JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kääntykää, niin saatte elää

Matkaevääksi
7.2.2024 10.00

Juttua muokattu:

5.2. 10:55
2024020510554120240207100000

Minna Impola

Minna Impola

Mika Aik­ki­la

Hese­kie­lin kir­jas­sa pro­feet­ta saar­naa voi­ma­kas­ta pa­ran­nus­saar­naa Is­ra­e­lin kan­sal­le: ”Kään­ty­kää, luo­pu­kaa syn­neis­tän­ne, et­tei syyl­li­syys oli­si uh­ka­na yl­län­ne!” (Hes. 18:30.) He­se­kiel oli näh­nyt is­ra­e­li­lais­ten vää­rät teot, ja hän pyr­ki he­rät­tä­mään hei­dän tun­to­aan, jot­ta he te­ki­si­vät pa­ran­nuk­sen.

Raa­ma­tus­sa on usei­ta esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten pää­see Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Se ta­pah­tuu pa­ran­nuk­sen kaut­ta. Ih­mi­nen hyl­kää van­han syn­tie­lä­män ja saa syn­nit an­teek­si. Jee­sus aloit­ti ope­tuk­sen­sa: ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le. Kään­ty­kää ja us­ko­kaa hyvä sa­no­ma!” (Mark. 1:15.)

Pa­ran­nuk­sen te­os­sa on kyse yk­sin Ju­ma­lan työs­tä, ku­kaan ei voi sitä it­se päät­tää teh­dä. On tär­ke­ää saa­da syn­nit an­teek­si maan pääl­lä. Kuo­le­man jäl­keen se on myö­häis­tä. Sii­tä pu­huu He­se­kiel kir­jas­saan Is­ra­e­lin kan­sal­le (Hes. 18:30–32), ja sen sai kuul­la myös ri­kas mies, kun hän oli vai­vas­sa ja La­sa­rus oli Aab­ra­ha­min hel­mas­sa (Luuk. 16:19–31).

Jee­suk­sen so­vi­tus­työn kaut­ta pe­las­tus tu­lee yk­sin hä­nen an­si­oon us­ko­mi­ses­ta. Jo­kai­sen on us­kot­ta­va oma­koh­tai­ses­ti syn­nit an­teek­si, näin saa omis­taa kal­leim­man us­kon ja pää­see ker­ran tai­vaan kun­ni­aan.

Jos on me­net­tä­nyt kal­leim­man us­kon, tu­lee saa­da pa­ran­nuk­sen ar­mo. Ju­ma­la voi he­rät­tää syn­nin­tun­non, ja se saa ky­se­le­mään vas­taus­ta elä­män­sä tär­keim­pään ky­sy­myk­seen: kuin­ka pää­see Ju­ma­lan lap­sek­si. Ju­ma­lan lap­set toi­vo­vat ja ru­koi­le­vat, et­tä kaik­ki ha­lu­ai­si­vat kuul­la täs­tä tär­keim­mäs­tä asi­as­ta.

Ih­mi­nen hel­pos­ti ajat­te­lee, et­tä hä­nen pi­täi­si teh­dä jo­tain an­sai­tak­seen ar­mon. Meis­tä ei kui­ten­kaan ole täyt­tä­mään Ju­ma­lan tah­toa; ar­mo on täy­sin an­sait­se­ma­ton­ta, Ju­ma­lan lah­jaa. Apos­to­lien te­ois­sa ker­ro­taan Si­mon-noi­das­ta, joka oli­si ha­lun­nut ra­hal­la os­taa Ju­ma­lan lap­sen osan. Pie­ta­ri sa­noi hä­nel­le: ”Ka­do­tuk­seen jou­dut ra­hoi­ne­si, kun luu­let, et­tä Ju­ma­lan lah­ja on ra­hal­la os­tet­ta­vis­sa! (Ap. t. 8:18–20.)

Tär­kein asia on löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja saa­da us­koa syn­nit an­teek­si maan pääl­lä. Näin saa rau­han tun­nol­leen ja omis­taa pe­rin­tö­o­san tai­vaan kun­ni­as­sa, jon­ne Ju­ma­la ha­lu­aa kaik­kien pää­se­vän. ”En minä tah­do ke­nen­kään kuo­le­maa – – näin sa­noo Her­ra Ju­ma­la. Kään­ty­kää, niin saat­te elää!” (Hes. 18:32.)

19.5.2024

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. sJoh. 3:16

Viikon kysymys