JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa

Matkaevääksi
10.5.2023 10.00

Juttua muokattu:

9.5. 15:37
2023050915371920230510100000

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Mika Mu­ta­nen

Har­va asia on us­kos­sa yh­tä kes­kei­sel­lä si­jal­la kuin ru­kous. Hen­gel­li­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ru­koil­laan nä­ky­väs­ti ja yh­tei­ses­ti, mut­ta ru­kous on läs­nä myös yk­si­tyi­ses­sä us­ko­ne­lä­mäs­sä.

Ru­kou­se­lä­mä on eri­tyi­sen tii­vis­tä sil­loin, kun on vai­ke­aa ja elä­mä ko­et­te­lee. Jos­kus – vaik­ka­kin lii­an har­voin – muis­taa myös kiit­tää Ju­ma­laa on­nen päi­vis­tä ja siu­nauk­sen sa­teis­ta.

Kuu­lee­ko ja vas­taa­ko Ju­ma­la ru­kouk­siin? Luin vas­ti­kään erääs­tä maa­il­man­kuu­lus­ta kris­til­li­ses­tä hy­vän­te­ki­jäs­tä, joka teki työ­tä köy­hien ja vä­hä­o­sais­ten kes­kuu­des­sa. Työs­tään hän sai pal­jon kii­tos­ta ja kir­kol­li­sia suo­si­o­no­soi­tuk­sia, mut­ta koki vuo­si­kym­me­nien mit­tai­sen elä­män­työn­sä ai­ka­na hen­gel­lis­tä tyh­jyyt­tä ja yk­si­näi­syyt­tä. Vaik­ka hän kuin­ka huu­si Ju­ma­lan puo­leen, tai­vas oli vai­ti. Tä­män vuok­si hän koki, mi­ten hä­nen oma sie­lun­sa tuli kyl­mäk­si kuin jää­loh­ka­re.

Me­kin saa­tam­me ko­kea, et­tä Ju­ma­la ei kuu­le ru­kouk­sia. Eräs pu­hu­ja ker­toi kes­kus­tel­leen­sa ke­hi­tys­vam­mai­sen ys­tä­vän­sä kans­sa ru­koi­le­mi­ses­ta. Täl­le ys­tä­väl­le oli it­ses­tään­sel­vää, et­tä Ju­ma­la kuu­lee hä­nen ru­kouk­sen­sa. Kun hä­nel­tä ky­syt­tiin, vas­taa­ko Ju­ma­la hä­nen ru­kouk­siin­sa, hän to­te­si: ”Ju­ma­la vas­taa ai­na heti – rau­hal­la.” Ei­kö täs­sä ole tär­kein vas­taus pyyn­töi­hin?

Jaa­ko­bin mu­kaan van­hurs­kaan ru­kous on voi­mal­li­nen ja saa pal­jon ai­kaan (Jaak. 5:16). Jos­kus jou­tuu kui­ten­kin kan­ta­maan Paa­va­lin ta­voin ruu­miis­sa tai sie­lus­sa pis­tä­vää piik­kiä, sil­lä heik­kou­des­sa ja ah­din­gos­sa pii­lee usein Ju­ma­lan ih­meel­li­nen voi­ma ja ar­mo (2. Kor. 12:7–10).

Use­at ovat ko­ke­neet myös esi­ru­kouk­seen kät­key­ty­vän sa­la­tun Ju­ma­lan voi­man. Vaik­ka Ju­ma­la ei pääs­täi­si­kään ah­din­gos­ta, us­ko­vais­ten ru­kouk­set kan­ta­vat ja tuo­vat rau­haa ja tur­vaa. Jos et osaa loh­dut­taa su­re­vaa ys­tä­vää kau­niil­la sa­noil­la, ru­koi­le hä­nen puo­les­taan ja ker­ro se hä­nel­le. Täl­lai­nen vies­ti on tai­vaal­li­nen ilo­sa­no­ma su­run ja mur­heen kes­kel­lä raa­hus­ta­val­le us­ko­nys­tä­väl­le.

Ru­kous­sun­nun­tain epis­to­la­teks­tin sa­nat loh­dut­ta­vat var­sin­kin nii­tä, jot­ka ko­ke­vat ole­van­sa huo­no­ja ru­koi­li­joi­ta: ”Myös Hen­ki aut­taa mei­tä, jot­ka olem­me heik­ko­ja. Em­me­hän tie­dä, mi­ten mei­dän tu­li­si ru­koil­la, et­tä ru­koi­li­sim­me oi­kein. Hen­ki it­se kui­ten­kin pu­huu mei­dän puo­les­tam­me sa­nat­to­min huo­kauk­sin.” (Room. 8:26.)

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys