JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Opettamista

lähetyskäskyn mukaisesti

Matkaevääksi
10.1.2024 6.00

Juttua muokattu:

8.1. 10:54
2024010810540220240110060000

ESKO VANHALA

ESKO VANHALA

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Moni ih­mi­nen osaa liit­tää apos­to­li-ter­min Raa­mat­tuun. Sil­lä tar­koi­te­taan 12 Jee­suk­sen va­lit­se­maa ope­tus­las­ta, Juu­dak­sen ti­lal­le va­lit­tua Mat­ti­as­ta (Ap. t. 1:26) sekä Paa­va­lia. Apos­to­li sana tu­lee krei­kan sa­nas­ta apos­to­los. Sana tar­koit­taa ”sitä, joka on lä­he­tet­ty”. Apos­to­lit ovat Jee­suk­sen lä­het­te­jä, lä­het­ti­läi­tä tai edus­ta­jia. Laa­jem­mas­sa mie­les­sä jo­kai­sen us­ko­vai­sen voi­daan aja­tel­la ole­van apos­to­li, Jee­suk­sen lä­het­ti­läs.

Oli­ko apos­to­lin teh­tä­vä pää­toi­mi­nen? Kyl­lä ja ei. Ope­tus­lap­sil­la ja Paa­va­lil­la oli ajal­li­sia am­mat­te­ja, jois­sa he työs­ken­te­li­vät toi­si­naan. Paa­va­li hank­ki elan­to­aan tel­tan­te­ki­jä­nä, mut­ta hä­nen pää­toi­mi­nen teh­tä­vän­sä oli evan­ke­liu­min työs­sä.

Kir­jees­sään Ti­tuk­sel­le Paa­va­li avaa apos­to­lin kut­su­muk­sen ja teh­tä­vän ydin­tä. Hän to­te­aa teh­tä­väk­seen ”aut­taa Ju­ma­lan va­lit­tu­ja us­ko­maan” (Tit. 1:3). Kun Paa­va­li saar­na­si kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja evan­ke­liu­mia Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta, kävi usein niin, et­tä vain osa kuu­li­jois­ta us­koi sa­nan. Näin kävi muun mu­as­sa Atee­nan Arei­o­pa­gil­la, jos­sa Paa­va­li pu­hui. Sa­nan us­ko­jat oli­vat Ju­ma­lan va­lit­tu­ja, jois­ta Paa­va­li Ti­tuk­sel­le mai­nit­see.

Evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­sen li­säk­si apos­to­lin teh­tä­viin kuu­luu opet­ta­mi­nen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti (Matt. 28:19–20). Paa­va­lin mu­kaan ta­voit­tee­na on, et­tä ope­tet­ta­vat tu­li­si­vat tun­te­maan ”py­hän to­tuu­den”.

Tämä to­tuus on it­se Jee­sus, joka myös sa­noo, et­tä hän on tie, to­tuus ja elä­mä (Joh. 14:6). Jee­suk­sen voi tun­tea ai­dos­ti vain us­kon kaut­ta, sil­lä tuol­loin Jee­sus asuu it­se us­ko­van sy­dä­mes­sä. Paa­va­li käyt­tää täs­tä hy­vin konk­reet­tis­ta ku­vaa: ”Kaik­ki te, jot­ka olet­te Kris­tuk­seen kas­tet­tu­ja, olet­te pu­ke­neet Kris­tuk­sen yl­len­ne” (Gal. 3:27).

Us­ko tuo omis­ta­jal­leen ha­lun tun­tea Ju­ma­lan tah­don, py­hän to­tuu­den, ja myös elä­mään sen mu­kaan. Tä­män vuok­si apos­to­lin teh­tä­vä on myös jo­kai­sen us­ko­vai­sen ja koko seu­ra­kun­nan yh­tei­nen teh­tä­vä: ruok­kia ja opet­taa Ju­ma­lan sa­nal­la.

Paa­va­li nos­taa apos­to­lin teh­tä­väs­sä esil­le myös sen, et­tä hei­dän teh­tä­vän­sä on pi­tää esil­lä toi­voa ikui­ses­ta elä­mäs­tä. Us­kon pää­mää­rä ja suu­rin lah­ja on ian­kaik­ki­nen elä­mä tai­vaas­sa, joka on mah­dol­lis­ta vain Jee­suk­sen so­vi­tus­työn ja an­si­on kaut­ta.

Apos­to­lit tar­jo­si­vat ian­kaik­ki­sen elä­män lah­jaa ju­lis­ta­mal­la sa­naa. Lah­jan vas­taa­not­ta­nei­den sy­dä­mis­sä syn­tyi us­kon kaut­ta elä­vä tai­vas­toi­vo. Tämä toi­vo muis­tut­taa us­ko­vais­ta ai­na pää­mää­räs­tä, jon­ka Ju­ma­la on lu­van­nut ”en­nen ai­ko­jen al­kua, ja hän py­syy sa­nas­saan” (Tit. 1:3). Tä­män vuok­si edel­leen pi­de­tään seu­ro­ja ja saar­na­taan Ju­ma­lan sa­naa, jot­ta Ju­ma­lan va­lit­tu­ja au­tet­tai­siin us­koon.

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys