JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Sakramendid

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
16.11.2016 13.29

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123401220161116132900

Ki­rik­li­kus kee­le­ka­su­tu­ses ni­me­ta­tak­se sak­ra­men­ti­deks ta­li­tu­si, mida ko­ge­tak­se eri­li­selt täht­sa­teks ja püha­deks. Pii­bel ei rää­gi sak­ra­men­ti­dest mi­da­gi, ning eri­ne­va­tes ki­ri­ku­kon­da­des on eri­ne­vad ar­va­mu­sed sak­ra­men­ti­de ar­vu koh­ta. Ka­to­li­kus ja õi­geu­su ki­ri­kus on seit­se sak­ra­men­ti, re­for­mat­si­oo­ni ki­ri­ku­tes aga ai­nult kaks: ris­ti­mi­ne ja ar­mu­laud. Re­for­mat­si­oo­ni ki­ri­kud ehk pro­tes­tant­li­kud ki­ri­kud lo­e­vad sak­ra­men­ti­deks neid, mis põhi­ne­vad Jee­su­se ot­se­se­le se­ad­mi­se­le ning kä­su­le.

Kuul­tav ja näh­tav sõna

Sak­ra­men­ti­de­le ise­loo­mu­lik joon on näh­tav ai­ne. Neid ni­me­ta­tak­se Ju­ma­la näh­ta­vaks sõnaks. Ju­mal lõi al­gu­ses kõik ai­nuük­si oma sõnaga. Ka ini­me­se usk tu­leb sõna kuul­mi­se kau­du. Ju­ma­la sõnas jät­kub jõudu nii mä­ge­de lii­gu­ta­mi­seks kui ka ini­me­se südame murd­mi­seks. Sõna on Ju­ma­la näh­ta­ma­tu töö­riist. Ka sak­ra­men­ti­des, ris­ti­mi­ses ja ar­mu­lau­as, kaas­neb Ju­ma­la sõna. Mõle­mas on li­saks ka näh­tav ai­ne. Ris­ti­mi­ses on sel­leks vesi, ar­mu­lau­as leib ja vein.

Lut­her õpe­tas, et vesi il­ma Ju­ma­la sõnata on pal­jas vesi, aga kui Ju­ma­la sõna kaas­neb vee­ga, saab sel­lest ar­mu­ri­kas elu vesi. Sa­ma­moo­di võib ütel­da, et leib ja vein il­ma Ju­ma­la sõnata on pal­jas leib ja vein, aga kui Ju­ma­la sõna kaas­neb nen­de­ga, saab lei­vast ja vei­nist Kris­tu­se ihu ja veri. Va­bas­ta­ja ise on näh­ta­ma­tu­na aga tõe­li­se­na kaa­sas ris­ti­mi­ses ning ar­mu­lau­as. Näh­ta­va­te va­hen­di­te kau­du ja­gab ta ise mei­le oma ar­mu. Sak­ra­men­did on sa­la­tud, ime­li­sed ning inim­m­õis­te­le aru­saa­ma­tud. Väl­jas­pool sak­ra­men­ti ei ole ai­ne­tes üle­loo­mu­lik­ku jõudu. Ik­ka­gi peab nen­des­se suh­tu­ma aus­ta­valt.

Piib­li liht­sa õpe­tu­se jär­gi tu­leb Ju­ma­la sõna kuu­lu­ta­da kõi­gi­le, aga sak­ra­men­te ja­ga­da nei­le, kes on Ju­ma­la sõna vas­tu võtnud ning kes sel­les­se usu­vad. Jee­su­se ma­nit­su­se pe­a­le kuu­lu­ta­sid apost­lid kõi­ge­pe­alt evan­gee­liu­mi ning pä­rast seda ris­ti­sid nad neid, kel­le süda­me­tes Püha Vaim oli us­ku ära­ta­nud. Ar­mu­lau­da­gi ei ka­e­tud alg­ko­gu­du­des kõi­ge­le rah­va­le, vaid sel­le ümber said kok­ku usk­li­kud ini­me­sed. Sak­ra­men­te ka­su­ta­tak­se õi­ges­ti, kui neid v õe­tak­se vas­tu us­ku­des. Sa­mas on nad kui us­ta­vu­se van­ded, sest nen­de va­hen­du­sel kin­ni­tab Ju­mal, et ta on us­tav ning ha­las­tav pa­tu­se ini­me­se vas­tu. Nõnda kin­ni­tab ta meie us­ku ning an­nab mei­le jul­gust ning loo­tust.

Mõni­kord ar­va­tak­se, et ini­me­se pääst­mi­ne põhi­neks sak­ra­men­ti­de­le. Sak­ra­men­ti­de puu­du­mi­ne aga ke­da­gi ei ka­o­ta. Al­les nen­de põlga­mi­ne ka­o­tab. Ju­ma­la sõna jär­gi ei tee sak­ra­men­did mit­teusk­li­kust usk­lik­ku, ka võib ris­ti­tud oma usust loo­bu­da. Sel­li­ne ini­me­ne peab meelt pa­ran­da­ma. Ju­mal on pa­tu­se vas­tu ha­las­tav, ega ka­het­se­jalt tohi kee­la­ta pat­tu­de an­dek­sand­mist.

Kui­das suh­tu­me püha­des­se as­ja­des­se?

Sak­ra­men­did on pühad ta­li­tu­sed, mis tä­hen­dab, et ar­mu­laud pole mit­te ha­ri­lik söö­mi­ne või joo­mi­ne ega ris­ti­mi­ne pole mis­ta­hes pe­se­mi­ne. Sak­ra­men­ti­de püha­du­sel tu­leks ka­jas­tu­da ka kee­lep­ruu­gis. Ar­mu­lau­a­vei­ni vas­tuvõt­mi­ne ning al­ko­ho­li tar­bi­mi­ne on eri­ne­vad as­jad, kui­gi ar­mu­lau­a­vein ta­va­li­selt on­gi al­ko­ho­li­si­sal­du­se­ga.

Ris­ti­mi­ne on tee­le­mi­ne­ku sak­ra­ment, mida te­hak­se ai­nult üks kord. Ar­mu­laud on aga tee­kon­na sak­ra­ment, mida saab vas­tu võtta kasv­õi iga päev. Piib­lis pole kum­ma­gi sak­ra­men­di ja­oks an­tud va­nu­se­pii­ri, ja kom­bed va­hel­du­vad. Pa­ras va­nus ja õige kom­me on ai­nult meie mõte­tes ja tu­le­neb meie tra­dit­si­oo­nist. Lap­se ris­ti­mi­ne ja täis­kas­va­nu ris­ti­mi­ne on ühe­väär­sed, sa­mu­ti pole va­het sel­lel kas ris­ti­tak­se vett pähe va­la­des või vee al­la va­ju­ta­des.

Va­ne­mad või­vad oma lap­si ar­mu­lau­a­ga ki­ri­kus­se kaa­sa võtta. Lap­sed või­vad tul­la ka ar­mu­lau­a­le. Te­ge­mist on ju Ju­ma­la pe­re­rah­va söö­maa­ja­ga. Kui las­te ar­mu­laud tun­dub kum­ma­li­ne, võib pa­lu­da, et last õnnis­ta­tak­se. Kas lap­se­le saab soo­vi­da pa­re­mat kui ”Is­san­da Jee­su­se Kris­tu­se arm, Isa Ju­ma­la ar­mas­tus ja Püha Vai­mu osa­dus ol­gu koos si­nu­ga”? Las­te­le tu­leb õpe­ta­da ar­mu­laua tä­hen­dust liht­sal vii­sil, kasv­õi nõnda: Jee­sus ise on siin ligi, kui­gi me teda ei näe. Ta kin­ni­tab meie us­ku.

Tekst: Yr­jö Tala

Al­li­kas: Vuo­si­kir­ja 2006, Oi­kea ja vää­rä (Aas­ta­raa­mat 2006, Õige ja väär)

Tõlge: Ul­la Van­ha­ta­lo

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 16.11.2016

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys