JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pelkkä kuuntelu ei pelasta

Matkaevääksi
5.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

4.6. 13:19
2024060413194720240605060000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Tuo­mo Kel­lo­kos­ki

Ih­mi­sen ais­tit ovat Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, joka kos­ket­taa ih­mis­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Tä­män päi­vän työ­e­lä­mäs­sä ko­ros­te­taan hy­vän esi­hen­ki­lön yh­te­nä tär­ke­ä­nä omi­nai­suu­te­na kuun­te­le­mi­sen lah­jaa. Kuun­te­le­mi­nen ja kuu­le­mi­nen on tär­ke­ää tä­män ajan työ­e­lä­mäs­sä ja elä­mäs­sä yleen­sä­kin.

Kuu­lem­me työ­e­lä­män kou­lu­tuk­sis­sa hie­nos­ti val­mis­tel­tu­ja ja jä­sen­nel­ty­jä pu­heen­vuo­ro­ja, jois­sa esiin­ty­jäl­lä on tai­dok­kaat pu­hu­mi­sen lah­jat sekä hie­no esi­tys­ta­pa. Esiin­ty­mi­sen kult­tuu­riin kuu­luu tie­tyn­lai­nen kun­ni­an ta­voit­te­lu.

Pro­feet­ta He­se­kiel sai ai­ka­naan Her­ral­ta il­moi­tuk­sen, jon­ka mu­kaan ih­mi­set suh­tau­tui­vat hä­nen saar­noi­hin­sa kuin tuon ajan viih­de­kon­sert­tei­hin: ”Ih­mi­nen, si­nun maan­mie­he­si pu­hu­vat si­nus­ta sei­nän­vie­ril­lä ja ta­lo­jen ovil­la ja sa­no­vat toi­sil­leen: ’Men­nään kuu­le­maan, mil­lai­nen sa­no­ma Her­ral­ta nyt on tul­lut.’ He tu­le­vat mie­his­sä luok­se­si, is­tu­vat edes­sä­si, niin kuin kan­sa­ni kuu­luu teh­dä, ja kuun­te­le­vat si­nun pu­het­ta­si.

Sen mu­kai­ses­ti he ei­vät kui­ten­kaan elä. Hei­dän suun­sa on täyn­nä val­het­ta, hei­dän sy­dä­men­sä on kei­not­te­lun ja voi­ton lu­mois­sa. Sinä olet heil­le vain kuin lem­men­lau­lu­jen lau­la­ja, kau­ni­sää­ni­nen ja tai­ta­vas­ti soit­ta­va viih­dyt­tä­jä. He kuun­te­le­vat pu­het­ta­si, mut­ta ei­vät elä sen mu­kaan. Mut­ta kun mi­nun sa­na­ni to­teu­tu­vat – ja ne to­teu­tu­vat – he ym­mär­tä­vät, et­tä hei­dän kes­kel­lään on ol­lut pro­feet­ta.” (Hes. 33:30–33.)

Paa­va­li muis­tut­taa Ju­ma­lan sa­nan voi­mas­ta ko­rint­ti­lai­sil­le: ”Mi­nun pu­hee­ni ja saar­na­ni ei ol­lut kieh­to­via vii­sau­den sa­no­ja, vaan hen­gen ja voi­man osoit­ta­mis­ta” (1. Kor. 2:4). Hän jat­kaa: ”Sil­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole sa­nois­sa, vaan voi­mas­sa” (1. Kor. 4:20).

Tes­sa­lo­ni­ka­lai­sil­le Paa­va­li to­te­aa: ”et­tä mei­dän evan­ke­liu­mim­me tuli tei­dän ty­kön­ne, ei ai­no­as­taan sa­na­na, vaan myös voi­ma­na ja Py­häs­sä Hen­ges­sä ja suu­rel­la var­muu­del­la – niin kuin tie­dät­te, mil­lai­sia me olim­me tei­dän kes­kuu­des­san­ne, tei­dän täh­ten­ne – ja teis­tä tuli mei­dän seu­raa­ji­am­me ja Her­ran, kun suu­res­sa ah­din­gos­sa otit­te sa­nan vas­taan ilol­la Py­häs­sä Hen­ges­sä” (1. Tess. 1:5–6).

Ju­ma­lan sana on voi­mal­li­nen: ”Se on te­rä­väm­pi kuin mi­kään kak­si­te­räi­nen miek­ka, se is­kee sy­vään ja viil­tää hal­ki sie­lun ja hen­gen, ni­ve­let ja lui­den yti­met, se pal­jas­taa si­sim­mät ai­keem­me ja aja­tuk­sem­me” (Hepr. 4:12).

Ju­ma­lan sa­nan al­la ih­mi­sen täy­tyy nöyr­tyä ja ru­koil­la kuu­le­via kor­via ja kät­ke­vää sy­dän­tä, jon­ka kaut­ta avau­tuu mah­dol­li­suus elä­vän us­kon omis­ta­mi­seen omal­le koh­dal­le.

”On Her­ran ää­ni lau­pi­as, se kut­suu tiel­le tai­vaan. Ken seu­raa­maan käy kut­su­jaa, hän ar­mon saa ja vir­voi­tuk­sen vai­vaan.” (SL 72)

14.6.2024

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys