oh­jei­ta kuun­nel­la ja asi­ois­ta kes­kus­tel­la. Toi­vom­me, et­tä sa­maa saam­me ihas­tel­la myös tu­le­va­na ke­sä­nä Pu­das­jär­vel­lä!

Päih­teet ja eri­lai­set so­me­haas­teet sekä tar­ve tul­la po­ru­kas­sa huo­ma­tuk­si voi­vat yl­lyt­tää ajat­te­le­mat­to­muu­teen. Näis­sä­kin on hyvä miet­tiä etu­kä­teen, us­kal­lan­han it­se sa­noa ”ei” ja kan­nus­taa myös ka­ve­rei­ta fik­suun käyt­täy­ty­mi­seen. Seu­ra-alu­eel­la ei ole lu­val­lis­ta käyt­tää al­ko­ho­lia tai lait­to­mia päih­tei­tä.

Tu­pa­koin­ti on seu­ro­jen kes­kus­kent­tä­a­lu­eel­la sal­lit­tua vain mer­ki­tyil­lä tu­pa­koin­ti­pai­koil­la. Muis­tat­han, et­tä tu­pak­ka­tuot­tei­den hal­lus­sa­pi­to on Suo­mes­sa lu­val­lis­ta vain täy­si-ikäi­sil­le? Toi­vom­me, et­tä ha­lu­at seu­ra-alu­eel­la ol­les­sa­si kun­ni­oit­taa jär­jes­tys­sään­tö­jä, jot­ka on laa­dit­tu kaik­kien par­haak­si ja sik­si, et­tä suu­ria seu­ra­ta­pah­tu­mia voi­daan jat­kos­sa­kin jär­jes­tää.

Kent­tä­ai­kui­sen teh­tä­väs­sä koh­da­taan mo­nen­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta tu­le­via lap­sia ja nuo­ria. Jot­kut nuo­ret ja van­hem­mat­kin ih­mi­set kär­si­vät eri­lai­sis­ta ah­dis­tus- tai pa­niik­ki­häi­ri­öis­tä. Jos oma tai ka­ve­rin olo vai­keu­tuu ih­mis­jou­kon kes­kel­lä, kent­tä­ai­kui­sia voi tul­la pyy­tä­mään pai­kal­le jut­tu­ka­ve­rik­si ja rau­hoit­te­li­jak­si. Mo­nes­ti tur­val­li­sen ai­kui­sen läs­nä­o­lo hel­pot­taa, ja kent­tä­ai­kui­nen voi tar­vit­ta­es­sa pyy­tää ti­lan­tee­seen myös li­sä­a­pua. Jos kent­tä­ai­kuis­ta ei juu­ri sil­loin näy, voi pyy­tää vaik­ka­pa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa kut­su­maan kent­tä­ai­kuis­ta pai­kal­le.

Kent­tä­ai­kui­nen on pai­kal­la myös si­nua var­ten, nuo­ri, jol­la on ko­to­na tai ka­ve­ri­pii­ris­sä vai­ke­aa tai elä­mäs­sä­si on muu­toin ylit­se­pää­se­mät­tö­män tun­tui­sen vai­kea asia ja koet, et­tä ei ole ke­tään ai­kuis­ta, jol­le us­kal­tai­sit asi­ois­ta­si pu­hua. Kent­tä­ai­kui­sen kans­sa voi miet­tiä, mis­tä apua voi­si ha­kea. Myös sinä, nuo­ri, joka et jaa sa­maa us­kon­kä­si­tys­tä mui­den seu­ra­vie­rai­den kans­sa olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut Su­vi­seu­roi­hin! Ilah­dum­me jos ha­lu­at käy­dä jut­te­le­mas­sa kans­sam­me!

Me kent­täi­kui­set ilah­dum­me ai­na myös sii­tä, et­tä meil­le tul­laan jut­te­le­maan ta­val­li­sis­ta ja iloi­sis­ta kuu­lu­mi­sis­ta. Ha­lu­am­me kuul­la, mitä lap­sil­le ja nuo­ril­le kuu­luu, kul­kea het­ken rin­nal­lan­ne. Moni kent­tä­ai­kuis­vuo­rois­sa ol­lut ai­kui­nen on ker­to­nut saa­neen­sa it­sel­leen­kin pal­jon ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta sekä iloa ja hy­vää miel­tä koh­taa­mi­sis­ta ja kes­kus­te­luis­ta las­ten ja nuor­ten kans­sa. Tule siis roh­ke­as­ti jut­te­le­maan, jos näet mei­tä ken­täl­lä! Tun­nis­tat kent­tä­ai­kui­sen si­ni­ses­tä lii­vis­tä. Näh­dään ja kuul­laan Su­vi­seu­rois­sa!


Su­vi­seu­ro­jen kent­tä­ai­kuis­ten vas­tuu­hen­ki­löt Su­san­na ja Mar­ja

Kohti Pudasjärven Suviseuroja
Kesän 2024 Suviseuroja valmistellaan Pudasjärvelle. Järjestelyt vilkastuvat kevään kuluessa ja kesän koittaessa. Viestintätoimikunnan toimittaman blogisarjan kautta pääset tutustumaan seuravalmisteluihin ja niihin liittyviin ajatuksiin.
14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys