JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Henki tekee eläväksi

Matkaevääksi
3.5.2023 9.20

Juttua muokattu:

2.5. 12:04
2023050212043920230503092000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ilk­ka Ha­ku­li­nen

Noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten sain toi­mee­ni liit­ty­en teh­tä­vän on­ni­tel­la eräs­tä van­hus­ta, joka kuu­lui elä­väs­tä kris­til­li­syy­des­tä vuo­si­kym­me­niä sit­ten ir­tau­tu­nee­seen eri­seu­raan ja oli hei­dän saar­naa­ji­aan. Kah­vi­pöy­dän ää­res­sä kuu­lin, kuin­ka on­ni­tel­ta­va vas­ta­si erää­seen on­nit­te­lu­pu­hee­seen. Sii­nä hän lai­na­si pit­käs­ti Raa­mat­tua ja Lut­he­ria.

Tuos­ta jäi mie­lee­ni, et­ten huo­man­nut yh­tään koh­taa, jon­ka oli­sin ym­mär­tä­nyt toi­sin kuin pu­hu­ja. Mik­si em­me käy­neet paik­ka­kun­nal­la sa­mois­sa seu­rois­sa, vaik­ka äk­kiä näyt­ti jo­ten­kin, et­tä us­koi­sim­me sa­mal­la ta­val­la?

Nyt vart­tu­nee­na olen löy­tä­nyt asi­al­le pe­rus­teet Raa­ma­tus­ta sekä Lut­he­rin se­lit­tä­mäs­tä us­kon­tun­nus­tuk­sen kol­man­nen us­kon­koh­dan se­li­tyk­ses­tä. Paa­va­li kir­joit­taa, et­tä ”on vain yk­si ruu­mis ja yk­si Hen­ki, niin kuin myös se toi­vo, jo­hon tei­dät on kut­sut­tu, on yk­si” (Ef. 4:4).

Us­kon­puh­dis­ta­ja Mart­ti Lut­her avaa seu­ra­kun­nan tun­to­merk­ke­jä: ”Minä us­kon, et­tä maan pääl­lä on pie­ni pyhä jouk­ko ja yh­tei­sö, joka koos­tuu pel­kis­tä py­his­tä ih­mi­sis­tä. Sil­lä on yk­si pää, Kris­tus, ja Pyhä Hen­ki on kut­su­nut sen kool­le. Sil­lä on yk­si us­ko, yk­si mie­li ja ym­mär­rys. Sil­lä on mo­nen­lai­sia ar­mo­lah­jo­ja, mut­ta se on yk­si­mie­li­nen rak­kau­des­sa, puo­lu­ei­ta ei sii­nä ole ei­kä ha­jaan­nus­ta.” (Lu­te­ri­lai­set tun­nus­tus­kir­jat, Us­kon­tun­nus­tus, Kol­mas us­kon­koh­ta.)

Ju­ma­lan pyhä sana on oh­je, jon­ka mu­kaan op­pia ja ope­tus­ta ar­vi­oi­daan. Sii­nä tar­vi­taan kui­ten­kin ju­ma­luu­den kol­mas per­soo­na, Pyhä Hen­ki, joka yk­sin voi ava­ta kir­joi­tuk­sia.

Paa­va­li avaa ko­rint­to­lai­sil­le uu­den lii­ton kirk­kaut­ta, jos­sa Py­hän Hen­gen saa­neet ih­mi­set ovat Kris­tuk­sen kir­je, joka on kir­joi­tet­tu ”elä­vän Ju­ma­lan Hen­gel­lä” (2. Kor. 3:3). Uut­ta liit­toa ei hal­lit­se kir­jain, vaan Hen­ki (2. Kor 3:6). Il­mes­tys­kir­jas­sa to­de­taan, et­tä ”jol­la on kor­va, se kuul­koon, mitä Hen­ki seu­ra­kun­nil­le sa­noo” (Ilm. 2:7).

Niin ka­rul­ta kuin se in­hi­mil­li­ses­ti tun­tuu­kin, Ju­ma­lan py­hään sa­naan pe­rus­tu­en ja Hen­gen sil­min kat­sel­len ei Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta voi ol­la kah­tia ja­et­tu, kiis­te­le­vä jouk­ko.

Näin vuo­si­kym­me­niä tuon poh­din­ta­ni jäl­keen olen ym­mär­tä­nyt, et­tä mo­nis­ta opin yh­den­kal­tai­suuk­sis­ta huo­li­mat­ta tuo alus­sa ku­vaa­ma­ni kah­den jou­kon ero on Ju­ma­lan sa­nas­sa ku­vat­tu. Eri­seu­ras­sa ei ole Ju­ma­lan Py­hää Hen­keä (ks. Juud. 1:19).

Apos­to­li Juu­da roh­kai­see kaik­kia us­ko­via: ”Rak­kaat ys­tä­vät, ra­ken­ta­kaa te edel­leen elä­mään­ne py­him­män us­kon­ne pe­rus­tal­le, Py­häs­sä Hen­ges­sä ru­koil­len” (Juud. 1:20).

Ju­ma­lan voi­ma var­je­lee Py­hän Hen­gen kaut­ta jo­kai­se­na päi­vä­nä hä­nen lau­mas­taan ek­sy­mi­sel­tä ja on voi­mal­li­nen joh­ta­maan ek­sy­neet ta­kai­sin yh­teen jouk­koon.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys