JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

SFC:s sommarmöte: Det är tryggt att lita till Guds vägledning

Vieraskieliset / på-svenska
21.8.2021 7.00

Juttua muokattu:

20.8. 15:12
2021082015123320210821070000

Rit­va Löp­pö­nen

Da­lar­na

Mö­tes­mot­tot ”De som li­tar till Her­ren får ny kraft” vill lära oss att lita till Guds led­ning i al­la lev­nads­da­gar.

SFC:s di­gi­ta­la som­mar­mö­te höl­ls på Da­lar­nas frids­fö­re­ning 13-15/8 2021. Till mö­tet kom mö­tes­gäs­ter från den lo­ka­la frids­fö­re­nin­gen och en mind­re skara från Stock­holm och Fin­land.

Pröv­nin­gar och er­fa­ren­he­ter un­der pan­de­min, samt gläd­jen över möj­lig­he­ten att få träf­fa and­ra tro­en­de, var ett ge­men­samt tema på SFC sys­te­ror­ga­ni­sa­ti­o­ner­nas häls­nin­gar un­der fre­da­gen.

Vå­gar jag ha til­lit?

Tero Leh­to­la höll ett an­fö­ran­de på lör­dagsk­väl­len som grun­da­des på mö­tes­mot­tot. Det var ett trös­tan­de mot­to un­der den­na tid, då det fin­ns oro, osä­ker­het och räds­la för mänsk­lig­he­tens fram­tid.

I sitt an­fö­ran­de frå­ga­de Leh­to­la om vi vå­gar lita på Guds led­ning. Med hjälp av sin egen lev­nads­his­to­ria besk­rev han hur al­la hans eg­na pla­ner in­te al­l­tid hade för­verk­li­gats utan hur Gud hade haft bät­t­re al­ter­na­tiv.

– Tro­en­de får tryg­gt lita på Her­ren och på hans väg­led­ning i sina liv, på­min­de Leh­to­la.

Mö­ten var sak­na­de

Leh­to­la up­p­ma­na­de fram­för al­lt ung­do­mar till att lita på den him­mels­ke Fa­derns led­ning, t.ex. vid val av yr­ke och stu­dier.

– Det är tryg­gt när vand­rings­vän­ner stöt­tan­de går vid va­rand­ras sida och får up­p­le­va gläd­je och sam­hö­rig­het med va­rand­ra.

Psal­men Jord och him­mel pri­sar ljöd kraft­ful­lt i slu­tet på mö­tet.

– Det har va­rit väl­digt bra möte. Det här be­höv­de vi, kons­ta­te­ra­de mån­ga mö­tes­gäs­ter.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys