JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kristus tuo lohdutuksen

Matkaevääksi
17.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

15.1. 09:10
2024011509104120240117090000

H.H.

H.H.

Jaak­ko Kal­ta­ka­ri

Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see loh­du­tus­ta – eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun ra­kas lä­hei­nen on kuol­lut. Em­me odo­ta su­run kes­kel­lä lä­him­mäi­sil­tä mo­nia sa­no­ja. Riit­tä­vä osa­not­to su­ruun on läm­min kä­den­pu­ris­tus ja sa­nat: ”Ha­lu­an muis­taa si­nua.” Su­re­va odot­taa, et­tä hän­tä kuun­nel­laan su­run kes­kel­lä.

Muut­kin elä­män vas­toin­käy­mi­set tuo­vat mur­het­ta. Epä­on­nis­tu­mi­nen työs­sä tai opis­ke­lus­sa tuo su­rul­li­sen mie­len. Sil­loin on tär­ke­ää, et­tei jää taak­ko­jen al­la yk­sin. On tar­peen avau­tua jol­le­kin lä­hei­sel­le tai ys­tä­väl­le ja ker­toa, mikä miel­tä pai­naa. Lap­set ja nuo­ret voi­vat ker­toa huo­lis­taan ja taa­kois­taan van­hem­mil­le. He ym­mär­tä­vät ja ha­lu­a­vat aut­taa. Kuor­ma ke­ve­nee, kun sii­tä pu­huu.

Us­ko­ne­lä­mäs­sä jo­kai­nen tun­tee ilon li­säk­si myös su­rua ja kai­paa loh­du­tus­ta. Syn­ti tuo su­run si­sim­pään. Se saa oman­tun­non rau­hat­to­mak­si. Vaik­ka ha­lu­aa tais­tel­la syn­tiä vas­taan ja elää Ju­ma­lan tah­don mu­kaan, syn­ti kui­ten­kin tart­tuu.

Apos­to­li roh­kai­see ja ke­hot­taa: ”Pan­kaam­me pois kaik­ki mikä pai­naa ja syn­ti, joka niin hel­pos­ti kie­tou­tuu mei­hin” (Hepr. 12:1). Em­me jak­sa us­koa, jos omaa­tun­toa pai­na­vat an­teek­si­an­ta­mat­to­mat syn­nit.

Jee­sus on an­ta­nut kai­kil­le us­ko­vil­le Py­hän Hen­gen ja val­lan an­taa syn­te­jä an­teek­si (Joh. 20:22–23). Tä­hän an­teek­si­an­ta­muk­seen ha­lu­aa ai­na tur­vau­tua, kun syn­ti on tart­tu­nut.

Mi­hin Kris­tus tuo loh­du­tus­ta? Apos­to­li Paa­va­li vas­taa: ah­din­koi­hin ja kär­si­myk­siin. (2. Kor. 1:4, 6). Jee­sus it­se kär­si ja kuo­li ris­tin­puus­sa so­vit­ta­es­saan koko ih­mis­kun­nan syn­nit.

Jee­suk­seen us­ko­vien elä­mään kuu­luu myös kär­si­mys­tä ja ah­din­koa. Paa­va­li ja muut apos­to­lit ko­ki­vat us­kon­sa täh­den maa­il­man ta­hol­ta pilk­kaa, hä­väis­tys­tä ja jopa ruu­miil­lis­ta kär­si­mys­tä. Useim­mat apos­to­lit kuo­li­vat mart­tyy­rei­na us­kon­sa täh­den.

Us­kon lah­jan pe­ru­so­le­mus on kui­ten­kin ilo ja rau­ha.

Jee­sus pu­huu kai­kil­le hä­neen us­ko­vil­le: ”Jos joku tah­too kul­kea mi­nun jäl­jes­sä­ni, hän kiel­tä­köön it­sen­sä, ot­ta­koon joka päi­vä ris­tin­sä ja seu­rat­koon mi­nua” (Luuk. 9:23). Se on elä­mis­tä us­kon kuu­li­ai­suu­des­sa Ju­ma­lan sa­nan mu­kaan.

Us­ko­vai­nen ha­lu­aa evan­ke­liu­miin us­ko­en tais­tel­la syn­nin hou­ku­tuk­sia vas­taan. Hyvä Pai­men, Jee­sus, joh­dat­taa jo­kais­ta hän­tä seu­raa­vaa tur­val­li­ses­ti lau­mas­saan, hä­nen seu­ra­kun­nas­saan.

Ju­ma­lan lap­si ha­lu­aa tu­kea tois­ta us­kos­sa. Ju­ma­la ”roh­kai­see mei­tä kai­kis­sa ah­din­gois­sam­me, niin et­tä me hä­nel­tä saa­mam­me loh­du­tuk­sen voi­mal­la jak­sam­me loh­dut­taa mui­ta ah­din­gos­sa ole­via” (2. Kor. 1:4).

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys