JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Turvan kokemus on ihmiselle tärkeää

Uutiset
13.2.2024 6.00

Juttua muokattu:

12.2. 11:48
2024021211482720240213060000
Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Laitasaaren aikuisten illan alustuksessa tuli esille, että rukouksen merkitys korostuu koettelemusten keskellä. Jumala vastaa rukoukseen ajallaan.

Raimo Ollila

Mar­ja Ol­li­la

Mu­hos

Yh­teis­kun­ta pyr­kii ta­kaa­maan tur­val­li­suut­ta, mut­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi tuo ih­mi­sel­le sy­vin­tä tur­vaa.

Lai­ta­saa­ren rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lau­an­tai­na 3. hel­mi­kuu­ta jär­jes­te­tys­sä ai­kuis­ten il­las­sa alus­tus­pu­heen­vuo­ron piti Lau­ri-Kal­le Kal­lun­ki. Mu­hok­sen ja Lai­ta­saa­ren yh­tei­sen il­lan ai­hee­na oli Kun on tur­va Ju­ma­las­sa.

Kal­lun­ki to­te­si, et­tä jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le on tär­ke­ää ko­kea elä­mäs­sään tur­vaa. Yh­teis­kun­ta pyr­kii mo­nin ta­voin ta­kaa­maan tur­val­li­suut­ta.

– Sen olem­me ko­ke­neet vii­me ai­koi­na, kun so­dat, luon­non­mul­lis­tuk­set ja epi­de­mi­at ovat ol­leet läs­nä lä­hel­läm­me ja koko maa­il­mas­sa. Nii­den ta­kia on pal­jon tur­vat­to­muut­ta, joka on va­ka­va asia eten­kin las­ten ja mui­den hei­kos­sa ase­mas­sa ole­vien ih­mis­ten kan­nal­ta.

Myös syn­tiin­lan­kee­mus ai­heut­ti pel­koa, tur­vat­to­muut­ta ja kuo­le­maa.

– Us­ko­vai­nen ih­mi­nen on kui­ten­kin tur­vas­sa, kos­ka Jee­sus on voit­ta­nut kuo­le­man ja saam­me us­koa syn­tim­me an­teek­si, pu­hu­ja muis­tut­ti.

Seu­ra­kun­nan ar­mo­hoi­dos­sa

Raa­ma­tus­ta löy­tyy us­ko­vais­ten yh­tei­söl­le usei­ta eri ni­mi­tyk­siä, ku­ten Her­ran seu­ra­kun­ta, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja Sii­on.

– Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on ikui­nen. Se on ol­lut maa­il­man alus­ta ja py­syy maa­il­man lop­puun as­ti. Kris­tus ja seu­ra­kun­ta kuu­lu­vat yh­teen, Kal­lun­ki sa­noi.

Jo­kai­nen on omas­sa elä­mäs­sään ker­ran ajal­li­sen kuo­le­man edes­sä. Alus­ta­ja to­te­si, et­tä kuo­le­ma voi yl­lät­tää jo lap­se­na tai nuo­re­na.

– Sik­si on tär­ke­ää us­koa, et­tä Kris­tus on so­vit­ta­nut syn­tim­me ris­tin­kuo­le­mal­laan (1. Piet. 1:19). Her­ran seu­ra­kun­nas­sa saam­me ko­kea ar­mo­hoi­toa ja us­koa syn­nit an­teek­si.

Kal­lun­ki ke­hot­ti kuu­li­joi­ta luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen. ”Hän roh­kai­see mei­tä kai­kis­sa ah­din­gois­sam­me, niin et­tä me hä­nel­tä saa­mam­me loh­du­tuk­sen voi­mal­la jak­sam­me loh­dut­taa mui­ta ah­din­gos­sa ole­via” (2. Kor. 1:4).

– Kun Ju­ma­la an­taa ko­et­te­le­muk­sia, hän an­taa myös loh­du­tuk­sen ja ilon. On tär­ke­ää ja­kaa lä­him­mäis­ten kes­ken sekä ilot et­tä mur­heet.

Alus­ta­ja roh­kai­si pi­tä­mään Ju­ma­lan sa­naa esil­lä ja pa­huu­den­kin kes­kel­lä säi­lyt­tä­mään luot­ta­muk­sen elä­mään.

– Kaik­ki me­nee hy­vin ym­pä­ril­läm­me ole­vis­ta uh­ka­ku­vis­ta huo­li­mat­ta. Tär­kein­tä on, et­tä meil­lä on ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vo. Ju­ma­lan voi­maan luot­ta­en pää­sem­me pe­ril­le.

Elä­mäs­sä on siu­naus

Alus­tuk­sen jäl­keen käy­dys­sä kes­kus­te­lus­sa to­det­tiin, et­tä ai­he oli hy­vin tar­peel­li­nen. Mo­net ker­toi­vat ko­ke­muk­si­aan ilois­ta ja vas­toin­käy­mi­sis­tä. Ys­tä­vien myö­tä­tun­to ja tuki oli ko­et­tu tär­ke­äk­si. Seu­rat, evan­ke­liu­mi, SRK:n jul­kai­sut sekä Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret oli­vat loh­dut­ta­neet. Saat­to­mie­het, ”sul­je­tut as­ti­at” ja us­ko­vais­ten kes­ki­näi­nen rak­kaus oli­vat aut­ta­neet esi­mer­kik­si sai­rau­den ai­ka­na sekä vai­keis­sa per­he- ja työ­ti­lan­teis­sa.

Pu­heen­vuo­rois­sa to­det­tiin, et­tä vas­toin­käy­mi­set osoit­ta­vat Ju­ma­lan suu­ruu­den ja ih­mi­sen pie­nuu­den. Us­ko ja ru­kouk­sen voi­ma kir­kas­tu­vat ko­et­te­le­muk­sis­sa. Huol­ten­kin kes­kel­lä tu­li­si muis­taa se siu­naus, joka jo­kai­sen elä­mäs­sä kui­ten­kin on. Loh­dut­ta­vaa on, et­tä riit­tää, kun us­ko­taan täl­lä het­kel­lä, päi­vä ker­ral­laan.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys