JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ilosanoma on yhä totta

Pääkirjoitukset
20.12.2023 12.00

Juttua muokattu:

20.12. 11:57
2023122011575820231220120000

Olet­ko tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä mo­nis­sa yh­teis­kun­nan toi­min­nois­sa on jon­kin­lai­nen ta­voi­te saat­taa asi­at ku­ta­kuin­kin val­miik­si ai­na en­nen jou­lua ja ju­han­nus­ta?

Jou­lu­na­lu­sai­kaan tii­vis­tyy eri­tyi­sen pal­jon val­miik­si saa­mi­sen ta­voit­te­lua sa­mal­la kuin päi­vät pi­me­ne­vät ja hen­gäh­dys­tau­on tar­ve työ­pai­koil­la, kou­luis­sa ja ko­deis­sa on tun­tu­vaa. Ka­len­te­ri täyt­tyy jou­lu­juh­lis­ta, myy­jäi­sis­tä ja muis­ta kau­niis­ta ja tär­keis­tä ti­lai­suuk­sis­ta, joi­den lo­mas­sa ko­din jou­lu­val­mis­te­lut ja eri­lai­set jou­lu­muis­ta­mi­set ris­tei­le­vät ja ruuh­kau­tu­vat mie­les­sä.

Par­haim­mil­laan jou­lun val­mis­te­lut aut­ta­vat vi­rit­täy­ty­mään juh­lan­viet­toon. Täl­löin konk­reet­ti­set­kin as­ka­reet rai­vaa­vat mie­len­ti­laa juh­lal­le, le­vol­le ja yh­des­sä­o­lol­le.

In­nos­tu­es­sa tai pai­nei­den vai­va­tes­sa juh­la­val­mis­te­luun saat­taa muo­dos­tua tar­peet­to­mia vaa­ti­muk­sia. Kii­rei­den kes­kel­lä myös yö­u­net jää­vät her­käs­ti vä­häi­sik­si. Niin­pä moni meis­tä käy jou­lun­viet­toon mel­ko vä­sy­nee­nä ei­kä juh­lan al­ka­mi­nen­kaan mah­dol­lis­ta kai­kil­le riit­tä­väs­ti le­von het­kiä. Riit­tä­mät­tö­myy­den ja kel­paa­mat­to­muu­den tun­teet ovat omi­aan aset­tu­maan vä­sy­nee­seen mie­leen, jon­ne sie­lun­vi­hol­li­sen­kin on help­po pääs­tä kyl­vä­mään rii­to­ja ja vää­rin­kä­si­tyk­siä. Jou­lu­na­kin on koh­dat­ta­va oma epä­täy­del­li­syy­ten­sä. Ilon, va­lon ja kii­tol­li­suu­den rin­nal­la jou­lu­na­kin näyt­täy­ty­vät asi­at ja tun­teet, joi­ta em­me oli­si omaan em­me­kä lä­heis­tem­me juh­laan toi­vo­neet.

Kuin­ka oli en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na? Jou­lu tuli työn ja puut­teel­lis­ten val­mis­te­lu­jen kes­kel­le. Ma­ri­an osak­si oli an­net­tu teh­tä­vä, jos­ta oli tuo­na ai­ka­na odo­tet­ta­vis­sa pilk­kaa ja hä­pe­ää, mut­ta Ju­ma­lan tah­toon tyy­ty­mi­ses­tä seu­ra­si­kin suu­ri ilo ja kii­tol­li­suus (Luuk 1:26–56). Vas­ta­syn­ty­neen Jee­suk­sen syn­nyin­si­ja oli tuon­kin ajan ih­mis­ten mit­ta­puul­la vaa­ti­ma­ton, mut­ta sen kau­neus on vie­lä vuo­si­tu­han­sien jäl­keen­kin ihas­tel­ta­va­nam­me: Va­pah­ta­ja ma­kaa sei­mes­sä eläin­ten ym­pä­röi­mä­nä. Myös pai­me­net läh­ti­vät jou­lun ilo­sa­no­maa ih­met­te­le­mään suo­raan vä­syt­tä­vän työn kes­kel­tä. (Luuk 2:1–20).

Tä­nä­kin jou­lu­na ilo­sa­no­ma las­keu­tuu kes­ke­ne­räi­syy­den kes­kel­le. Ilo­sa­no­ma kuu­luu le­vol­li­sin mie­lin juh­laa odot­ta­vil­le ja kii­reen kes­kel­lä ki­ris­ty­neil­le. Se kai­kuu niin yk­sin py­hiä viet­tä­vil­le kuin heil­le, joi­den jou­lun täyt­tää suu­ri lä­heis­ten jouk­ko.

Ju­ma­lan edes­sä ei kat­so­ta jou­lun ul­kois­ten puit­tei­den kel­vol­li­suut­ta. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen omal­le koh­dal­le riit­tää. Ajan­koh­tai­nen on yhä myös en­ke­lien vies­ti: ”Ju­ma­lan on kun­nia kor­keuk­sis­sa, maan pääl­lä rau­ha ih­mi­sil­lä, joi­ta hän ra­kas­taa (Luuk. 2:14)”.

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys