JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Perhe on perussolu

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
21.1.2019 7.00

Juttua muokattu:

30.12. 10:30
2019123010302420190121070000

Raa­ma­tun mu­kaan per­heen pe­rus­ta­na on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen eli­ni­käi­nen avi­o­liit­to.

Kris­ti­nop­pi se­lit­tää raa­ma­tul­lis­ta kä­si­tys­tä per­hees­tä: ”Hyvä koti on Ju­ma­lan suu­ri lah­ja. Se liit­tää yh­teen van­hem­mat, lap­set ja per­heen muut jä­se­net. Per­heen pe­rus­tuk­se­na on avi­o­liit­to. Avi­o­lii­tos­sa mies ja nai­nen yh­ty­vät koko eli­ni­kän­sä kes­tä­vään liit­toon. Hei­dän teh­tä­vä­nään on Ju­ma­lan pe­los­sa hoi­taa ja kas­vat­taa sekä toi­si­aan et­tä lap­si­aan.” (KO 1948) Yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää, et­tä sen pe­rus­so­lu, per­he ja sen pe­rus­ta­na ole­va kä­si­tys mie­hen ja nai­sen avi­o­lii­tos­ta kes­tää ai­ko­jen mur­rok­ses­sa. Jos kä­si­tys per­hees­tä on hu­kas­sa, vai­kut­taa se kiel­tei­ses­ti myös las­ten ja nuor­ten kas­vu­ym­pä­ris­töön.

Täs­sä ajas­sa eri­tyi­ses­ti suu­ret lap­si­per­heet tar­vit­se­vat tu­kea. Ajan haas­teet ja vaa­ti­muk­set ovat ko­vat. On tär­ke­ää kan­nus­taa ar­jen kuo­mien al­la elä­viä. Raa­mat­tu pu­huu myös Ju­ma­lan per­he­vä­es­tä. Tänä vuon­na SRK kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­o­ta lap­si­per­hei­den konk­reet­ti­seen tu­ke­mi­seen. Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tuk­sel­le ra­ken­net­tu elä­mä ja kas­va­tus­työ an­ta­vat hy­vät edel­ly­tyk­set tur­val­li­sel­le lap­suu­del­le. Lap­set tar­vit­se­vat kas­vul­leen rak­kau­del­la ase­te­tut ra­jat. Kun Ju­ma­lan ar­mo saa ol­la läs­nä ko­dis­sa, siel­lä ko­e­taan rak­kaut­ta, tur­val­li­suut­ta ja läm­pöä. Kun van­hem­mat osoit­ta­vat lap­sil­leen hy­väk­syn­tää ja kiin­ty­mys­tä, nämä tun­te­vat ole­van­sa äi­dil­le ja isäl­le lä­hei­siä ja rak­kai­ta.

Ko­dis­sa on hyvä ope­tel­la yh­teis­tä kes­kus­te­lua. Kes­kus­te­lu­yh­teys on luon­te­vaa, jos per­hees­sä on tar­peek­si ai­kaa ol­la yh­des­sä myös ar­ke­na. Kun sit­ten tu­lee vai­ke­am­pia ai­ko­ja, val­mis kes­kus­te­lu­ka­na­va hel­pot­taa asi­oi­den kä­sit­te­lyä. Van­hem­pien esi­merk­ki lap­sil­le on yl­lät­tä­vän vah­va niin hy­väs­sä kuin pa­has­sa. Pie­ni­kin lap­si seu­raa van­hem­pien­sa käyt­täy­ty­mis­tä ja jäl­jit­te­lee sitä lei­keis­sään. Sa­noil­la ei ole pal­joa ka­tet­ta, jos ai­kui­nen käyt­täy­tyy it­se toi­sin kuin neu­voo las­ta tai nuor­ta. Esi­mer­kil­lään ai­kui­nen vä­lit­tää lap­sel­le myös us­kon­kil­voi­tuk­sen tär­keyt­tä pal­jon voi­mak­kaam­min kuin tai­ta­vim­mal­la­kaan pu­heel­la.

Jo­kai­sel­la per­heel­lä on ai­nut­laa­tui­nen elä­män­kaa­ren­sa. Elä­mä ei ai­na mene suun­ni­tel­mien mu­kaan. Sii­hen si­säl­tyy vai­keuk­sia ja asi­oi­ta, joi­ta em­me ym­mär­rä. Elä­vä us­ko an­taa toi­voa myös vai­keuk­sien kes­kel­le. Saam­me luot­taa, et­tä hyvä Ju­ma­la siu­naa elä­määm­me. Voim­me ra­ken­taa elä­määm­me niis­tä pa­la­sis­ta, joi­ta Ju­ma­la on meil­le an­ta­nut. Asi­oi­den ar­vo­jär­jes­tys on tär­keä huo­mi­oi­da. Jee­suk­sen aset­ta­ma tär­keys­jär­jes­tys oli sel­keä: Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan. Kun tämä nä­kö­kul­ma ote­taan huo­mi­oon va­lin­to­ja teh­tä­es­sä, se koi­tuu kaik­kien siu­nauk­sek­si.

Teks­ti: Ol­li Lohi

Ku­vi­tus­ku­va: Juha Hu­ma­la­jo­ki

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 16.1.2019

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys