JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko synnyttää Hengen yhteyden

Päivämies
Pääkirjoitukset
12.8.2019 13.12

Juttua muokattu:

30.12. 10:30
2019123010302420190812131200

Ih­mi­se­lä­mä syn­tyy Ju­ma­lan luo­ma­na, ja ih­mi­nen on osa Ju­ma­lan luo­mis­työn ko­ko­nai­suut­ta. Raa­ma­tun mu­kaan Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen ja kal­tai­sek­seen. Yh­des­tä ih­mi­ses­tä hän on luo­nut koko ih­mis­su­vun, kaik­ki kan­sat asu­maan eri puo­lil­la maan pääl­lä. Hän on sää­tä­nyt niil­le mää­rä­a­jat ja asu­ma-alu­ei­den ra­jat.

Me ra­ken­nam­me ku­kin omaa elä­määm­me niis­tä läh­tö­koh­dis­ta,­ jot­ka meil­le on an­net­tu. Ku­kaan ei voi va­li­ta omaa syn­ty­mä­ai­kaan­sa, -paik­kaan­sa tai -ym­pä­ris­tö­ään. Elä­mä on näin Ju­ma­la joh­da­tuk­sen ja siu­nauk­sen va­ras­sa.

Kirk­kom­me Kris­ti­nop­pi ku­vaa ih­mi­sen ja Ju­ma­lan ai­nut­laa­tuis­ta suh­det­ta: ”Ih­mi­nen on ai­noa olen­to maa­il­mas­sa, joka voi kuul­la Ju­ma­lan ää­nen, tur­vau­tua hä­neen, ra­kas­taa ja pal­vel­la hän­tä. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä ih­mi­nen on luo­tu Ju­ma­lan ku­vak­si” (KO 15).

Ju­ma­lan ku­vak­si luo­tu­na jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on yh­tä­läi­nen ih­mi­sar­vo. Jo­kai­nen on oma­na it­se­nään Ju­ma­lal­le ar­vo­kas, ai­nut­laa­tui­nen yk­si­lö. Olem­me eri­lai­sia ul­ko­nä­öl­täm­me, lah­jak­kuuk­sil­tam­me, luon­teen­piir­teil­täm­me. Tämä hei­jas­taa Ju­ma­lan luo­mis­työn rik­kaut­ta.

Eläm­me mo­ni­ar­voi­ses­sa maa­il­mas­sa. Kaik­ki­na ai­koi­na ym­pä­röi­vä kult­tuu­ri eri­lai­si­ne ar­voi­neen on vai­kut­ta­nut myös us­ko­vais­ten elä­mään. Liik­ku­mi­nen, li­sään­ty­vä muut­to­lii­ke ja tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys ovat li­sän­neet kos­ke­tus­pin­taa eri­lais­ten aa­te­maa­il­mo­jen kans­sa ja edis­tä­neet kult­tuu­rien le­vi­ä­mis­tä.

Ih­mi­nen pei­laa ja ar­vi­oi omaa elä­mään­sä tois­ten ih­mis­ten kaut­ta. Luom­me jo ul­koi­sen ole­muk­sen pe­rus­teel­la mie­li­ku­via. Mo­nes­ti ne ei­vät pidä paik­kaan­sa. Eri­tyi­ses­ti sil­loin jou­dum­me har­haan, jos ar­vi­oim­me toi­ses­sa kult­tuu­ris­sa elä­vän ih­mi­sen elä­mää omis­ta läh­tö­koh­dis­tam­me.

Eri kult­tuu­ris­ta tu­le­vien koh­taa­mi­nen on usein avan­nut nä­ke­mään jo­kai­ses­sa ar­vok­kaan Ju­ma­lan luo­man ih­mi­sen.

Raa­ma­tun pe­las­ta­va sa­no­ma on tar­koi­tet­tu jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le. Ju­ma­lan las­ten teh­tä­vä­nä on men­nä kaik­ki­al­le maa­il­maan ja kut­sua Ju­ma­lan ar­mos­ta osat­to­mia ih­mi­siä kai­kis­ta kan­sois­ta ja kult­tuu­reis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Kun Pyhä Hen­ki saa vai­kut­taa evan­ke­liu­min vä­li­tyk­sel­lä ih­mi­ses­sä us­kon lah­jan, syn­tyy Ju­ma­lan las­ten vä­lil­le Hen­gen yh­teys. Täs­tä Paa­va­li kir­joit­taa Efe­so­lais­kir­jees­sä: ”Te et­te siis ole vie­rai­ta ja muu­ka­lai­sia, vaan kuu­lut­te Ju­ma­lan per­hee­seen, sa­maan kan­saan kuin py­hät. Te olet­te ki­viä sii­nä ra­ken­nuk­ses­sa, jon­ka pe­rus­tuk­se­na ovat apos­to­lit ja pro­fee­tat ja jon­ka kul­ma­ki­ve­nä on it­se Kris­tus Jee­sus. Hän liit­tää koko ra­ken­nuk­sen yh­teen niin et­tä se kas­vaa Her­ran py­häk­si temp­pe­lik­si, ja hän liit­tää tei­dät­kin Hen­gel­lään ra­ken­nus­ki­vi­nä Ju­ma­lan asu­muk­seen.” (Ef. 2:19­–22.)

Teks­ti: Ol­li Lohi

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 7.8.2019

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys