JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Uskon ja elämän ylin ohje

Päivämies
Pääkirjoitukset
16.11.2018 8.18

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283220181116081800

Ju­ma­la on sa­nal­laan luo­nut kai­ken, nä­ky­vän ja nä­ky­mät­tö­män maa­il­man. Sa­nal­laan hän myös ker­ran päät­tää tä­män maa­il­ma­na­jan.

Maa­il­maa kan­nat­te­lee kai­ken ai­kaa hä­nen sa­nan­sa. Sik­si Ju­ma­lan sa­naan voim­me liit­tää mää­reen ka­to­a­ma­ton. Tä­män vah­vis­ti myös Jee­sus Kris­tus ope­tuk­sel­laan: ”Tai­vas ja maa ka­to­a­vat, mut­ta mi­nun sa­na­ni ei­vät kos­kaan ka­toa” (Matt. 24:35).

Apos­to­li Pie­ta­ri ku­va­si ih­mi­sen hau­raut­ta ja ka­to­a­vai­suut­ta ja to­dis­ti Ju­ma­lan sa­nan py­sy­vyy­des­tä: ”Sil­lä ih­mi­nen on kuin ruo­ho, ih­mi­sen kau­neus kuin ke­don kuk­ka. Ruo­ho kui­vuu, kuk­ka la­kas­tuu, mut­ta Her­ran sana py­syy iä­ti.” (1. Piet. 1:24–25)

Täl­lai­se­na Ju­ma­lan sana ylit­tää ym­mär­tä­mi­sem­me ra­jat. Se mer­kit­see yk­sin­ker­tai­ses­ti sitä, et­tä mei­dän ih­mis­ten tah­dos­ta tai toi­mis­tam­me riip­pu­mat­ta Ju­ma­lan oma sana py­syy ajas­ta ai­kaan.

Ju­ma­la il­moit­taa it­sen­sä eri­tyi­ses­ti Py­häs­sä Raa­ma­tus­sa. Sen sa­no­ma ker­too meil­le Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­mas­ta mei­tä ih­mi­siä koh­taan, jon­ka hän on Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa val­mis­ta­nut.

Van­han tes­ta­men­tin kir­joi­tus­ten pu­nai­se­na lan­ka­na on lu­paus Mes­si­aas­ta, Kris­tuk­ses­ta. Uu­si tes­ta­ment­ti ker­too Ju­ma­lan an­ta­mien lu­paus­ten täyt­ty­mi­ses­tä Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

Raa­mat­tu on tar­koi­tet­tu us­kon ja elä­män op­pi­kir­jak­si. Jo­han­nes kir­joit­taa evan­ke­liu­mis­saan: ”Tämä on kir­joi­tet­tu sik­si, et­tä te us­koi­sit­te Jee­suk­sen ole­van Kris­tus, Ju­ma­lan Poi­ka, ja et­tä teil­lä, kun us­kot­te, oli­si elä­mä hä­nen ni­men­sä täh­den”. (Joh. 20:31)

Apos­to­li Pie­ta­ri ver­taa pro­fee­tal­lis­ta sa­naa pi­me­äs­sä lois­ta­vaan lamp­puun, joka va­lai­see tien ja näyt­tää suun­nan: ”Sitä lu­jem­pi on meil­lä nyt pro­fee­tal­li­nen sana, ja te teet­te hy­vin, jos otat­te sii­tä vaa­rin, niin kuin pi­me­äs­sä pai­kas­sa lois­ta­vas­ta lam­pus­ta, kun­nes päi­vä val­ke­nee ja koin­täh­ti koit­taa tei­dän sy­dä­mis­sän­ne” (2. Piet. 1:19).

Eläm­me tänä päi­vä­nä muu­tok­sen ai­kaa. Mo­net pe­rin­tei­set Raa­mat­tuun poh­jau­tu­vat ar­vot muut­tu­vat tä­män maa­il­man kes­kel­lä.

Muu­tok­sen kes­kel­lä jou­dum­me yhä use­am­min ker­to­maan us­kom­me pe­rus­teis­ta. Raa­mat­tu on us­kon ja elä­män ylin oh­je ja pe­rus­ta, jota Pyhä Hen­ki avaa ja se­lit­tää Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Sa­nan ää­rel­le on hyvä py­säh­tyä. Sii­hen ke­hot­ti myös Paa­va­li ko­los­sa­lais­kir­jees­sa: ”Asu­kaan Ju­ma­lan sana run­saas­ti teis­sä, kai­kel­la vii­sau­del­la. Opet­ta­kaat ja neu­vo­kaat tei­tän­ne kes­ke­nän­ne psal­meil­la ja kii­tos­vir­sil­lä ja hen­gel­li­sil­lä lau­luil­la.” (Kol. 3:16)

Kir­joi­tet­tu ja pu­hut­tu Ju­ma­lan sana on ko­dis­sa pa­ras elä­mä­no­pas ja vank­ka tuki us­kon­tiel­lä.

Ol­li Lohi

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 14.11.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Lu­ki­jan kuva / Ol­le

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys