JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jumala auttaa kaikissa tilanteissa

Pääkirjoitukset
18.2.2022 12.40

Juttua muokattu:

18.2. 12:36
2022021812362720220218124000

Yh­teis­kun­nas­sam­me on nos­tet­tu jul­ki­seen kes­kus­te­luun mo­nia sel­lai­sia ai­hei­ta, jot­ka vie­lä pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten oli­vat usein ta­bu­ja ja vai­et­tu­ja. Avoi­men kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin an­si­o­ta on se, et­tä enää ei tar­vit­se pe­lä­tä jou­tu­van­sa lei­ma­tuk­si, jos oma elä­mä ei ai­na kul­je­kaan en­nal­ta suun­ni­tel­tu­ja pol­ku­ja. Vä­sy­mi­ses­tä, mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta tai sai­rauk­sis­ta saa ja voi pu­hua, ha­lu­tes­saan jopa jul­ki­ses­ti. Psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­mon taan­noi­sen tie­to­mur­ron ai­kaan mo­net suo­ma­lai­set ker­toi­vat so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa käy­neen­sä te­ra­pi­as­sa. He ha­lu­si­vat vies­tit­tää, et­tä te­ra­pi­as­sa käy­mi­nen on ny­ky­ai­ka­na ta­val­lis­ta ja jopa suo­ta­vaa.

Halu edis­tää avoi­muut­ta on nä­ky­nyt myös us­ko­vais­ten elä­mäs­sä. Päi­vä­mies on nos­ta­nut esil­le sel­lai­sia elä­män­koh­ta­loi­ta, jot­ka ei­vät edus­ta val­ta­vir­taa. Kir­joi­tuk­set per­he­vä­ki­val­las­ta, päih­teis­tä ja mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta ovat mo­nil­le tar­peel­li­nen ja loh­dut­ta­va ver­tais­tu­ki. Muil­le ne ovat tär­keä muis­tu­tus sii­tä, et­tä joi­den­kin elä­mäs­sä on suu­ria ko­et­te­le­muk­sia ja mur­hei­ta. Nii­den kan­ta­mis­ta hel­pot­taa se, et­tä em­me sul­je sil­mi­äm­me vaan koh­taam­me kaik­ki lä­him­mäi­sem­me sa­ma­nar­voi­si­na hei­dän elä­män­ti­lan­tees­taan huo­li­mat­ta. Pu­hut­te­le­vaa näi­den ko­ke­mus­ten sa­noit­ta­mi­ses­sa on ol­lut se, mi­ten vai­keuk­sien kes­kel­lä ole­vat ih­mi­set ovat saa­neet voi­maa elä­väs­tä us­kos­ta ja sen tuo­mas­ta tur­vas­ta.

Vii­me viik­koi­na nou­si uu­des­taan esil­le kris­til­li­syy­tem­me pii­ris­sä ta­pah­tu­nut las­ten sek­su­aa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö. Kris­tit­ty saat­taa ko­kea täl­lai­sen uu­ti­soin­nin al­la voi­mat­to­muut­ta eten­kin, jos jul­ki­nen kes­kus­te­lu ei ole mo­ni­ää­nis­tä ja ta­sa­puo­lis­ta. Syy­tök­set ovat omi­aan lei­maa­maan koko yh­tei­söä ja vie­mään us­ko­mi­sen iloa. Saam­me roh­kais­ta it­se­äm­me ja eten­kin nuo­ri­am­me luot­ta­maan sii­hen, et­tä asi­oi­den avoin ja rau­hal­li­nen koh­taa­mi­nen riit­tää. Yk­si­lön ei tar­vit­se kan­taa koh­tuu­ton­ta vas­tuu­ta sel­lai­sis­ta te­ois­ta, joi­hin hän ei ole syyl­lis­ty­nyt tai jois­ta hän on tie­tä­mä­tön. Raa­mat­tu ke­hot­taa val­vo­maan en­nen kaik­kea omaa us­koa (Mark. 13:37).

Kris­til­li­syy­tem­me on per­he­kes­keis­tä, ja pe­rin­tei­set per­he­ar­vot ovat sil­le Raa­ma­tun ope­tus­ten mu­kai­ses­ti tär­kei­tä. Kai­kil­la ei kui­ten­kaan ole omaa ydin­per­het­tä tai per­he on ha­jon­nut. Tuol­loin ih­mi­nen voi ko­kea ole­van­sa yh­tei­sön kes­kel­lä eri­lai­nen, vä­hem­mis­töä. Hän saat­taa ver­ra­ta it­se­ään nii­hin, joi­den elä­mä näyt­tää kul­ke­van ide­aa­lia reit­tiä. Huo­nom­muu­den tun­ne ja toi­seu­den ko­ke­mus voi­vat su­men­taa us­kon nä­kö­a­laa; tyy­ty­mi­nen omaan osaan ei ai­na ole help­poa. Raa­mat­tu ke­hot­taa mei­tä kul­ke­maan tois­tem­me rin­nal­la (Room. 12:15). An­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi loh­dut­taa ja muis­tut­taa Ju­ma­lan rak­kau­des­ta: Ju­ma­la nä­kee kaik­kien ih­mis­ten ti­lan­teen ja voi lu­pauk­sen­sa mu­kaan aut­taa (Jes. 41:10).

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys